Výjimečné odhalování každodennosti 

Praž­ská scé­na Jat­ka 78 hos­ti­la na kon­ci úno­ra mezi­ge­ne­rač­ní aus­tral­ský sou­bor A Good Catch Cir­cus s před­sta­ve­ním Cas­ting Off. Tři vše­stran­né artist­ky, kdy nej­star­ší z nich již osla­vi­la šede­sát let, byly odzbro­ju­jí­cí svým nad­hle­dem, tak cen­ným umě­ním zasmát se doslo­va zpl­na hrd­la samy sobě. Ve svém expe­ri­men­tál­ně komor­ním díle se nebá­ly postá­vat na hra­ně, špo­no­vat situ­a­ce a pokou­šet jed­na dru­hou. Čes­ká pre­mi­é­ra jedi­neč­né dám­ské sesta­vy vynes­la téma gene­rač­ní­ho posto­je k živo­tu, sene­scen­ce a nein­va­ziv­ní­ho ženství. 

Sou­čas­ný cir­kus zde nabral oso­bi­tou podo­bu jako auten­tic­ká stand-up cir­cus come­dy. Triptych akro­ba­tek (Deb­ra Bat­ton, Spen­ser Inwo­od, Ale­sha­nee Kel­so) v ruč­ně ple­te­ných kos­tý­mech roz­ma­ni­tých barev půso­bil, jako by svým vystou­pe­ním pokra­čo­val v již zapo­ča­tém, či jako by počet­né pub­li­kum sezval, lido­vě řeče­no „na pokec“, do své gar­son­ky. Se závě­reč­ným aplau­sem, setr­va­lou a stá­le pří­jem­nou kon­ven­cí, pak defi­ni­tiv­ně pře­kro­či­ly pomy­sl­nou diva­del­ní ram­pu. Všech­ny tři dámy vyšly do úzké chod­by, aby se s kaž­dým jed­not­li­vým divá­kem roz­lou­či­ly tvá­ří v tvář. Atmo­sfé­ra zůstá­va­la, ať se pohy­bo­va­ly ve svět­lech reflek­to­rů, nebo se usmí­va­ly a komu­ni­ko­va­ly ve zše­ře­lém prů­cho­du. Šíři­ly čirou radost, v tu chví­li po všem vyřče­ném a s nimi pro­ži­tém až dojem­ně laskavou. 

Cas­ting Off © Good Catch Circus

Základ před­sta­ve­ní, v němž neby­la nou­ze o chytře vtip­né glo­sy a také pře­kva­pi­vé artist­ní výko­ny, tvo­ři­la téměř nepře­tr­ži­tá, avšak pato­sem nijak neza­tí­že­ná, kon­ver­za­ce tří per­for­me­rek o hle­dá­ní sebe­hod­no­ty, život­ní rov­no­váhy, soli­da­ri­tě nejen mezi žena­mi a generacemi…témat, kte­rá ote­vře­ly a roze­bí­ra­ly bylo tolik, kolik unes­ly ony samy, čemu věři­ly a kolik pro­sto­ru nabí­dl čas vyhra­ze­ný spo­leč­né chví­li. A kaž­dý divák nej­spíš zasle­chl prá­vě to, čemu chtěl naslou­chat a poro­zu­mět. Ten­to zvu­ko­vý, v pod­sta­tě into­no­vá­ním slov­ní­ho pro­je­vu melo­dic­ký, živý pod­kres při­ro­ze­ně prou­dil ve svo­bod­ném toku myš­le­nek, se zřej­mým respek­tem k odliš­né­mu vidě­ní ale i zku­še­nos­tem dru­hých, a to bez náro­ko­vá­ní si moud­ros­ti či zku­še­nos­ti zaslou­že­né věkem. V tom­to ohle­du to byla prá­vě Deb­ra Bat­ton, čty­ři­a­še­de­sá­ti­le­tá akro­bat­ka, kte­rá slo­vy i svý­mi neu­vě­ři­tel­ný­mi akro­ba­tic­ký­mi výko­ny nadleh­čo­va­la vše, co se jen názna­kem moh­lo dotknout tíže nebo tzv. uni­ver­zál­ní prav­dy.  Když napří­klad zazně­la věta hlav­ně se nebrat pří­liš váž­ně, tref­ně bylo opá­če­no, že pře­ce jen je aspoň tro­chu důle­ži­té se váž­ně brát. Slov­ní per­ly a žong­láž s para­do­xy pro­va­zo­va­ly jako­by mimo­cho­dem pro­vá­dě­né „cvi­čeb­ní“ úko­ny, zejmé­na prv­ky a vaz­by z pozem­ní akro­ba­cie, expo­nu­jí­cí balanc, sílu a sou­hru. Míru ris­ku zvy­šo­va­ly umis­ťo­vá­ním pohy­bo­vých sek­ven­cí do výšek, napří­klad do rukou báze (Spen­ser Inwo­od), na židle umís­tě­né na sto­le, nebo v závě­ru na kon­struk­ci pro akro­ba­cii vzduš­nou. Čas­tým a zce­la orga­nic­kým komu­ni­kač­ním pro­střed­kem se tak stal i dotek, jimž nestro­je­ně hýři­ly stej­ně jako úsměvy. 

Hovo­ry o ste­re­o­typ­ně vní­ma­né sku­teč­nos­ti obraz­ně půso­bi­ly jako odlu­po­vá­ní štu­ků s cílem odha­lit fres­ky zob­ra­zu­jí­cí hod­no­to­vé a pře­jí­cí lid­ství. Z jiné meta­fo­ric­ké kra­ji­ny by zazně­lo, že celek „vyky­dal“ dese­ti­le­tí­mi zetle­lé, ale stá­le pře­tr­vá­va­jí­cí před­sud­ky o žen­ství, těle, soci­ál­ních rolích, výkon­nos­ti atp. Na pohled odzbro­ju­jí­cí byla jejich uvol­ně­nost, vztah s pub­li­kem nava­zo­va­ným od chví­le jeho vchá­ze­ní do sálu, dokon­ce pojme­no­va­ný během před­sta­ve­ní jako „audi­en­ce care“ (péče o pub­li­kum). Obou­stran­ný chod těles­nos­ti a názo­rů pod­tr­ho­val odol­nost, síla v rukách a pev­nost stis­ku stvr­zo­va­ly přá­tel­ství, risk se zrcadlil nejen v pro­vě­řo­vá­ní fyzic­kých limi­tů, ale pře­de­vším v poci­to­vém obna­žo­vá­ní sebe sama. Jejich zjev­ným poslá­ním se sta­lo napl­ňo­vá­ní spo­leč­né­ho hes­la: navzá­jem si pomá­hat vypa­dat na scé­ně fan­tas­tic­ky. Aktu­ál­ní tlak doby na výsled­ky a růst zde nachá­zel ode­zvu ve srdeč­ném smí­chu, vzá­jem­né pod­po­ře věno­vat pozor­nost tomu, čemu je poci­to­vě tře­ba. Ten­to dojem vzni­kl i na zákla­dě odliš­né­ho poje­tí ve stav­bě „cir­ku­so­vých tri­ků“, kte­ré nepů­so­bi­ly jako koší­ko­vá nebo odbí­je­ná, rych­lá míčo­vá hra ve smys­lu efek­tiv­ní­ho odškr­tá­vá­ní „spl­ně­no“. Divák byl totiž svěd­kem jejich postup­né­ho budo­vá­ní, tak jako se sou­stře­dě­ně napí­ná těti­va, kdy zasta­ve­ní v pozi­ci nebo pře­ko­ná­ní ris­kant­ní polo­hy, kon­krét­ně troj­stoj, stoj­ka na věži z židlí ad., moh­lo navo­dit až katarz­ní úči­nek, vlast­ní při­zna­né uvol­ně­ní z jejich úspěchu. 

Před­sta­ve­ní Cas­ting Off bylo o třech věko­vě roz­díl­ných osob­nos­tech (64 – 35-25), ač z původ­ní­ho obsa­ze­ní dočas­ně vystou­pi­la čty­ři­cát­ni­ce Sha­ron Gru­e­nert, a záro­veň o gene­ra­cích s nezá­vis­lým posto­jem k tomu, k jaké­mu gen­de­ru se kdo hlá­sí nebo kým se kdo cítí být. Obje­vo­va­ly se momen­ty, v nichž jako by upřím­nost cink­la do skla výlo­hy, aby však byla strá­ve­na, vyšper­ko­va­ly ji humor­nou pole­vou, čím navý­ši­ly chuť a pod­po­ři­ly stra­vi­tel­nost. Zvo­le­ný žánr a for­ma dopo­moh­ly vytvo­řit rafi­no­va­nou hru, v níž tři žen­ské posta­vy osci­lo­va­ly mezi neskrý­va­nou rea­li­tou a nadsázkou.

Obec­ně je aus­tral­ský cir­kus svým způ­so­bem výji­meč­ný v tech­nic­kých doved­nos­tech, a v posled­ních letech se obje­vi­ly i ten­den­ce s doko­na­los­tí expe­ri­men­to­vat, a to nejen fúzí žánrů, ale hle­dá­ním hra­nic svo­bo­dy a neotře­lých způ­sobů vyje­vo­vat jedi­neč­nost a oje­di­ně­lost s pře­sa­hem ke gene­ra­ci, komu­ni­tě, gen­de­ru aj. V Čes­ké repub­li­ce se za posled­ní deká­du, a to díky trut­nov­ské­mu fes­ti­va­lu Cir­kU­FF, Let­ní Let­né i dal­ším fes­ti­va­lům a sub­jek­tům, roz­ší­ři­lo pově­do­mí o těles­né vše­stran­nos­ti a kre­a­tiv­ním pří­stu­pu Aus­tra­la­nů. Jed­ním ze zřej­mých důka­zů z posled­ní doby byla svě­to­vá pre­mi­é­ra insce­na­ce Sissy reži­sé­ra Joshuy Hoa­re­ho s Dyla­nem Phil­lip­sem a Jor­da­nem Har­tem, uve­de­ná prá­vě v UFFO Trutnov. 

Sou­bor Good Catch Cir­cus zalo­ži­ly Deb­ra Bat­ton, Spen­ser Inwo­od a Sha­ron Gru­e­nert v roce 2017 v Mel­bour­ne. Tou­ži­ly po ote­vře­né plat­for­mě s femi­nis­tic­kým pod­tó­nem, pro­ak­tiv­ní v roz­krý­vá­ní spo­le­čen­sky kon­tro­verz­ních témat a z hle­dis­ka spo­lu­prá­ce zce­la demo­kra­tic­ké. Všech­ny s boha­tý­mi život­ní­mi a pro­fes­ní­mi zku­še­nost­mi se roz­hod­ly zkou­šet nevy­zkou­še­né a posta­vit se na scé­nu samy za sebe a spo­lu. Za svou čin­nost zís­ka­ly mno­há oce­ně­ní a pozvá­ní na fes­ti­va­ly včet­ně evrop­ských. Tro­ji­ce svým půso­be­ním na celo­svě­to­vé scé­ně vná­ší inspi­ra­ci a povzbu­zu­je k tvůr­čí odvaze. 

Psá­no z před­sta­ve­ní dne 28.2. 2024, Jat­ka 78 Praha. 

Tvůr­čí tým

Námět, režie: Deb­ra Bat­ton, Sha­ron Gru­e­nert, Spen­ser Inwood

Účin­ku­jí: Deb­ra Bat­ton, Spen­ser Inwo­od, Ale­sha­nee Kelso

Od Hana Strejčková

Hana Strejčková se dlouhodobě věnuje publicistice v oboru pantomima, fyzické divadlo a nový cirkus. Nejprve vystudovala dramaturgii, režii na Katedře činoherního divadla pražské DAMU. Pokračovala studiem fyzického divadla a experimentální scénografie na Mezinárodní divadelní škole Jacques Lecoq v Paříži. Pedagogickou kvalifikaci získala absolutoriem programu Kreativní pedagogika na KATaP DAMU. V italském Centro Internazionale Studi di Biomeccanica Teatrale se zaměřila na trénink klasické divadelní biomechaniky dle V. E. Mejercholda. Doktorské studium v oboru nonverbálního a komediálního divadla a teorie divadla, během kterého byla držitelkou prestižního stipendia Excellent na výzkum v oblasti pohybového divadla 20. a 21. století, absolvovala na Katedře nonverbálního divadla HAMU.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *