Festival Mezinárodní týdny tance zahájí gala představení mladých talentů v Divadle na Vinohradech

Palucca © Ida Zenna

Blí­ží se osmatři­cá­tý roč­ník Mezi­ná­rod­ních týd­nů tan­ce, nej­star­ší­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho taneč­ní­ho umě­ní ve střed­ní Evro­pě. Vel­ký taneč­ní svá­tek odstar­tu­je gala před­sta­ve­ní, kte­ré se usku­teč­ní v nedě­li 21. dub­na 2024 od 19 hodin v praž­ském Diva­dle na Vino­hra­dech. Dra­ma­tur­gie slav­nost­ní­ho veče­ra, pořá­da­né­ho kon­zer­va­to­ří Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha, je zamě­ře­na pře­de­vším na špič­ko­vé mla­dé čes­ké uměl­ce a umě­lec­ké pro­jek­ty domá­cích i zahra­nič­ních kon­zer­va­to­ří a aka­de­mií. Na jed­nom jeviš­ti… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Mezi­ná­rod­ní týd­ny tan­ce zahá­jí gala před­sta­ve­ní mla­dých talen­tů v Diva­dle na Vinohradech