SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Jmé­nem orga­ni­zá­to­rů Vás srdeč­ně zve­me na 34. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu diva­del­ních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2024, kte­rý se bude konat 16. – 20.4.2024. Jed­ná se o fes­ti­val orga­ni­zo­ván stu­den­ty Janáč­ko­vy aka­de­mie múzic­kých umě­ní. A bude to prá­vě Brno, kde návštěv­ní­ci budou moci navští­vit čet­né množ­ství kul­tur­ních akcí a pří­le­ži­tos­tí.  Nejen dlou­ho­le­tá tra­di­ce je to, co stu­den­ty moti­vu­je orga­ni­zo­vat dal­ší roč­ní­ky. Letos tomu… Pokra­čo­vat ve čte­ní SETKÁNÍ/ENCOUNTER