Česká pantomima opět v zahraničí: Radim Vizváry na prestižním Belgrade Dance Festival

Radim Vizváry © Dušan Vukić
Radim Vizváry © Dušan Vukić

Před­ní čes­ký mim Radim Vizvá­ry vystou­pil na 21. roč­ní­ku Bel­gra­de Dan­ce Fes­ti­val, jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších evrop­ských taneč­ních fes­ti­va­lů. Ve dnech 19. a 20. břez­na zde ode­hrál svou slav­nou insce­na­ci Sólo, stal se tak prv­ním uměl­cem, kte­rý zde pub­li­ku před­sta­vil umě­ní pan­to­mi­my a tepr­ve čtvr­tým čes­kým auto­rem, jehož dílo bylo na fes­ti­va­lu uvedeno.

Úspěš­ným vystou­pe­ním před­chá­ze­la i tis­ko­vá kon­fe­ren­ce pro srb­ská média, kte­ré se zúčast­ni­la také ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Aja Jung a vel­vy­sla­nec ČR v Běle­hra­dě, Ing. Tomáš Kuchta. Hos­to­vá­ní pro­běh­lo také ve spo­lu­prá­ci s Čes­ký­mi Cen­t­ry, stej­ně tak jako Vizváry­ho před­cho­zí čer­ven­co­vý zájezd do Izra­e­le, kde zazna­me­nal se Sólem vel­ký úspěch. Prá­vě na dopo­ru­če­ní ředi­tel­ky Suzan Dellal Cen­t­ra v Tel Avi­vu byl Radim Vizvá­ry pozván i na ten­to pres­tiž­ní festival.

„Před Radi­mem Vizvárym se nám za 21 let his­to­rie Běle­hrad­ské­ho taneč­ní­ho fes­ti­va­lu mno­ho uměl­ců z Čes­ké repub­li­ky před­sta­vit ani poznat nepo­da­ři­lo. Je prav­da, že se zde něko­li­krát před­sta­vil Jiří Kyli­án se svý­mi sou­bo­ry NDT 1, NDT 2 i v rám­ci reper­toá­ru něko­li­ka dal­ších evrop­ských sou­bo­rů,“ uvá­dí ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Aja Jung. Přes­to je čes­ká účast výji­meč­nou udá­los­tí. Před více než pat­nác­ti lety se na fes­ti­va­lu před­sta­vil Balet Národ­ní­ho diva­dla s tripty­chem, jehož sou­čás­tí byla cho­re­o­gra­fie Pete­ra Zus­ky, a v roce 2016 také sou­bor 420PEOPLE. Pan­to­mi­ma se na pro­gra­mu neob­je­vi­la ani jed­nou, pro míst­ní divá­ky nejde o pří­liš zná­mou umě­lec­kou formu.

Sólo © David Konečný

Ředi­tel­ka fes­ti­va­lu však byla pod­le refe­ren­cí pře­svěd­če­ná, že dílo vyja­dřu­jí­cí osob­ní vztah uměl­ce k jeho obo­ru a tolik pohy­bo­vě mno­ho­tvár­né si pub­li­kum zís­ká. „Osob­ně mě toto dílo napros­to uchvá­ti­lo,“ hod­no­tí nyní Aja Jung. „Jde o vel­mi vzác­né umě­lec­ké nasa­ze­ní. Radim během 90 minut své­ho ‚sku­teč­né­ho mani­fes­tu‘ vzta­hu k umě­ní pan­to­mi­my pře­dá­vá divá­kům všech­ny své zku­še­nos­ti, ener­gii i emo­ce. Neby­lo jedi­né­ho náde­chu či nej­jed­no­duš­ší­ho pohy­bu, kte­rý by plně a pre­ciz­ně neza­po­jil do těch­to zvlášt­ních a křeh­kých oka­mži­ků spo­je­ní mezi tvůr­cem-per­for­me­rem a jeho pub­li­kem. V prů­bě­hu před­sta­ve­ní pano­va­lo napros­té ticho a po posled­ní scé­ně násle­do­val nad­še­ný a dlou­hý potlesk. Jsem si jis­tá, že to bylo tepr­ve naše prv­ní setká­ní v Běle­hra­dě,“ dodává.

„Na mlčí­cí pub­li­kum nejsem zvyk­lý, tak­že ticho v hle­diš­ti mě pře­kva­pi­lo. Pub­li­kum zřej­mě pan­to­mi­mu nezna­lo, nevě­dě­li, jak rea­go­vat. Obvykle po jed­not­li­vých etudách při­chá­ze­jí reak­ce, smích,“ říká Radim Vizvá­ry, kte­rý své Sólo před­sta­vil už v mno­ha zemích svě­ta včet­ně afric­kých Kap­verd. Před­sta­ve­ní se ode­hrá­la v pro­sto­rách Bitef Tea­tar, diva­dla, kte­ré se nachá­zí v budo­vě nedo­sta­vě­né­ho kos­te­la, s pozo­ru­hod­ný­mi dis­po­zi­ce­mi i akus­ti­kou. „Ačko­liv je dnes diva­del­ním pro­sto­rem, zůsta­la mu jeho zvlášt­ní sakrál­ní atmo­sfé­ra,“ popi­su­je Radim novou zkušenost.

Sólo © David Konečný

Tis­ko­vá kon­fe­ren­ce pro­běh­la na půdě Nati­o­nal Foun­dati­on for Dan­ce, kte­rá pro­vo­zu­je pro­fe­si­o­nál­ní akre­di­to­va­nou taneč­ní ško­lu, jejíž kon­cep­ce je srov­na­tel­ná s kon­zer­va­to­ří. Vede­ní ško­ly čas­to zve význam­né peda­go­gy ze zahra­ni­čí. „Pro­je­vi­li zájem o mas­ter class pro své stu­den­ty, což mě vel­mi těší. I pro taneč­ní­ky má tech­ni­ka sou­čas­né pan­to­mi­my vel­ký význam. Dou­fám, že se příští rok vrá­tím i na fes­ti­val, pro­to­že pře­dá­vat umě­ní pan­to­mi­my a zís­ká­vat pro ně zce­la nové pub­li­kum pova­žu­ji za své poslá­ní,“ dodá­vá Vizváry.

„Radi­mo­vo sólo­vé před­sta­ve­ní uká­za­lo srb­ské­mu pub­li­ku, jak půso­bi­vý, bar­vi­tý a napl­ně­ný může žánr pan­to­mi­my být. Divá­ci, kte­ří dora­zi­li s jis­tou skep­sí a nedů­vě­ři­vos­tí, odchá­ze­li emoč­ně zasa­že­ni s tvr­ze­ním, že nic podob­né­ho dopo­sud nevi­dě­li. A o to víc se těším, že v příš­tím roce bude­me opět spo­lu­pra­co­vat a uve­de­me dal­ší Radi­mo­vo před­sta­ve­ní v Čes­kém domě Běle­hrad u pří­le­ži­tos­ti fes­ti­va­lu čes­ké­ho diva­dla pro děti a mlá­dež,“ uza­ví­rá Lucie Orbók, ředi­tel­ka Čes­ké­ho cen­t­ra Bělehrad.

V Pra­ze Radim Vizvá­ry uvá­dí své sólo­vé insce­na­ce ve Švan­do­vě diva­dle. Sólo je aktu­ál­ně na pro­gra­mu 24. dub­na a novin­ka letoš­ní sezo­ny Mime on the Moon 28. květ­na. Více o uměl­ci a jeho reper­toá­ru zde.

Sólo © David Konečný

Bel­gra­de Dan­ce Fes­ti­val / Běle­hrad­ský taneč­ní fes­ti­val se letos koná prů­běž­ně od 9. břez­na do 20. dub­na v Běle­hra­du a Novém Sadu. Před­sta­ví cel­kem 19 sou­bo­rů ze 14 zemí s více než 30 insce­na­ce­mi. Jeho mot­tem jsou Doko­na­lé roz­dí­ly, tedy diver­zi­ta umě­lec­kých smě­rů a este­tic­kých pří­stu­pů k pohy­bo­vé­mu umě­ní. Sou­bo­ry svý­mi díly ote­ví­ra­jí důle­ži­tá téma­ta, kte­rá ana­ly­zu­jí sou­čas­nou spo­leč­nost pro­střed­nic­tvím roz­ma­ni­té­ho pohy­bo­vé­ho slov­ní­ku a vytvá­ře­jí momen­ty, kte­ré mají sílu měnit svět a vyvo­lá­vat emoce.

Za dobu své exis­ten­ce při­ve­zl fes­ti­val celou plejá­du slav­ných jmen, kte­rá rezo­nu­jí ve svě­tě tan­ce po dese­ti­le­tí, jsou mezi nimi duo Light­fo­ot a León, Isma­el Ivo, Ben­ja­min Mille­pied, Nacho Dua­to, Ohad Naha­rin, Mats Ek, Johan Inger, Wil­li­am For­sy­the, Sha­ron Eyal, Crys­tal Pite, Way­ne Mcgre­gor, Wim van­de­key­bus, La Ribot, Ema­nu­el Gat, Mau­ro Bigon­zetti, Akram Khan, Ale­xan­der Ekman, Sil­via Gri­bau­di a mno­ho dalších. 

Od zalo­že­ní bylo na fes­ti­va­lu uve­de­no více než 500 cho­re­o­gra­fií, při­čemž kaž­do­roč­ně fes­ti­val navští­ví v prů­mě­ru 20 000 divá­ků a kolem 100 akre­di­to­va­ných míst­ních i zahra­nič­ních novinářů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *