Usíná osika

Tremula © Michal Hančovský

Po zla­té assho­le­ness horeč­ce Syl­vy Šaf­ko­vé jsme se s akro­bat­kou Eliš­kou Brt­nic­kou a taneč­ni­cí Mar­ké­tou Vacov­skou pře­nes­li pod povrch Alfréda ve dvo­ře i taneč­ní­ho pro­je­vu. V rám­ci 30. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my pře­chá­zí pohy­bo­vá dyna­mi­ka Tre­mu­ly od vol­né­ho pohy­bu k impul­sům, od tichých zná­mek pří­tom­nos­ti v tře­su, chvě­ní a pře­rý­va­ném dechu, k váš­ni­vé­mu vyží­vá­ní se v nará­že­ní na limi­ty euryt­mie, jež bylo koře­ně­no důmy­sl­ným a hra­vým pro­po­je­ním akro­ba­tic­kých a taneč­ních prv­ků. Osi­ka tre­mu­la se chvě­je… Pokra­čo­vat ve čte­ní Usí­ná osika