Fairy Tales v rámci festivalu Tanec Praha

V čes­ké pre­mi­é­ře uve­dl POCKETART KOLEKTIV, Sabi­na Boč­ko­vá a Joha­na Pocko­vá taneč­ní před­sta­ve­ní Fai­ry Tales na scé­ně Diva­dla Ponec. POCKETART je uzná­va­ný kolek­tiv mla­dých tvůr­ců pod vede­ním taneč­nic a cho­re­o­gra­fek Sabi­ny Boč­ko­vé a Joha­ny Pocko­vé. Sdru­žu­je pod sebou také výtvar­ní­ky, scé­no­gra­fy a hudeb­ní­ky. Řadu pro­jek­tů před­ved­li v něko­li­ka zemích Evro­py, ale byli již také i v Již­ní Ame­ri­ce a Afri­ce a jejich prá­ce byly vybrá­na na… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fai­ry Tales v rám­ci fes­ti­va­lu Tanec Praha

Mezinárodní taneční festival Tanec Praha odstartoval 36. ročník

Zahá­je­ní mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha se ode­hrá­lo na Nové scé­ně Národ­ní­ho diva­dla a před­sta­vi­lo bra­zil­ský taneč­ní sou­bor Com­pa­nhia de Dan­cas. Zná­má bra­zil­ská cho­re­o­gra­f­ka Lia Rodri­gu­es má vel­ké reno­mé na mno­ha svě­to­vých scé­nách a taneč­ních fes­ti­va­lech, v Pra­ze vystu­pu­je popr­vé. Na Tan­ci Pra­ha uved­la taneč­ně výtvar­nou insce­na­ci Encan­ta­do z roku 2021. Výraz „encan­ta­do“ zna­me­ná v por­tu­gal­šti­ně jakési oča­ro­vá­ní, magic­kou sílu, kte­rá… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mezi­ná­rod­ní taneč­ní fes­ti­val Tanec Pra­ha odstar­to­val 36. ročník

Čas pohádek a ledově studená Sněhová královna

Je čas pohá­dek a čas pře­pi­so­vat původ­ní lib­re­ta. Proč hrát Shake­spea­ra, proč ho nepře­dě­lat? Proč nezpo­chyb­nit Maria Peti­pu a jeho lib­re­to a nepře­psat Hof­f­man­no­vu původ­ní ver­zi v pří­pa­dě pod­zim­ní pre­mi­é­ry Lous­káč­ka a Myšá­ka Plyšá­ka? Proč hrát Ander­se­na, a nehrát Pro­ko­fje­vo­vu ver­zi bale­tu Kamen­ný kví­tek? Malý Princ se hra­je v Later­ně a bude Malá moř­ská víla na pod­zim. Je čas pohádek…

Publikováno
V rubrikách Recenze

Aerowaves — Spring Forward 2016 — Odvážný tah na Plzeň

Popr­vé se v Čes­ké repub­li­ce poda­ři­lo uspo­řá­dat význam­ný taneč­ní fes­ti­val Aerowa­ves — Spring For­ward 2016. Pre­zen­to­va­la se díla vybra­ná mezi­ná­rod­ní poro­tou Twen­ty 2016.  Po nároč­né i dlou­ho­tr­va­jí­cí selek­ci z při­hlá­še­ných 500  děl — cho­re­o­gra­fií, vesměs mla­dých i vět­ši­nou ješ­tě nezku­še­ných začá­teč­ní­ků, poro­ta zahra­nič­ních odbor­ní­ků vybe­re kaž­dým rokem nej­lep­ších dva­cet děl. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Nesmrtelný Charlie Chaplin se hraje v Ostravě

Národ­ní diva­dlo morav­sko­slez­ské uved­lo čes­kou pre­mi­é­ru bale­tu Cha­plin, koláž z děl skla­da­te­lů 19. a 20. sto­le­tí. Zdá se, Len­ka Dří­ma­lo­vá, šéf­ka ost­rav­ské­ho bale­tu, měla již po něko­li­ká­té šťast­nou ruku ve vol­bě hos­tu­jí­cích cho­re­o­gra­fů, a že se bale­tu nesna­ží zabřed­nout do dra­ma­tur­gic­ké­ho klišé stá­le omí­la­ných titu­lů. Na posled­ní pre­mi­é­ru roku 2015 pozva­la Mária Schrö­de­ra, němec­ké­ho zku­še­né­ho cho­re­o­gra­fa a šéfa lip­ské­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nesmr­tel­ný Char­lie Cha­plin se hra­je v Ostravě

Publikováno
V rubrikách Recenze