Divadelní svět 2024: Rodina, tanec, alchymie

DSB 2024 © Tomáš Kubart

V brněn­ském kre­a­tiv­ním hubu KUMST na Údol­ní pro­běh­la 7. 3. tis­ko­vá kon­fe­ren­ce k nastá­va­jí­cí­mu roč­ní­ku fes­ti­va­lu Diva­del­ní svět Brno. Pro naše čte­nář­stvo si dovo­lu­je­me ze setká­ní vytáh­nout zejmé­na upou­táv­ky na insce­na­ce pohy­bo­vé­ho diva­dla a taneč­ní cho­re­o­gra­fie, jež před­sta­vil dra­ma­turg bale­tu NdB Karel Lite­ra, a kro­mě bri­t­sko-ban­­gla­­­déš­ské­­ho titá­na Akram Kha­na mezi nimi najde­me i skrom­něj­ší pro­jekt La Fle­ur nebo Tan­te­hor­se, a jež… Pokra­čo­vat ve čte­ní Diva­del­ní svět 2024: Rodi­na, tanec, alchymie