Oleksii Kozhan — Nemám domov

Олексій Кожан — У мене немає дому Olek­sii Koz­han se naro­dil a zákla­dy cho­re­o­gra­fie se nau­čil v Doněc­ku. V roce 2014 se pře­stě­ho­val do Vyšho­ro­du, kde zalo­žil taneč­ní ško­lu Uptown Dan­ce Scho­ol, ško­lu moder­ní a kla­sic­ké cho­re­o­gra­fie. Během pěti let její exis­ten­ce vytvo­ři­li spo­leč­ně se stu­den­ty ško­ly 4 taneč­ní před­sta­ve­ní, vel­ký muzi­kál, nato­či­li film-balet a v loň­ském roce měli tu čest repre­zen­to­vat Ukra­ji­nu v rám­ci národ­ní­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Olek­sii Koz­han — Nemám domov