Aerowaves — Spring Forward 2016 — Odvážný tah na Plzeň

foto: Vojtěch Brtnický

Popr­vé se v Čes­ké repub­li­ce poda­ři­lo uspo­řá­dat význam­ný taneč­ní fes­ti­val Aerowa­ves — Spring For­ward 2016. Pre­zen­to­va­la se díla vybra­ná mezi­ná­rod­ní poro­tou Twen­ty 2016.  Po nároč­né i dlou­ho­tr­va­jí­cí selek­ci z při­hlá­še­ných 500  děl — cho­re­o­gra­fií, vesměs mla­dých i vět­ši­nou ješ­tě nezku­še­ných začá­teč­ní­ků, poro­ta zahra­nič­ních odbor­ní­ků vybe­re kaž­dým rokem nej­lep­ších dva­cet děl. 

Jis­tě je to dis­ku­ta­bil­ní, do jaké míry mohou či mají být pre­zen­to­vá­ny. Je to otáz­ka pro­fe­si­o­nál­ní­ho pří­stu­pu, hod­no­ce­ní i sou­čas­ných este­tic­kých norem, kte­ré hra­jí do jis­té míry roli jaké­ho­si i „při­mhou­ře­ní oka” porot­ců. Nejde vždy o rov­no­cen­né kva­li­ty taneč­ní­ků — pro­fe­si­o­ná­lů a taneč­ní­ků ama­té­rů. Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka Diva­dla Ponec, je ve vede­ní Aerowa­ves jako asso­ci­a­te direc­tor, ved­le Joh­na Ashwor­da. Byl to opět její vel­ký a odváž­ný tah na měs­to Plzeň, kte­ré bylo vyhlá­še­no v loň­ském roce ” Evrop­ským měs­tem kul­tu­ry roku 2015. Plzeň 2015 ote­vře­la mimo jiné pro­stor DEPO 2015. Ved­le toho Plzeň dis­po­nu­je dal­ší­mi zají­ma­vý­mi alter­na­tiv­ní­mi scé­na­mi jako Moving Stati­on a Papír­na nebo Nové diva­dlo a jeho stu­di­o­vá scéna.

Aerowa­ves — Spring For­wards se tedy ode­hrá­va­ly stří­da­vě na těch­to scé­nách během víken­du 22. — 24. dub­na 2016. Rekord­ně se sje­lo na 250 zahra­nič­ních i domá­cích odbor­ní­ků, kri­ti­ků, pozo­ro­va­te­lů, mana­že­rů, cho­re­o­gra­fů a taneč­ní­ků (mimo vybra­né pro­duk­ce a jejich inter­pre­ty). Před­sta­vi­lo se téměř 100 uměl­ců z 19 zemí. Jed­ná se o oje­di­ně­lou a vel­mi pres­tiž­ní akci v obo­ru tan­ce, alter­na­tiv­ních postu­pů i fyzic­ké­ho diva­dla, taneč­ní­ků i performerů.

Z prv­ní­ho veče­ra 22. 4. lze jed­no­znač­ně nej­vý­še ohod­no­tit švý­car­skou cho­re­o­gra­f­ku Yas­mi­ne Hugon­net. Kva­li­ty její inter­pre­ta­ce i cho­re­o­gra­fie Le Réci­tal des Postu­res dale­ko před­či­ly oče­ká­vá­ní. Násle­do­va­la Fran­couz­sko — rakous­ká pro­duk­ce nazva­né AU Chris­ti­a­na UblaKylie Wal­ters (Cie Orni­tho­ry­nque). Nápa­dy, scé­nic­ké řeše­ní, kos­týmy i výraz­né taneč­ní vystou­pe­ní mělo vyso­kou úro­veň. Dosti bláz­ni­vá byla pro­duk­ce The WOMAN hou­se z Dán­ska. Zača­la tan­čit sku­pi­na čtyř podiv­ných mužů, ne stej­né pohy­bo­vé kva­li­ty — na hra­ně tan­ce a před­vá­dě­ní se, růz­né­ho pře­kři­ko­vá­ní a osob­ních výzev, jak na sebe upo­zor­nit. V závě­ru (kte­rý nikam zvlášť neve­de) se samo­zřej­mě začí­na­jí všich­ni obna­žo­vat. Koneč­ně se dozví­dá­me a i názor­ně pozná­me, že se z „vyku­tá­le­ných” mužů sta­ly ženy. Tako­vá je to změ­na pohla­ví — v pří­mém pře­no­su. Sobot­ní mara­tón byl vel­mi roz­díl­ný ve kva­li­tách inter­pre­tů i vlast­ní pro­duk­ce. Pěk­ně v kli­du a sou­stře­dě­ně pra­co­va­la dvo­ji­ce uměl­ců z Maďar­ska a Por­tu­gal­ska — Anna RétiRicar­do Macha­do. I když jejich stu­di­o­vá kom­po­zi­ce byla frag­men­tár­ní, v krát­kých taneč­ních úse­cích — brnk­li oba taneč­ní­ci na stru­nu vní­má­ní, empa­tie divá­ků. Doved­li je ve svém dost civil­ním záměr­ně nea­trak­tiv­ním pří­stu­pu k pozor­nos­ti až do kon­ce. Žena a muž se pro­vo­ku­jí, ini­ciu­jí k impul­ziv­ní­mu emo­ci­o­nál­ní­mu sdě­le­ní. Ale vidi­tel­né doty­ky — impul­zy, akce — reak­ce mají přes­nou ode­zvu taneč­ních pohybů.

Růz­né situ­a­ce stří­da­jí s vti­pem i s jis­tým rizi­kem, že divá­ci spo­lu­pra­co­vat nebu­dou. Necha­jí totiž divá­ky, něko­li­krát během pro­duk­ce, vymě­nit, pře­mís­tit ze svých umís­tě­ných poloh hle­diš­tě. Jde o úsměv­nou dobrou prá­ci taneč­ní­ků, per­for­me­rů, kte­ří si mimo jiné sami obslu­hu­jí zvuk a hud­bu z počí­ta­če. Nehra­jí si na žád­nou osl­ni­vou pro­duk­ci. Ve večer­ním blo­ku exce­lo­va­la jed­no­znač­ně čes­ká sku­pi­na DOT 504 Len­ky Otto­vé s úspěš­nou kom­po­zi­cí Collecti­ve Lost of Memo­ry cho­re­o­gra­fů Joze­fa Fru­če­kaLin­dy Kape­ta­ney (loň­ských vítězů Čes­ké taneč­ní plat­for­my). Pět mužů — taneč­ní­ků, v zahra­nič­ním obsa­ze­ní a ve svých drs­ně své­ráz­ných pohy­bo­vých sek­ven­cích, kom­po­zič­ně i výra­zo­vě dost roz­díl­ných, při­po­mí­ná tra­gic­kou a násil­nou smrt, napa­de­né­ho muže uko­pa­né­ho, utlu­če­né­ho k smr­ti. Tuto okol­nost se dozví­dá­me až na úpl­ném kon­ci insce­na­ce, kte­rá gra­du­je scé­nu po scé­ně, chví­le­mi humor­ně ladě­ným pošťu­cho­vá­ním, přes akro­ba­tic­ké výkon­nost­ní prv­ky pohy­bů až k abso­lut­ní­mu dras­tic­ké­mu nási­lí. Je stá­le aktu­ál­ní. Nene­chá divá­ky ani chví­li v klidu.

Mys­lím si, že divác­ky vel­mi zau­jal duet či duel Super Natu­rals ve vyni­ka­jí­cí inter­pre­ta­ci Mar­ti­ny Hajdy­ly Laco­vé a také slo­ven­ské­ho taneč­ní­ka Sta­no Dobá­ka. Opět pro­duk­ce zastu­pu­jí­cí Čes­kou repub­li­ku. V závě­ru neděl­ní­ho klá­ní zapů­so­bi­la nej­ví­ce řec­ká sku­pi­na Leon a the Wolf Chris­to­fa Papa­do­pou­los s cit­li­vou cho­re­o­gra­fií Elve­don. Z mno­ha sólo­vých vystou­pe­ní, kte­rá byla spí­še roz­ča­ro­vá­ním, byl nej­lep­ším a nej­vtip­něj­ším špa­něl­ský taneč­ník Pere Fau­ra s vystou­pe­ním nazva­ným Stripte­a­se. Nejde o striptýz jako tako­vý. Umě­lec nápa­di­tě a vtip­ně pra­cu­je s vlast­ní­mi úzkost­mi, stra­chem z vystu­po­vá­ní. Nic zásad­ně pře­vrat­né­ho, co se cho­re­o­gra­fie a tvůr­čí inven­ce nedě­je, se oprav­du nedě­je. Ale celá akce, Aerowa­ves — Spring For­ward, má na mezi­ná­rod­ním poli pres­tiž­ní význam pře­de­vším pro zvy­šu­jí­cí se kva­li­ty a stav čes­ké­ho sou­čas­né­ho tan­ce v kon­fron­ta­ci dal­ších vybra­ných zahra­nič­ních děl. Čty­ři uve­de­né čes­ké — slo­ven­ské pro­duk­ce ved­ly roz­hod­ně prim!

Tere­za Ondro­váPeter Šavel — As Long As Hol­ding Hands, sku­pi­na ME-SABOD.Y - s dílem Rena­na Mar­tins de Oli­ve­i­ra Let Me Die In Your Foot­ste­ps, Mar­ti­na Hajdy­la Laco­váSta­no Dobák (sku­pi­na ME- SA) a již zmí­ně­ná DOT504 — Collecti­ve Loss of Memo­ry.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Marcela Benoni

Vystudovala tanec na Pražské konzervatoři, obor choreografie na HAMU a Divadelní a taneční školu MUDRA Maurice Béjarta v Bruselu. Tančila v Baletu Národního divadla v Praze a Laterně Magice, kde také vytvořila několik choreografií. Dále choreograficky spolupracovala s Národním divadlem, Státní operou Praha, VUS UK, tanečním souborem Paraboly a s českými operními a činoherními soubory i v českých a zahraničních filmech. Pedagogicky působila na Taneční konzervatoři, Tanečním centru Praha, v Rheinische Musikhochschule Kolín nad Rýnem. Nyní učí na DAMU a Pražské konzervatoři.

Od 90.let se věnuje se publicistice - Právo, Taneční aktuality, Opera Plus, Taneční zóna. Dříve přispívala do Lidových novin, Divadelních novin, Tanečních listů, Taneční sezóny a Hudebních rozhledů.