Bazaar 2023 aneb hledání odpovědi na tisíc a jednu otázku

Foto: Vojtěch Brtnický

Za časů hlu­bo­kých covi­do­vých, v roce 2020, jsem sedě­la v tep­lá­kách a díva­la se na stre­am insce­na­cí a dis­ku­sí Baza­a­ru. Letos bez tep­lá­ků, zato naži­vo. S podti­tu­lem Take care, ve mně rezo­nu­jí jako pře­ta­že­ná stru­na u kytary.


Před dvě­ma lety to byl poně­kud jiný záži­tek, přes­to záži­tek. Jeho sou­čás­tí byla deba­ta s Kris­ti­nou Nor­man – autor­kou a per­for­mer­kou pro­jek­tu Ligh­ter than Woman, kte­rý v sobě pojil dva zdán­li­vě odliš­né svě­ty (nalez­ne­te odka­zu ZDE). Svět tzv. badan­tes (pečo­va­te­lek ukra­jin­ské­ho půvo­du žijí­cích v Itá­lii) a svět Saman­thy Cris­to­fo­ret­ti (ital­ské ast­ro­naut­ky Evrop­ské kos­mic­ké agen­tu­ry). Ptá­te se, co tyhle dva svě­ty spo­ju­je? Je to tíha. Ať už její epře­mí­ra nebo absen­ce, vždyc­ky je něja­kým způ­so­bem pří­tom­ná a dává nám vědět, že bez ní by to teda fakt nešlo.

Letos naži­vo, opět na Baza­a­ru, v kon­tex­tu vál­ky na Ukra­ji­ně a osob­ní zku­še­nos­tí s péčí o poma­lu odchá­ze­jí­cí­ho čle­na vlast­ní rodi­ny, zís­ká­vá sdě­le­ní pro­jek­tu bohu­žel ješ­tě mno­hem vět­ší význam a pře­sah do rea­li­ty mých dní.

Ligh­ter than woman je doku­men­tár­ním dílem s prv­ky pohy­bu, pro­jek­ce (před­to­če­né i live cine­ma), vyprá­vě­ní i vlast­ní kres­by. Kris­ti­na divá­ka za pomo­ci vlast­ních videí sezna­mu­je s živo­tem badan­tes – žen, kte­ré se roz­hod­ly opus­tit vlast­ní rodi­nu i zemi pro­to, aby byly schop­ny žít v bez­pe­čí nebo finanč­ně zajis­tit své blíz­ké, kte­ré kdy­si necha­ly ve své vlas­ti. Vět­ši­na z žen se na full-time sta­rá o seni­o­ry v ital­ských rodi­nách. Peču­jí o ně jako o vlast­ní s veš­ke­rou tíhou, kte­rou tako­vá péče obná­ší. Kdo někdy nezve­dal nemo­hou­cí tělo nepo­cho­pí, jak obrov­ská tahle tíha je. A to se neba­ví­me pou­ze o hmot­nos­ti lid­ské­ho těla, ale také jeho stra­chu, bez­mo­ci nebo vzteku.

Ligh­ter than woman na fes­ti­va­lu Baza­ar 2023 (foto: Voj­těch Brtnický)

Doku­ment je to syro­vý. Jde pod povrch, dotý­ká se ztrá­ty prá­va na osob­ní život, přá­te­le, děti, jinou, kva­li­fi­ko­va­nou pro­fe­si, a důstoj­nost. Tato “výdě­leč­ná” čin­nost záro­veň při­ná­ší poní­že­ní, nestan­dard­ní pod­mín­ky nebo sexu­ál­ní obtě­žo­vá­ní. Kaž­dá min­ce má ale dvě stra­ny a ani v tom­to pří­pa­dě to nebu­de jinak. V někte­rých pří­pa­dech se badan­tes stá­va­jí respek­to­va­ný­mi pra­cov­ni­ce­mi, pří­tel­ky­ně­mi, a nako­nec i člen­ka­mi rodi­ny a, bez nichž si „fami­g­lie“ nedo­ve­dou před­sta­vit své fungování.

“A teď se tro­chu proletíme…”

Kaž­dá vte­ři­na se pře­po­čí­tá­vá na pení­ze. A výjim­kou není ani vesmír­ný pro­gram. Taky tíha, i když ve sta­vu bez tíže. Že to zní jako para­dox? Pro­to­že je. Být ast­ro­naut­kou sice zna­me­ná nemuset mýt nádo­bí, sta­rat se o děti, vyná­šet koš a prát prádlo bez náro­ku na soci­ál­ní výho­dy, ale při­ná­ší s sebou jiná úska­lí. A vlast­ně podob­ná jako u badan­tes. Čás­teč­ná ztrá­ta kon­di­ce, osob­ní­ho živo­ta, odlou­če­ní od svých blíz­kých a strach z tíhy, kte­rá při­jde po návra­tu ke gra­vi­ta­ci. Ten se taky počí­tá. Jen jin­de, v jiném pro­sto­ru a čase.

“Jsme léta­vi­ce, když je noc, mož­ná nás někdo vidí a něco si přeje. “

Saman­tha Cristoforetti

Je samo­ta něco, co nás ve sku­teč­nos­ti trá­pí? Nebo je to nao­pak jazy­kem novo­do­bých guru a men­to­rů něco, co je nezbyt­né pro osob­ní vývoj? Ať už tak či onak, vní­mám dob­ro­vol­nou samo­tu jako něco vel­mi odváž­né­ho. Něco, co posi­lu­je, nutí jedin­ce spo­lé­hat se sám na sebe, odha­lu­je jeho nád­her­né, ale i tem­né strán­ky a nepo­sky­tu­je moc pro­sto­ru na to babrat se v živo­tech dru­hých. Smě­řu­je dovnitř, k jádru nás samot­ných a odstra­ňu­je šum a roz­ptyl. Milu­ju sóla. Obzvláš­tě ta ženská.

The Essen­ce na fes­ti­va­lu Baza­ar 2023 (foto: Voj­těch Brtnický)

Baza­ar mi je naser­ví­ro­val rov­nou dvě za sebou. The Essen­ce Evy Urba­no­véGoo­fy Roni Cha­da­sh.

Při sle­do­vá­ní The Essen­ce se mi vyba­vi­la vlast­ní taneč­ní praxe.

“Neza­po­mí­nej­te na to, že stej­ně tak jako jste něž­né a lad­né, může­te si dovo­lit být i ost­ré, dra­vé, expre­siv­ní, naštva­né, přímočaré…”

Moje tělo nemu­sí být vždyc­ky lad­né a už vůbec doko­na­lé, i když se pod­vě­do­mě skr­ze mysl domní­vá, že by být mělo. The Essen­ce mi při­po­mí­ná, že se rou­hám, pro­to­že tělo doko­na­lé je a všech­no, co (obzvlášť žen­ské) je nesku­teč­né. Jeho síla a hou­žev­na­tost se zhmo­t­ňu­je uvnitř křeh­ké schrán­ky, kte­rá tan­čí ve svět­le reflek­to­rů způ­so­bem, kte­rý je jí vlastní.

“I am dan­cing in my own way and then I met you.“

Tak­že, jak důle­ži­tá je samo­ta a nao­pak, jak důle­ži­té je sdí­le­ní toho, co v samo­tě vytvá­ří­me? Je doko­na­lost a ide­ál krá­sy spo­le­čen­ským feno­mé­nem kte­ré­ko­li doby, nebo ros­te z nás samot­ných? Potře­bu­je­me uzná­ní krá­sy skr­ze jaký­ko­li kanál, nebo si hod­no­tu doká­že­me dodat sami? A nemě­li bychom už od začát­ku být víc vděč­ní za to, že tenhle nao­le­jo­va­ný stroj fun­gu­je na prin­ci­pu nevě­do­mí a usto­jí kdeja­kou bou­ři? Ať už vně či uvnitř. Tyhle otáz­ky a mno­ho dal­ších sólo Evy Urba­no­vé (dou­fám nejen ve mě) ote­ví­rá. A je to mys­lím stá­le víc třeba. 

Myš­len­ky na žen­skost a křeh­kost mě neo­pouš­tí ani u dru­hé­ho sóla, jímž je Goo­fy Roni Cha­da­sh. V hla­vě se mi mísí prv­ní tóny sklad­by Arvo Par­ta Für Ali­na a aso­ci­a­ce s část­mi jed­né z nej­zná­měj­ších cho­re­o­gra­fií Piny BauschCafé Müller. Sle­du­ji zra­ni­tel­né tělo bez obli­če­je, kte­rý v tuto chví­li asi není nut­né vidět. Poči­tek podob­ný návštěvě gale­rie, kde pozo­ru­ji dílo z růz­ných úhlů a říkám si, jak asi vzni­ka­lo, a proč je tak fas­ci­nu­jí­cí. Mís­ty se pře­mě­ňu­je ve tvo­ra, kte­rý se tepr­ve učí pou­ží­vat kon­če­ti­ny, ten se ale v mži­ku mění v ani­mál­ní moc­nou bohy­ni, kte­rá moc dob­ře ví, jak se svým tělem naklá­dat. Jak pro­žít slast, jak si pora­dit s boles­tí i jak jen, tak být. Přítomná.

Obě sóla poklá­da­jí spous­tu otá­zek a jed­nou z těch, na kte­rou nemám odpo­věď je úva­ha nad tím, zda tělo, kte­ré je pro­střed­ní­kem pozem­ské­ho bytí pat­ří stá­le mě samot­né nebo už je pod toli­ka vli­vy “majet­kem” něko­ho jiného?

Goo­fy na fes­ti­va­lu Baza­ar 2023 (foto: Voj­těch Brtnický)

Sobot­ní Baza­ar – na cha­lu­pu, mezi výšiv­ky pozo­ro­vat počasí

Sobot­ní Baza­ar je mou nej­ob­lí­be­něj­ší čás­tí fes­ti­va­lu. Asi pro­to, že je syno­ny­mem pro budouc­nost. Dává mi ochut­nat pro­ces a ten já mám ráda. Prů­řez letoš­ních rezi­den­cí zahá­ji­ly Cha­lu­pář­ky (Lud­vík Píza a Zuza­na Šklí­bo­vá). Za pomo­ci drob­ných relikvií soci­a­lis­tic­ké­ho živo­ta divá­ka nechá­va­jí nahléd­nout do pří­bě­hu paní Ire­ny. Vyzna­vač­ky cha­lu­pář­ství z minu­lé­ho sto­le­tí, kte­rá umě­la tzv. efek­tiv­ně trá­vit svůj vol­ný čas. Byť jsem pore­vo­luč­ní dítě, rekvi­zi­ty, jaký­mi je šicí stroj, stři­hy z Bur­dy, čer­ve­ná plas­to­vá hruš­ka (o jejímž úče­lu stá­le pochy­bu­ji) nebo strou­ha­ný eidam dva­cít­ka mě pře­ná­ší do dět­ství lusk­nu­tím prs­tu. A není to nepří­jem­ná vzpo­mín­ka. Na to, jak to paní Ire­na pove­de dál se nejde netěšit.

Cha­lu­pář­ky na Sobot­ním Baza­a­ru 2023 (foto: Voj­těch Brtnický)

Dal­ší v řadě uká­zek rezi­den­cí, kte­ré mě vra­cí do dět­ství je prá­ce eston­ské sku­pi­ny Karo­lin Posky & Co. s názvem Luc­ky Charm. Roz­pro­stí­rá pře­de mnou obrov­skou koláž z výši­vek – více nebo méně kýčo­vi­tých, sta­rých, kom­plet­ních i nedo­dě­la­ných. U náhod­né­ho ces­to­va­ní oči­ma po celé té plo­še se mi vyba­vu­je jed­na z badan­tes Kris­ti­ny Nor­man, kte­rá trá­vi­la vol­ný čas výšiv­ka­mi vlast­ních vnou­čat a v řadě vol­ných aso­ci­a­cí i výšiv­ka, kte­rá visí dodnes na stě­ně v domě mých pra­ro­di­čů a vyvo­lá­vá ve mě pocit, že “tady je svět ješ­tě v pořád­ku”. V tuto chví­li těž­ko říct, jakou spo­ji­tost má tahle část pří­bě­hu s tou násle­du­jí­cí. V ní pozo­ru­ji dvě per­for­mer­ky, při jakési podi­vu­hod­né žong­lá­ži se šňůr­ka­mi, na jejichž kon­ci cin­ka­jí zvo­neč­ky. V umě­lec­kém pro­ce­su nena­chá­zím vždyc­ky odpo­vě­di, spíš otázky.

Luc­ky Charm na Sobot­ním Baza­a­ru 2023 (foto: Voj­těch Brtnický)

Eko­lo­gic­ká kri­ze, kon­spi­rač­ní teo­rie i dez­in­for­mač­ní weby? Time of my life. Jsem zvyk­lá, otr­lá a není mi to jed­no. Otáz­ka, kte­rou si ale poklá­dám po shléd­nu­tí ukáz­ky Tor­nado watch (Katha­ri­na Joy Book a Esz­ter Kon­cz) zní – byla bych tak otr­lá, kdy­bych neby­la schop­na odli­šit prav­du od lži, dema­go­gii od vědec­ky dolo­ži­tel­ných dat? Jsem neo­belha­tel­ná nebo jen zále­ží na tom, kdo se sna­ží mě obelhat a jest­li na to při­stou­pím? Vidě­la jsem spous­tu vzor­ků niče­ho, spous­tu dat a expe­ri­men­tů a stej­ně vím, že nic nevím. Nezbý­vá než pozo­ro­vat, co se sta­ne dál…

Tor­nado watch na Sobot­ním Baza­a­ru 2023 (foto: Voj­těch Brtnický)

Za před­po­kla­du, že ješ­tě pořád něče­mu nero­zu­mí­te, na Worksho­pu vám to vysvět­lí „tři mata­do­ři eston­ské diva­del­ní scé­ny” Mart Kangro, Juhan Ulfsak, Eero Epner (mj. tvůr­ci ex-legen­dár­ní­ho The­a­t­re NO99). Kam se hra­bou Pře­mek Pod­la­ha, Jiři­na Boh­da­lo­vá, Petr Rych­lý a jiní kuti­lo­vé se vše­mi rada­mi “jak na to”…

V pro­sto­ru ate­li­é­ro­vé­ho typu, kde je mís­to na lec­cos se teď budou napros­to váž­ně dít věci. Nau­čí­te se mít správ­né posta­ve­ní těla při prá­ci s aku vrtač­kou a spous­tu jiných life hac­ků, kte­ré budou napros­to klí­čo­vé pro váš život. Odteď až do smr­ti. Ne váž­ně, to se vám roz­hod­ně bude hodit.

Zmí­ním jen někte­ré, přes­to dopo­ru­ču­ji vyu­žít všech­ny tipy, jak:

  • pohřbít tělo v Mezopotámii
  • si pomo­ci při neschop­nos­ti zapa­ma­to­vat si čísla
  • správ­ně koho­ko­li uhodit
  • pro­vést tracheotomii
  • vytvo­řit sto­jan na vánoč­ní stromek
  • se posta­rat o mrt­vé tělo
  • uspat dítě v minutě
  • si obsta­rat zaky­sa­nou sme­ta­nu ve vězení
  • mno­ho dalších…

A pokud stá­le nero­zu­mí­te, dopo­ru­ču­ji pro­cház­ku. Na mís­ta, kte­rá jste kdy­si pro­šli, ten­to­krát tře­ba jiným způ­so­bem. Hez­ký večer a neza­po­meň­te se řídit hes­lem: “Eve­ry­thing what can be stable, make it stable.”

Workshop na fes­ti­va­lu Baza­ar 2023 (foto: Voj­těch Brtnický)

Baza­ar s podti­tu­lem Take care skon­čil. Co ale u kon­ce není, je nabíd­ka otá­zek, kte­rý­mi zno­va pro­vo­ku­je. Nabíd­ka hle­dat. Hle­dat víc, cho­dit, pozo­ro­vat, sta­rat se, vysvět­lo­vat, smát se, dělat věci jed­no­duš­ší, čis­těj­ší, sro­zu­mi­tel­něj­ší, krás­něj­ší, měk­čí. Setká­vat se a pečo­vat o sebe, své tělo, duši i duše a těla jiných. Posta­rej­me se o to prosím. 

Baza­ar Fes­ti­val 2023
Kris­ti­na Nor­man: Ligh­ter than Woman
Roni Cha­da­sh: Goo­fy
Eva Urba­no­vá: The Essen­ce
Mart Kangro, Juhan Ulfsak, Eero Epner: Workshop

Sobot­ní Baza­ar
Karo­lin Poska & Co. (Sve­ta Gri­go­rje­va, Maret Tam­me a Shi­on Yokoo-Rut­tas): Luc­ky Charm
Katha­ri­na Joy Book a Esz­ter Kon­cz: Tor­nado Watch
Lud­vík Píza a Zuza­na Šklí­bo­vá: Chalupářky

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.