Najdi svého kret*na

Svou 30. gene­rač­ní vrst­vu zahá­jil fes­ti­val Čes­ké taneč­ní plat­for­my spo­lu­pra­cí Syl­vy Šaf­ko­vé 420PeopleMicha­lem Heri­ba­nem a Vik­to­rem Kon­va­lin­kou na insce­na­ci Why Things Go Wrong. Před­lo­hou kon­cep­tu se sta­la kni­ha ame­ric­ké­ho filo­zo­fa Aaro­na Jame­se Assho­les: A The­o­ry z roku 2012, a v Mai­se­lov­ce pro­běh­la pre­mi­é­ra již v břez­nu loň­ské­ho roku. Do pohy­bo­vé­ho pro­je­vu taneč­ní­ků pro­nik­ly prv­ky bre­ak dan­ce, jako trow down nebo mon­key flip s pří­chu­tí fla­vor, a pomá­ha­jí zod­po­vě­dět titul­ní otáz­ku, proč jdou věci šejdrem?

Michal Heri­ban a Vik­tor Kon­va­lin­ka © Tomáš Kubart

Syl­va Šaf­ko­vá v loň­ském roce spo­lu­pra­co­va­la s 420People již na HeArt of Noi­se ve spo­lu­prá­ci s reno­mo­va­ným scé­no­gra­fem Mar­kem Cpi­nem, kde vystu­po­val např. Filip Sta­něk. Její před­chá­ze­jí­cí pro­jekt, Why Things Go Wrong, nasto­lu­je otáz­ku kre­tén­ství ve spo­leč­nos­ti v pohy­bo­vé meta­fo­ře dvou sobec­kých blbeč­ků. Michal Heri­ban vstu­pu­je s Vik­to­rem Kon­va­lin­kou do scé­ny Mai­se­lov­ky ze dvou pro­ti­leh­lých stran, a setká­va­jí se nad „zla­tým ohniš­těm“, jak bych si dovo­lil pře­křtít obdél­ní­ko­vou vrst­vu na pod­la­ze scé­ny, pokry­tou syme­t­ric­kou vrst­vou zla­té­ho glit­te­ru. Zla­té ohniš­tě v prv­ních scé­nách evo­ku­je řeřa­vé uhlí­ky, při­vo­lá­vá vzpo­mín­ky na ohniš­tě, ale i na pře­cho­do­vé ritu­á­ly, jež sou­čas­ná spo­leč­nost sice má, ale přes­to ráda re-evo­ku­je ty star­ší. A mož­ná prá­vě to je jed­na ze spe­ci­fic­kých schop­nos­tí „assho­la“: doka­zo­vat si mužnost/ženskost něja­kou vel­kou fyzic­kou výzvou. Kon­va­lin­ka s Heri­ba­nem mají stej­né kos­týmy – kost­ko­va­né oble­ky stej­né veli­kos­ti odpo­ví­da­jí poz­děj­ší syn­chro­ni­za­ci pohy­bo­vé: ve vět­ši­ně scén je jejich pohyb syn­chro­ni­zo­va­ný, pří­pad­ně na sebe navzá­jem rea­gu­jí, a pohyb jed­no­ho dokon­ču­je druhý.

“We con­si­der a per­son to be an ‘Assho­le’ if they sys­te­ma­ti­cally claim to bene­fit from pri­vi­le­ges in inter­per­so­nal relati­on­ships by vir­tue of an ingra­i­ned sen­se of entit­le­ment immu­ni­sing them aga­inst other people’s complaints.”

Aaron James: Assho­le: A Theory

Viktor Konvalinka a Michal Heriban © 420People
Vik­tor Kon­va­lin­ka a Michal Heri­ban © 420People 

Nad scé­nou visí vel­ké zešik­me­né zrca­dlo, asi dva na tři met­ry, v šede­sá­tistup­ňo­vém úhlu vůči hori­zon­tál­ní scé­ně tak divá­kům umož­ňu­je pohled na pohy­by na scé­ně jako by z pta­čí per­spek­ti­vy, což se uká­že zejmé­na ve scé­ně, v níž Heri­ban leží na pod­la­ze v pozi­ci bez­vlád­né­ho sebe­vra­ha, a potom v závě­reč­né scé­ně, v níž lesk­lá plo­cha zrca­dlí sto­py ve zla­tých glit­te­rech, vznik­nuvší pla­ze­ním Kon­va­lin­ky a Heri­ba­na. Z repro­duk­to­rů zazní­vá text Jiří­ho Šaf­ky, upra­ve­né úryv­ky vychá­ze­jí­cí z Jame­so­vy kni­hy: dozví­dá­me se, že jed­nou z cha­rak­te­ris­tik „assho­la“ je, že čas­to ská­če do řeči. A roz­díl mezi „jer­kem“ (volem) a „assho­lem“ (kre­té­nem) spo­čí­vá čas­to v tom, že „jerk“ si svou volo­vi­tost čas­to uvě­do­mí, a omlu­ví se. Assho­le netu­ší, co na něm letí šejd­rem. Jerk si „dovo­lu­je poží­vat zvlášt­ních výhod ve spo­le­čen­ských vzta­zích ze zako­ře­ně­né­ho poci­tu opráv­ně­nos­ti, kte­rý ho imu­ni­zu­je pro­ti stíž­nos­tem ostat­ních lidí,“ píše ve své kni­ze James (a zazní­vá to v Mai­se­lov­ce). To napě­tí momen­tu, v němž čeká­me, že to assho­lo­vi dojde, zpří­to­m­ňu­je hudeb­ní koláž více­hlasých smyčců.

Kon­va­lin­ka se chví­li scho­vá­vá v pra­vém výklen­ku scé­ny, zatím­co Heri­ban sto­jí před „ohniš­těm“, a pro­ta­hu­je ruce, jejichž dla­ně si stří­da­vě pro­hlí­ží, a napí­ná pro­ti divá­kům. Heri­ban se otá­čí kolem vlast­ní osy, ale k der­viš­ské­mu vábe­ní se při­dá­vá Kon­va­lin­ka, stří­da­vě se točí ve smě­ru hodi­no­vých ruči­ček spo­leč­ně, drží­ce se za ruce, stří­da­vě kaž­dý sám po své ose ve stej­ném smě­ru. Při­dr­žu­jí se dla­ně­mi, někdy zleh­ka, jin­dy pev­ně objí­ma­jí dlaň dru­hé­ho, posta­vy „assho­lů“ se potře­bu­jí, sto­jí v pev­ném obje­tí. Vymě­ňu­jí si saka, kte­rá jim pře­kva­pi­vě obě­ma pad­nou, jako by si „asshol“ s „assho­lem“ oprav­du ve všem rozu­měl, jako by oprav­du někde byla něja­ká továr­na, kde nás vyrá­bě­jí séri­o­vě a uni­fi­ko­va­ně, a může­te si vybrat veli­kost. Tihle dva mají M, tak se nemuse­jí hádat.

Michal Heriban a Viktor Konvalinka © 420People
Michal Heri­ban a Vik­tor Kon­va­lin­ka © 420People 

Lok­ty jdou nad hla­vu, to při­po­mí­ná ges­to jakési úzkos­ti, jako by jim obě­ma byl pro­stor těs­ný, jak­ko­liv se v něm pohy­bu­jí úpl­ně vol­ně, a zatím jsou limi­to­vá­ní jen pro­sto­rem „ohniš­tě“, do něhož nevstu­pu­jí.  Sklá­ně­jí se k zemi, sklá­ně­jí se k ní hla­vou, držíc se za ruce, pouš­tě­jí se, jako by se syn­chron­ně kla­ně­li. Nebo ztrá­ce­li sta­bi­li­tu pod tíhou vlast­ní blbos­ti. Ve zklid­ně­ní se oba sou­čas­ně napřímí, a před pub­li­kem ote­vřou zipy poklop­ců, ale rych­le je zase zapnou. Spo­leč­ně odchá­zí ze scé­ny za zvu­ků dal­ší před­čí­ta­né pasá­že z Assho­le: A The­o­ry. Nesmě­le se vra­ce­jí na scé­nu. Oba se zasta­ví, pohle­dem vybe­rou divač­ku z před­ní řady hle­diš­tě (prv­ní řadu tvo­ří divá­ci, sedí­cí na pol­štá­řích v úrov­ni scé­ny), oba na ní hle­dí pohr­da­vě, jsou vyso­cí, narov­ná­va­jí se v zádech, aby pohle­dy a posto­ji vyjá­d­ři­li co nej­ví­ce despek­tu, úškleb­ky, ale když se k ní naklá­ně­jí a začnou se roz­pa­či­tě usmí­vat, scé­na zhas­ne. Není snad assho­le schop­ne navá­zat bez­pro­střed­ní vztah? 

Když se scé­na zno­vu roz­sví­tí, zazní­va­jí zvu­ky baro­vé bit­ky, tříš­tě­né­ho skla a výkři­ky boles­ti, vzdychá­ní, mizí ale do fade outu, oba „assho­lo­vé“ sáh­nou po balet­ních pózách, vše doslo­vu­je jem­ná kla­vír­ní lin­ka. Heri­ban si oblé­ká Kon­va­lin­ko­vo sako, ale ten si nebe­re nao­plát­ku Heri­ba­no­vo, a zůstá­vá pou­ze v tri­ku s dlou­hým ruká­vem pas­te­lo­vé­ho tónu. V lehce kře­čo­vi­tých pohy­bech se oba vále­jí po pod­la­ze, stří­da­jí embry­o­nál­ní polo­hy, čas­to se obra­ce­jí, jeden dru­hé­mu pomá­ha­jí s roz­tá­če­ním, jin­dy si pomá­ha­jí sami odpi­cho­vá­ním se špič­ka­mi cho­di­del a dlaněmi.

Kon­va­lin­ka se vra­cí do „své­ho“ výklen­ku, sune se zády opře­ný o jeho dvě stě­ny, stý­ka­jí­cí se v rohu, jako­by hle­dal opěr­ný bod, a dou­fal, že jeho sesuv náh­le zara­zí. V oka­mži­ku Kon­va­lin­ko­va dose­dá­ní si Heri­ban nasa­zu­je slu­neč­ní brý­le, roze­zní­vá se bal­kán­ské tóny, a Heri­ban civí jako zví­řát­ko do zrca­dla – nezbyt­ně s hla­vou vzhů­ru pozo­ru­je sám sebe v odra­zu, se kte­rým si začí­ná hrát jako ště­ně, uhý­bá mu, pokou­ší se jej pře­kva­pit. Nar­cist­ní strán­ka „assho­lo­vy“ osob­nos­ti se blí­ží katar­zi zla­tých glit­te­rů, do nichž budou muset oba vstou­pit. Nad „uhlí­ky“ zla­té­ho ohniš­tě se začí­ná vzná­šet opar z kou­řostro­je, a v ten oka­mžik Heri­ban padá k zemi, zůstá­vá nehyb­ně ležet, a divá­kům se naský­tá úchvat­ný pohled na jeho nehyb­né tělo z nad­hle­du – díky našik­me­né­mu zrca­dlu. Kon­va­lin­ka mu sta­hu­je sako, Heri­ban se ale drží pra­vač­kou ruká­vu, a je Kon­va­lin­kou smý­kán po scé­ně. Oba jsou bez sak. Hud­ba duro­vě duní vio­lon­celly. Slu­neč­ní brý­le si nasa­zu­je Kon­va­lin­ka. Heri­ban poma­lu vstá­vá, brý­le Kon­va­lin­ko­vi sní­má, svlé­ká mu sako, kte­ré si mezi­tím opět oblé­kl, věší je na háček u výklen­ku v pra­vé stra­ně scény.

Mění se osvět­le­ní, jako bychom náh­le byli pod vod­ní hla­di­nou, pas­te­lo­vé tóny jsou pro­tká­ny vlni­tý­mi nit­ka­mi, jako svět­lo těs­ně pod moř­skou hla­di­nou. Oba leží na pod­la­ze, pohy­bu­jí se vel­mi ply­nu­le boky a zády. Kon­va­lin­ka padá na záda, z lehu se prud­ce posta­ví na nohy, ale smě­rem přes hla­vu. Sto­jí napro­ti sobě po okra­jích ohni­vé­ho bazé­nu, sun­dá­va­jí si ponož­ky, blí­ží se k ritu­á­lu. Vstu­pu­jí do ohniš­tě: „We are voting for assho­les based on our own needs.“ Jed­no Kon­va­lin­ko­vo prud­ké ges­to do zazní­va­jí­cí­ho mono­lo­gu při­po­mí­ná Bella­my­ho pozdrav, jenž se pou­ží­val v U.S.A. na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí, a poz­dě­ji jej pře­vzal Hitler. 

Co je pří­či­nou vše­ho zla? Pod­le hla­su z repro­duk­to­ru „lack of empathy. Evil, I think, is the absen­ce of empathy.“ „Assho­les“ rozko­pou zla­té glit­te­ry po celé scé­ně. V úchvat­né závě­reč­né scé­ně se glit­te­ry něko­li­krát pro­pla­zí jeviš­těm tam a zpát­ky. Zůstá­va­jí po nich sto­py pohy­bu, při­po­mí­na­jí­cí mate­ri­á­lo­vé prá­ce japon­ské­ho akč­ní­ho uměl­ce Kazua Širagy. Nád­her­ný obraz, v němž oba zís­ká­va­jí zla­tou šupi­na­tou kůži. Ta býva­la u Jose­pha Beu­y­se spo­jo­vá­na se sym­bo­lem slun­ce a Apolló­na. Jako správ­ní kre­té­ni  si „assho­les“ clo­ní výhled vlast­ním „zla­tým“ egem, dokud je nespá­lí na uhel. Najdi své­ho kre­té­na, říká James, dokud je čas. Najdi ho, a řek­ni mu, že je kre­tén. Než bude pozdě.

Psá­no z reprí­zy 7. 4. 2024, Stu­dio Maiselovka.

WHY THINGS GO WRONG
Cho­re­o­gra­fie: Syl­va Šaf­ko­vá
Text: Jiří Šaf­ka
Účin­ku­jí: Michal Heri­ban, Vik­tor Kon­va­lin­ka
Hud­ba: hudeb­ní koláž
Voiceo­ver: Host 420PEOPLE
Zvu­ko­vý edi­ting: Gol­den Hive Stu­dio & Amak Gol­den
Scé­no­gra­fie, kos­týmy: Jiří Šaf­ka, Syl­va Šaf­ko­vá
Svě­tel­ný design: Mar­tin Špet­lík
Pre­mi­é­ra 11. břez­na 2023

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *