TOP 3 KATARÍNY CVEČKOVEJ Z FESTIVALU KIOSK 2020

Minu­lý rok v máji z dote­raz nezná­mych prí­čin vyho­rel pri Sta­ni­ci Žili­­na-Zárie­­čie ori­gi­nál­ny pries­tor S2, kto­rý bol výraz­nou súčas­ťou fes­ti­va­lu Kiosk. Jeho jedi­nečnej, expe­ri­men­tál­nej, hra­vej pod­sta­ty, kto­rá vždy tvr­do­hla­vo popie­ra­la aké­koľ­vek hra­ni­ce – med­zi for­ma­mi a žánra­mi, med­zi tvor­ca­mi a divákmi… Vyho­re­ný sa však ako­si cítil aj samot­ný Kiosk. Okol­nos­ti pan­dé­mie mu ten­to rok para­dox­ne pomoh­li a dra­ma­tur­giu fes­ti­va­lu zavied­li… Pokra­čo­vat ve čte­ní TOP 3 KATARÍNY CVEČKOVEJ Z FESTIVALU KIOSK 2020

Publikováno
V rubrikách Recenze

Sláva Daubnerová: Sóla zostali mojim prístavom

Na slo­ven­skej pro­fe­si­o­nál­nej diva­del­nej scé­ne sa etablo­va­la svo­ji­mi sólo per­for­man­ci­a­mi o sil­ných ženách a výraz­ných umel­ky­ni­ach. Dnes je jed­nou z nich. Pro­stre­die nezá­vis­lé­ho ume­nia aktu­ál­ne vyme­ni­la za veľ­ké diva­del­né scé­ny ako Slo­ven­ské národ­né diva­dlo, Národ­ní diva­dlo Pra­ha či nemec­ké Badisches Sta­a­tsthe­a­ter v Karl­sru­he. Per­for­mer­ka, reži­sér­ka, hereč­ka, autor­ka scé­no­gra­fie a kos­tý­mov, kto­rá sa nebo­jí posúvať hra­ni­ce žánrov, ume­lec­kých dru­hov i samej seba. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

TOP 3 Z BRATISLAVY V POHYBE 2017

Napriek tomu, že med­zi­ná­rod­ný fes­ti­val súčas­né­ho tan­ca Bra­ti­sla­va v pohy­be 2017 pri­nie­sol takmer o polo­vicu viac pro­duk­cií ako minu­lý rok, nedá sa pove­dať, že by išlo o vyda­re­ný roč­ník. Musím dokon­ca priznať, že Bra­ti­sla­va v pohy­be ma v nie­čom rok čo rok neprestá­va skla­má­vať. A tomu­to môjmu poci­tu nepri­dá­va ani fakt, že ide o fes­ti­val so zrej­me najin­di­fe­rent­nej­šou atmo­sfé­rou, aký som kedy absol­vo­va­la.… Pokra­čo­vat ve čte­ní TOP 3 Z BRATISLAVY V POHYBE 2017

Publikováno
V rubrikách Recenze

Tomáš Procházka: Pohyb je voda, z ktorej sa už nevynorím

Nezá­vis­lá diva­del­ná scé­na na Slo­ven­sku v posled­nom obdo­bí vidi­teľ­ne oži­la. Zrej­me je to i vďaka prí­le­vu nových výraz­ných osob­nos­tí, kto­ré majú chuť tvo­riť a expe­ri­men­to­vať. Jed­ným z nich je i reži­sér Tomáš Pro­cház­ka, kto­rý kon­com minu­lé­ho roka odpre­mi­é­ro­val imer­zív­ny site spe­ci­fic pro­jekt Ľudia.Levy.Orly.Jarabice. v legen­dár­nom bra­ti­slav­skom Subclu­be. Do kon­ca sezó­ny však toho chys­tá ešte oveľa viac a zdá sa, že o expe­ri­men­ty nebu­de núdza.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

TOP 3 Z BRATISLAVY V POHYBE 2016

Praž­skú nezá­vislú — a pre­do­všet­kým taneč­nú — scé­nu vám môže­me vskut­ku len ticho závi­dieť. Toľ­ko pries­to­rov, mož­nos­tí, tvo­ri­vej pes­t­ros­ti… Obzvlášť pri spo­mi­en­ke na vaše fes­ti­va­ly nejed­né­ho slo­ven­ské­ho diva­del­né­ho kri­ti­ka pich­ne pri srd­ci. V Bra­ti­sla­ve máme dva fes­ti­va­ly tan­ca a taneč­né­ho diva­dla, pri čom na celom Slo­ven­sku ich nie je o moc viac. Oba majú rov­nakú ambí­ciu – pre­zen­to­vať súčas­né taneč­né ume­nie slo­ven­ské­mu, zväč­ša ešte… Pokra­čo­vat ve čte­ní TOP 3 Z BRATISLAVY V POHYBE 2016

Publikováno
V rubrikách Recenze