Česká pantomima opět v zahraničí: Radim Vizváry na prestižním Belgrade Dance Festival

Radim Vizváry © Dušan Vukić

Před­ní čes­ký mim Radim Vizvá­ry vystou­pil na 21. roč­ní­ku Bel­gra­de Dan­ce Fes­ti­val, jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších evrop­ských taneč­ních fes­ti­va­lů. Ve dnech 19. a 20. břez­na zde ode­hrál svou slav­nou insce­na­ci Sólo, stal se tak prv­ním uměl­cem, kte­rý zde pub­li­ku před­sta­vil umě­ní pan­to­mi­my a tepr­ve čtvr­tým čes­kým auto­rem, jehož dílo bylo na fes­ti­va­lu uve­de­no. Úspěš­ným vystou­pe­ním před­chá­ze­la i tis­ko­vá kon­fe­ren­ce pro srb­ská… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká pan­to­mi­ma opět v zahra­ni­čí: Radim Vizvá­ry na pres­tiž­ním Bel­gra­de Dan­ce Festival