Nesmrtelný Charlie Chaplin se hraje v Ostravě

Foto: Martin Popelář

Národ­ní diva­dlo morav­sko­slez­ské uved­lo čes­kou pre­mi­é­ru bale­tu Cha­plin, koláž z děl skla­da­te­lů 19. a 20. sto­le­tí. Zdá se, Len­ka Dří­ma­lo­vá, šéf­ka ost­rav­ské­ho bale­tu, měla již po něko­li­ká­té šťast­nou ruku ve vol­bě hos­tu­jí­cích cho­re­o­gra­fů, a že se bale­tu nesna­ží zabřed­nout do dra­ma­tur­gic­ké­ho klišé stá­le omí­la­ných titu­lů. Na posled­ní pre­mi­é­ru roku 2015 pozva­la Mária Schrö­de­ra, němec­ké­ho zku­še­né­ho cho­re­o­gra­fa a šéfa lip­ské­ho bale­tu, absol­ven­ta taneč­ní ško­ly Grett Paluc­ca v Dráž­ďa­nech a cho­re­o­gra­fie na pres­tiž­ní ber­lín­ské vyso­ké ško­le Ernst Busch, něja­kou dobu spo­lu­pra­cu­jí­cí s Uwe Schol­zem, což se na jeho muzi­kál­nos­ti i taneč­nos­ti v jeho tvor­bě dost pro­je­vi­lo. Prá­vě insce­na­ci Cha­plin popr­vé uve­dl na lip­ské scéně.

Věč­ný Tulák a Char­lie Chaplin

Divác­ky bude posta­va Tulá­ka Char­lie­ho vždy vděč­ná. Ale pře­nést fil­mo­vou figu­ru, tak neo­pa­ko­va­tel­nou a jedi­neč­nou v ryzím a zce­la geni­ál­ním poje­tí Char­le­se Spen­ce­ra Cha­pli­na, to není oprav­du leh­ký úkol — pro tvůr­ce a pro inter­pre­ty ješ­tě víc.
Schrö­der vychá­zel při kon­ci­po­vá­ní balet­ní­ho lib­re­ta zce­la jed­no­znač­ně z auto­bi­o­gra­fic­ké kni­hy Char­lie­ho Cha­pli­na Můj živo­to­pis a také z kni­hy Loui­se Deluc­ca Cha­plin.

Vytvo­řil si sché­ma šest­nác­ti obra­zů, kte­ré postup­ně mapu­jí Cha­pli­no­vo dět­ství a hlu­bo­kou cito­vou vazbu na mat­ku, neleh­ké začát­ky v pro­sa­zo­vá­ní se, angaž­má v klaun­ské sku­pi­ně Kar­no, se kte­rou se popr­vé dostal do Ame­ri­ky. Ote­ví­rá také Cha­pli­nův vstup do fil­mo­vé­ho ráje v Holly­wo­o­du, již s kon­krét­ní smyš­le­nou figu­rou – posta­vou a mas­kou smut­né­ho komi­ka – Tulá­ka, kolí­ba­jí­cí­ho se s vyto­če­ný­mi noha­mi a krá­če­jí­cí­ho vstříc všem nástra­hám a nespra­ve­dl­nos­tem osu­du v kos­tý­mu plném pro­ti­kla­dů — s širo­ký­mi plan­da­vý­mi, pyt­lo­vý­mi kalho­ta­mi a v těs­ném kabát­ci, malin­ké buřin­ce, ohrom­ných botách a hůl­ce na výraz­ně nalí­če­ný obli­čej si při­dal malý kní­rek, aby mu nebrá­nil v mimi­ce. Přes slav­ná obdo­bí natá­če­ní a boha­té­ho rejstří­ku nápa­dů a vzni­ku neza­po­me­nu­tel­ných kome­dií se insce­na­ce dostá­vá k váleč­ným udá­los­tem 1. a poslé­ze 2. svě­to­vé vál­ky i Cha­pli­no­vým pro­ti­vá­leč­ným posto­jům vrcho­lí­cím v Dik­tá­to­ro­vi. Schrö­der tema­ti­zu­je také Cha­pli­no­vy milost­né pří­běhy, namlou­vá­ní a násled­ná man­žel­ství — nejdří­ve s Mil­d­red Harri­so­vou, pak po smr­ti mat­ky s Pau­let­te God­dar­do­vou a napo­sled s krás­nou Oonou O´Niellovou, s kte­rou strá­vil dva­cet let. Po nástu­pu zvu­ko­vé­ho fil­mu i po umě­le vytvo­ře­né­ho a degra­du­jí­cí­ho očer­ně­ní jeho oso­by a nař­če­ní z komu­nis­tic­ké­ho smýš­le­ní se nechal vyštvat a odchá­zí zpět do Evropy.

Aby dosta­teč­ně mohl vyjá­d­řit obě polo­hy geni­ál­ní­ho her­ce, mima, komi­ka a vel­ké­ho obdi­vu­hod­né­ho člo­vě­ka, roz­dě­lil cho­re­o­graf Schrö­der Cha­pli­na na dvě růz­né figu­ry: ve fil­mo­vou posta­vu věč­né­ho Tulá­ka v typic­kém a neod­mys­li­tel­ném kos­tý­mu a Cha­pli­na — člo­vě­ka oble­če­né­ho civil­ně, v bílé koši­li a kalho­tách. Nechá je hrát oba najed­nou, chví­le­mi simul­tán­ně nebo zce­la oddě­le­ně. Tulák tvo­ří, ztvár­ňu­je, ovliv­ňu­je, mani­pu­lu­je i je udá­lost­mi mani­pu­lo­ván sám. Civil­ní Cha­plin se zase trá­pí, dušev­ně trpí, milu­je, radu­je se a boju­je. Boju­je sám se sebou, tak aby v roli Tulá­ka a ve všem svém počí­ná­ní mohl pou­ká­zat na stras­ti života.

A Tulák pak němě, ale vždy sro­zu­mi­tel­ně vyja­dřu­je lid­ské tou­hy, strach i úzkost, ale i radost a vzdor.

Tulá­ka hra­je žena

V posled­ním obsa­ze­ní v Lip­sku měl Mario Schrö­der do hlav­ní posta­vy obsa­ze­nou skvě­lou Amélii Walle­ro­vou, fan­tas­tic­kou inter­pret­kou Tulá­ka. Do posled­ních detai­lů, od mimi­ky až po posled­ní malí­ček, žije, dýchá a sku­teč­ně roz­ží­vá nesmr­tel­né­ho génia. Tato aus­tral­ská taneč­ni­ce a mim­ka ode­hrá­la v Ost­ra­vě pre­mi­é­ru a něko­lik před­sta­ve­ní. Prá­vě ona je za svůj výji­meč­ný výkon nomi­no­vá­na na Thá­lii, stej­ně jako v Ost­ra­vě anga­žo­va­ný japon­ský taneč­ník Koki Nishio­ka, kte­rý bez­vad­ně inter­pre­tu­je civil­ní­ho Chaplina.

Obsa­ze­ní ost­rav­ské­ho bale­tu je mezi­ná­rod­ní. Mat­ku Cha­pli­na ztvár­ňu­je Shi­no Saku­ra­do, man­žel­ku Mil­d­red Ayu­ka Nit­ta, Pau­let­te Bar­bo­ra Šul­co­vá a Oonu Chi­a­ra Lo Pipa­ro. V roli Kar­na byl vel­mi zají­ma­vý taneč­ník Patrick Ull­man, kte­rý pro­po­jil výraz a mimi­ku němé­ho fil­mu s „hip hopác­kou“ ges­ti­kou a nako­nec bez­vad­ný byl také Gior­da­no Boz­za v roli Diktátora.

I ve sbo­ro­vých scé­nách si růz­no­ro­dí taneč­ní­ci uží­va­jí jed­no­du­še posta­ve­né cho­re­o­gra­fie, kte­rá spo­lu­vy­tvá­ří pro­stře­dí, v kte­rém se Cha­plin pohy­bo­val. Holly­wo­od v saté­no­vých župán­cích a s obří­mi mas­ka­mi fil­mo­vých tvá­ří, Cha­pli­no­vých fil­mo­vých kole­gů. Je zde vidět novi­ná­ře a foto­gra­fy, růz­né slí­di­ly, fanouš­ky i lidi od fil­mu vše­ho dru­hu, scé­ny zábav­ní­ho prů­mys­lu a rekla­my. Pou­ta­vá je napří­klad reklam­ní scé­na plná Tulá­ků. Dotvá­ře­ní těch­to nála­da dobo­vé atmo­sfé­ry má v insce­na­ci vel­kou váhu. Na scé­ně Paul Zolle­ra hra­jí pod­stat­nou roli bílé pane­ly, bílý ecran, na kte­ré se jen chví­le­mi pro­mí­tá. Tvo­ří poza­dí i pro chví­le samo­ty a osa­mo­ce­ní. A pochyb­nos­tem, kte­rým ani ten nej­vět­ší umě­lec nemů­že uniknout.

Hudeb­ní řaze­ní je vel­mi intu­i­tiv­ní a leh­čí holly­wo­od­ská múza se tu stře­tá­vá s tra­gic­ký­mi moti­vy Adam­se, Richar­da Wag­ne­ra nebo vypja­tou hud­bou A. Schnitt­ke­ho. Samo­zřej­mě nechy­bí ani soun­d­trac­ky samot­né­ho Char­lie­ho Cha­pli­na z fil­mů Svět­la vel­ko­měs­taSvět­la ramp.

Ve výsled­ku se jed­ná o vyrov­na­nou insce­na­ci ve všech slož­kách, kte­ré má pod­le mého názo­ru vel­ký význam na čes­ké a morav­ské scé­ně. I když je svým způ­so­bem nara­tiv­ní, sro­zu­mi­tel­né a jde o divác­ky při­taž­li­vý titul, jed­ná se při­tom o sou­čas­nou taneč­ní insce­na­ci. Ta se, ale­spoň v minu­lé sezó­ně, vymy­ka­la z řady dra­ma­tur­gic­ky dis­ku­ta­bil­ních titulů.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Marcela Benoni

Vystudovala tanec na Pražské konzervatoři, obor choreografie na HAMU a Divadelní a taneční školu MUDRA Maurice Béjarta v Bruselu. Tančila v Baletu Národního divadla v Praze a Laterně Magice, kde také vytvořila několik choreografií. Dále choreograficky spolupracovala s Národním divadlem, Státní operou Praha, VUS UK, tanečním souborem Paraboly a s českými operními a činoherními soubory i v českých a zahraničních filmech. Pedagogicky působila na Taneční konzervatoři, Tanečním centru Praha, v Rheinische Musikhochschule Kolín nad Rýnem. Nyní učí na DAMU a Pražské konzervatoři.

Od 90.let se věnuje se publicistice - Právo, Taneční aktuality, Opera Plus, Taneční zóna. Dříve přispívala do Lidových novin, Divadelních novin, Tanečních listů, Taneční sezóny a Hudebních rozhledů.