Festival Mezinárodní týdny tance zahájí gala představení mladých talentů v Divadle na Vinohradech

Palucca © Ida Zenna
Palucca © Ida Zenna

Blí­ží se osmatři­cá­tý roč­ník Mezi­ná­rod­ních týd­nů tan­ce, nej­star­ší­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho taneč­ní­ho umě­ní ve střed­ní Evro­pě. Vel­ký taneč­ní svá­tek odstar­tu­je gala před­sta­ve­ní, kte­ré se usku­teč­ní v nedě­li 21. dub­na 2024 od 19 hodin v praž­ském Diva­dle na Vino­hra­dech. Dra­ma­tur­gie slav­nost­ní­ho veče­ra, pořá­da­né­ho kon­zer­va­to­ří Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha, je zamě­ře­na pře­de­vším na špič­ko­vé mla­dé čes­ké uměl­ce a umě­lec­ké pro­jek­ty domá­cích i zahra­nič­ních kon­zer­va­to­ří a aka­de­mií. Na jed­nom jeviš­ti se tak set­ka­jí mla­dí taneč­ní­ci z dráž­ďan­ské Paluc­ca Hochschu­le für Tanz, sou­čás­tí pro­gra­mu bude Bohe­mia Balet, tedy mla­dí pro­fe­si­o­ná­lo­vé z Taneč­ní kon­zer­va­to­ře hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy a před­sta­ví se i to nej­lep­ší z Domu taneč­ní­ho umě­ní Pra­ha: sou­bo­ry Balet Pra­ha Juni­or a Praž­ský komor­ní balet.

Pražský komorní balet_Listy důvěrné © Serghei Gherciu

Praž­ský komor­ní balet: Lis­ty důvěr­né © Ser­ghei Gherciu

„Chce­me divá­kům uká­zat vývoj taneč­ní­ho diva­dla pro­střed­nic­tvím mla­dých talen­tů, kte­ré tepr­ve začí­na­jí svou ces­tu umě­lec­kým svě­tem. Na gala veče­ru se tak před­sta­ví vět­ši­nou juni­or­ská těle­sa slo­že­ná z čer­s­tvých absol­ven­tů, ba dokon­ce ješ­tě stu­den­tů kon­zer­va­to­ří, plných mla­dist­vé ener­gie a entu­zi­as­mu,“ uvá­dí Anto­nín Schne­i­der, mana­žer Taneč­ní­ho cen­t­ra Pra­ha, k pro­gra­mu slav­nost­ní­ho veče­ra. „Po del­ší době při­je­dou do Pra­hy naši hos­té z Paluc­ca Hochschu­le für Tanz. Tato ško­la je špič­ko­vou evrop­skou taneč­ní insti­tu­cí, kte­rá pod vede­ním vyni­ka­jí­cí­ho kanad­ské­ho taneč­ní­ka a umě­lec­ké­ho mana­že­ra Jaso­na Bee­chey­ho zís­ka­la v posled­ních letech zce­la novou – moder­ní tvář eklek­tic­ké­ho umě­lec­ké­ho vzdě­lá­vá­ní. Jejich sou­bor stu­den­tů ve věku kolem dva­ce­ti let je oprav­du skvě­lý, já si vážím naší dlou­ho­do­bé reci­proč­ní spo­lu­prá­ce a těším se na to, co zatan­čí na slav­nost­ním gala.“

V rám­ci boha­té­ho pro­gra­mu fes­ti­va­lu Mezi­ná­rod­ní týd­ny tan­ce pro­běh­nou do kon­ce dub­na také růz­né semi­ná­ře a worksho­py, hap­pe­nin­gy taneč­ních peda­go­gů v Domě taneč­ní­ho umě­ní Pra­ha, kte­ré pove­dou hos­té napří­klad z Japon­ska či Kali­for­nie, chys­tá se i vel­ký taneč­ní gala večer v Lit­ví­no­vě (25. dub­na) či Den ote­vře­ných dve­ří v Domě taneč­ní­ho umě­ní Pra­ha, kte­rý pro­běh­ne sym­bo­lic­ky na Mezi­ná­rod­ní den tan­ce (29. dubna).

Bohemia Balet_Křehké vztahy © archiv

Bohe­mia Balet: Křeh­ké vzta­hy © archiv

Vstu­pen­ky na zaha­jo­va­cí gala před­sta­ve­ní jsou v před­pro­de­ji na webo­vé strán­ce Diva­dla na Vino­hra­dech: https://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Gala-MTT-2024

Mezi­ná­rod­ní týd­ny tan­ce jsou nej­star­ším čes­kým, a zřej­mě i stře­do­ev­rop­ským, fes­ti­va­lem sou­čas­né­ho tan­ce, kte­rý vzni­kl z tra­di­ce pra­vi­del­ných semi­ná­řů a před­sta­ve­ní Taneč­ní­ho cen­t­ra Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy se zahra­nič­ní­mi uměl­ci a peda­go­gy v prv­ní polo­vi­ně osm­de­sá­tých let. Cen­t­rum bylo od roku 1972 prv­ním peda­go­gic­kým a umě­lec­kým pra­co­viš­těm u nás, kde se sys­te­ma­tic­ky vyu­čo­va­ly moder­ní taneč­ní tech­ni­ky a jazz, kte­ré se násled­ně uplat­ňo­va­ly v umě­lec­ké pra­xi. Zís­ká­va­lo pro ten­to účel mno­ho důle­ži­tých kon­tak­tů ve všech význam­ných evrop­ských zemích a USA. Mezi­ná­rod­ní týd­ny tan­ce byly vždy jakousi bur­zou těch­to kon­tak­tů a výji­meč­nou pře­hlíd­kou sou­čas­né taneč­ní tvor­by. Cílem fes­ti­va­lu je pre­zen­ta­ce a kon­fron­ta­ce výsled­ků prá­ce v posled­ních sezo­nách. Účast­ní­ci se vzá­jem­ně inspi­ru­jí, tří­bí své názo­ry a nava­zu­jí pra­cov­ní kon­tak­ty. Také divá­ci mohou srov­ná­vat, hod­no­tit a zís­kat pře­hled o tom, co se v taneč­ním obo­ru děje.

Balet Praha Junior © Serghei Gherciu
Balet Pra­ha Juni­or © Ser­ghei Gherciu

Kon­takt pro média:

Mgr. Joha­na Mravcová

Tel.: +420 605 751 290

Email: mravcova@balet-praha.cz

www.tanecnicentrumpraha.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *