TOP 3 Z BRATISLAVY V POHYBE 2017

foto: Katarína Cvečková

foto: Katarína Cvečková

Napriek tomu, že med­zi­ná­rod­ný fes­ti­val súčas­né­ho tan­ca Bra­ti­sla­va v pohy­be 2017 pri­nie­sol takmer o polo­vicu viac pro­duk­cií ako minu­lý rok, nedá sa pove­dať, že by išlo o vyda­re­ný roč­ník. Musím dokon­ca priznať, že Bra­ti­sla­va v pohy­be ma v nie­čom rok čo rok neprestá­va skla­má­vať. A tomu­to môjmu poci­tu nepri­dá­va ani fakt, že ide o fes­ti­val so zrej­me najin­di­fe­rent­nej­šou atmo­sfé­rou, aký som kedy absol­vo­va­la. Budem sa zrej­me opa­ko­vať, ale mys­lím si, že Bra­ti­sla­va v pohy­be stá­le napl­no nevy­u­ží­va poten­ci­ál, kto­rý má – ale­bo kto­rý by moh­la mať.

1. Sie­na (La Vero­nal)
Tali­an­ska insce­ná­cia Sie­na je jed­ným z tých prí­pa­dov, kedy sa k nám konečne dosta­ne nie­čo zau­jí­ma­vé, čo ste ale vy v Pra­he už dáv­no videli. Na zákla­de recen­zií čes­ké­ho uve­de­nia si však dovo­lím tvr­diť, že ten­to­krát bra­ti­slav­skí divá­ci obišli lep­šie. Cite spe­ci­fic pred­sta­ve­nie, kto­ré bolo súčas­ťou Tan­ca Pra­ha 2017 na Bra­ti­sla­ve v pohy­be uvied­li v kom­plet­nej dĺž­ke a v kla­sic­kom diva­del­nom pro­stre­dí. Veľ­mi dob­rým ťahom od orga­ni­zá­to­rov bolo umiest­ne­nie Sie­ny prá­ve na javis­ko His­to­ric­kej budo­vy Slo­ven­ské­ho národ­né­ho diva­dla. Umoc­ni­lo to istý pátos, kto­rý v sebe táto insce­ná­cia nesie. Všet­ko sa odo­hrá­va v miest­nos­ti akejsi galé­rie, v kto­rej visí jedi­ný obraz a to nadroz­mer­ná Tizi­a­no­va Venuša. Napriek roz­lo­že­ným lavič­kám a posta­ve stráž­ni­ka ten­to pries­tor v sku­toč­nos­ti pôso­bí, ako­by ani nebol z nášho sve­ta. Môže to byť meta­fo­ra nášho pod­ve­do­mia – mies­to, kde sa hro­ma­dia naše sny, myšli­en­ky a pred­sta­vy, rov­na­ko to môže byť aká­si čaká­reň na posmrt­ný život. Kaž­do­pád­ne je to pries­tor, v kto­rom nefun­gujú reál­ne záko­ni­tos­ti bytia. Akcie sú nelo­gic­ké, rov­na­ko čas sa pohy­bu­je v inten­ci­ách sna. Taneč­ní­ci v rov­na­kých šer­mi­ar­skych kos­tý­moch môžu byť anjel­mi smr­ti, pre­vá­d­zač­mi na dru­hú stra­nu, ale­bo nona­me prí­zrakmi zo snov. Ich „neľud­ský“ cha­rak­ter demon­štrujú aj šty­li­zo­va­né, nepri­rod­ze­ne trha­né, impul­zív­ne pohy­by, kto­ré sa lámu v kĺboch. Telo je tu cel­ko­vo pred­sta­ve­né ako aká­si hmo­ta, neo­sob­ný nosi­teľ význa­mov – čo sa spá­ja s pred­sta­vou tela vo výtvar­nom ume­ní, kto­rá je tu demon­štro­va­ná nahou Tizi­a­no­vou Venu­šou. Sólo­vé výstu­py strie­dajú due­tá či sku­pi­no­vé cho­re­o­gra­fie, v kto­rých sa jed­not­li­vé telá pre­lí­najú, splý­vajú v jed­nej spo­ločnej mase. Reži­sér Mar­cos Morau roz­ví­ja v Sie­ne para­lel­ne nie­koľ­ko tém – je mož­né zachy­tiť ich jem­né chve­nie, no je vyl­úče­né ich jas­ne ucho­piť. Všet­ko je však v inten­ci­ách kon­cep­tu. Tali­an­sky súbor zámer­ne navod­zu­je bizar­nú až kon­tem­pla­tív­nu atmo­sfé­ru. Kom­bi­ná­cia špe­ci­fic­kej a záro­veň inten­zív­nej atmo­sfé­ry, via­c­úrov­ňo­vé­ho kon­cep­tu, kto­rý vás baví odha­ľo­vať a pohy­bo­vej geni­ál­nos­ti taneč­ní­kov z La Vero­nal ten­to kus mož­no pova­žo­vať za objav toh­to­ročnej Bra­ti­sla­vy v pohybe.

2. Wow!
Napriek tomu, že slo­ven­ská pro­duk­cia zväč­ša na fes­ti­va­le len skrom­ne dopĺňa veľ­ké cho­re­o­gra­fic­ké mená, ten­to rok sa nehan­bím dať jed­no z posled­ných diel súbo­ru Debris Com­pa­ny na dru­hé mies­to. Záro­veň oce­ňu­jem, že dra­ma­tur­gia z pri­pra­vo­va­nej spo­lo­čen­sko-kri­tic­kej tri­ló­gie vybra­la prvú insce­ná­ciu Wow! mies­to Úno­su Euró­py, kto­rý už zopár fes­ti­va­lov pocho­dil (na posled­nú časť s názvom Job sa ešte len čaká). Wow! by sa dal ozna­čiť ako sci-fi poe­tic­ko-pohy­bo­vá inšta­lá­cia či ako futu­ris­tic­ký pohyb­li­vý bás­nic­ký obraz. Aký­si páni vesmí­ru ale­bo jed­no­du­cho ľudia bud­úcnos­ti vo výraz­ne šty­li­zo­va­ných kos­tý­moch spo­lu s básňa­mi Euge­na Gind­la pri­nášajú odkaz o sta­ve sve­ta – toho bud­úce­ho i toho súčas­né­ho. Debris vytvo­ril v pra­vom zmys­le inter­me­di­ál­nu insce­ná­ciu, kto­rá rov­no­cen­ne pre­pá­ja pohyb s výraz­ne vizu­ál­nou strán­kou (čo sa týka, kos­tý­mov Katarí­ny Hol­ko­vej, Vlko­vej povest­nej výbor­nej prá­ce so svetlom i pro­fe­si­o­nál­ne zvlád­nu­té­ho a efekt­né­ho video art Ale­xa Zeli­nu) a súčas­ne s bás­nic­kým ume­ním. Gindlo­ve pro­roc­ké ver­še znej­úce z nahráv­ky (opäť rov­na­ká črta so Sie­nou) pri tom nie je nevy­hnut­né pri­a­mo tu a teraz doko­na­le dekó­do­vať. Nadob­údajú v insce­ná­cii melo­dic­kú povznášaj­úcu rovi­nu a spo­lu s inter­ga­lak­tic­ký­mi taneč­níkmi suges­tív­ne pôso­bia na emo­ci­o­nál­nu a aso­ci­a­tív­nu rovi­nu divác­ke­ho vnímania.

3. Ali­en Express
Z apa­tie, ktorú som počas prvých pred­sta­ve­ní Bra­ti­sla­vy v pohy­be poci­ťo­va­la, ma vytrh­lo až mla­dé slo­vin­ské duo Žigan Krajn­čanGašper Kun­šek. Ich živel­nosť, ener­gic­kosť a najmä spon­tán­nosť bola v doko­na­lom kon­tras­te s dvo­mi pred­sta­ve­ni­a­mi z Juž­nej Kórey, kto­ré Ali­en Expres­su pred­chá­d­za­li v ten istý večer. Tanečne pro­fe­si­o­nál­ne poda­né, avšak ako­si kon­venčne zná­me a nud­né due­tá Lost RoomBetween nahra­di­la slo­vin­ská smršť. Krajn­čan a Kun­šek sa už pred ofi­ci­ál­nym zači­at­kom pred­sta­ve­nia „roz­cvi­čujú“ v pol­kru­hu obklo­pe­nom sto­lič­ka­mi pre divá­kov, hádžu si med­zi sebou taneč­né fig­ú­ry, pro­vo­kujú jeden dru­hé­ho k extrém­nej­ším výko­nom. V podob­nom móde je napo­kon i celá per­for­man­cia. Po napl­ne­ní sály sa Kraj­čan pri­a­teľsky pri­ho­vorí divá­kom a upo­zor­ní ich, že Ali­en Express je vždy iný, zále­ží od momen­tál­ne inšpi­rá­cie, dis­po­zí­cie taneč­ní­kov, i reak­cií divá­kov. Majú pri­pra­ve­ný iba okruh motívov/tém, na kto­ré pohy­bo­vo impro­vi­zujú. Bez­pro­stred­nosť oboch taneč­ní­kov dopĺňa kôp­ka bato­hov a vyzle­če­né­ho oble­če­nia, ktorú majú len tak leda­bo­lo poho­de­nú pri impro­vi­zo­va­nom dídžej­skom pul­te. Od zači­at­ku tak navod­zujú dojem, ako­by sme sle­do­va­li akých­si pou­lič­ných taneč­ní­kov. Pachuť uli­ce evo­kujú aj bre­akdan­co­vé prv­ky, kto­ré sú najmä v zači­at­koch per­for­man­cie výraz­nou súčas­ťou cho­re­o­gra­fií. Do kon­tras­tu s tou­to „špi­na­vou“ atmo­sfé­rou však postup­ne pri­chá­d­za­jú šty­li­zo­va­né expre­sív­ne taneč­né kre­á­cie, kto­ré nao­pak pôso­bia ako obra­zy z dejín výtvar­né­ho ume­nia. Kom­bi­ná­ciu vyso­ké­ho s níz­kym dopĺňa hudob­ný výber (od kla­si­ky po Micha­e­la Jackso­na). Repro­du­ko­va­nú hud­bu (púšťa­nú evi­dent­ne z kaná­la You­Tu­be) strie­dajú so spie­va­ný­mi part­mi mul­ti­ta­len­to­va­né­ho Žiga­na Krajn­ča­na. Neza­bud­nu­teľ­ný je najmä legen­dár­ny song Show must go on, kto­rý Krajn­čan svoj­sky inter­pre­tu­je počas toho, ako sa na jeho telo opa­ko­va­ne špl­há Kun­šek. Na záver sa chlap­ci vra­cajú k pou­lič­né­mu odé­ru a po potles­ku ešte hodia prí­da­vok. Popri už tra­dične pre­važ­ne kon­venč­né­mu cha­rak­te­ru Bra­ti­sla­vy v pohy­be ten­to rok orga­ni­zá­to­ri posta­vi­li konečne nie­čo odváž­nej­šie a viac „sexi“. Bodaj by v tom našli ces­tu aj počas skla­da­nia bud­úce­ho ročníka.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Katarína Cvečkova

Divadelná kritička. Doktorandka na Katedre divadelných štúdii na Vysokej škole múzických umení, kde sa venuje prienikom medzi divadlom, performanciou a tancom v rámci súčasnej slovenskej nezávislej scény. Päť rokov pôsobila v časopise kød – konkrétne o divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava. Je spoluzakladateľkou kultúrneho spolku MLOKi a šéfredaktorkou internetového magazínu o divadle a kultúre mloki.sk. Okrem týchto dvoch platforiem pravidelne prispieva do ďalších médií a vedie rôzne festivalové spravodaje. Posledné roky sa venovala aj výberu inscenácií pre divadelné festivaly (Nová dráma, Dotyky a spojenia Divadelná Nitra).