TOP 3 KATARÍNY CVEČKOVEJ Z FESTIVALU KIOSK 2020

foto: Katarína Cvečková

Minu­lý rok v máji z dote­raz nezná­mych prí­čin vyho­rel pri Sta­ni­ci Žili­na-Zárie­čie ori­gi­nál­ny pries­tor S2, kto­rý bol výraz­nou súčas­ťou fes­ti­va­lu Kiosk. Jeho jedi­nečnej, expe­ri­men­tál­nej, hra­vej pod­sta­ty, kto­rá vždy tvr­do­hla­vo popie­ra­la aké­koľ­vek hra­ni­ce – med­zi for­ma­mi a žánra­mi, med­zi tvor­ca­mi a divákmi… Vyho­re­ný sa však ako­si cítil aj samot­ný Kiosk. Okol­nos­ti pan­dé­mie mu ten­to rok para­dox­ne pomoh­li a dra­ma­tur­giu fes­ti­va­lu zavied­li po nových, nie cel­kom vyšli­a­pa­ných chod­níč­koch. A to aj doslov­ne – pro­gram sa roz­prestrel po celej Žili­ne, na síd­liská, do opus­te­ných domov, chát­raj­úcich byto­viek, pod­cho­dov, kto­ré bolo cítiť močom i poé­zi­ou. Na moment sa vrá­ti­li tie správ­ne „smradľa­vé“ esen­cie staré­ho nekon­venč­né­ho Kiosku, ako si ho pamätá­me. Tŕň z päty to však orga­ni­zá­to­rom stá­le cel­kom nevy­tr­há­va. Napriek pozi­tív­nym toh­to­roč­ným ohla­som za „vysl­ú­ži­lé“ kios­ko­vé pub­li­kum do bud­úcnos­ti volám po ešte väč­šom pro­gre­se, po ešte prekva­pi­vej­ších zme­nách nar­ú­šaj­úcich zaži­té ste­re­o­ty­py, po ešte drsnej­šom pre­kra­čo­va­ní všet­kých dostup­ných noriem!

1. 1+1+1+1=1 (Simo­na Got­tie­ro­vá, Mar­ti­na Mäsi­a­ro­vá, Dana Tomečková)
Výraznú líniu kios­ko­vé­ho pro­gra­mu ten­to rok tvo­ri­li inšta­lá­cie – vizu­ál­ne, zvu­ko­vé, mul­ti­me­di­ál­ne, inter­ak­tív­ne… Die­la komu­ni­ko­va­li spo­lo­čen­sky nalie­ha­vé témy či nao­pak obra­ca­li pozor­nosť diváka/návštevníka do jeho indi­vi­du­ál­ne sve­ta, sub­tíl­ne­ho vnút­ra. Prá­ve takým bol pro­jekt 1+1+1+1=1 tro­ji­ce mla­dých vizu­ál­nych umel­kýň Got­tie­ro­vá, Mäsi­a­ro­vá, Tomeč­ko­vá. V takmer prázd­nom žilin­skom dome vytvo­ri­li poe­tic­kú oázu – pries­tor sen­zi­tív­ne­ho vní­ma­nia, roz­ví­jaj­úci ima­gi­ná­ciu, umož­ňuj­úci pre­ne­se­nie sa do vlast­ných spo­mi­e­nok či vnútor­ných pocho­dov. V jed­nej z izieb schne len pred chvíľou umy­tá dláž­ka a znie než­né hmka­nie (ne)známej meló­die, v inej sa lúhu­je čaj, klí­čia semi­en­ka, poti­chu sa pre­hrá­va platňa, vo vani chlad­ne voňa­vý kúpeľ, v záhra­de sa v trá­ve ligo­cú skle­ne­né guľôč­ky, kde-tu sú poho­de­né krát­ke tex­ty, zábles­ky cud­zích myšli­e­nok… Návštev­ník je báda­teľom, kto­rý obja­vu­je (ne)skryté pokla­dy, krá­ča po sto­pách nevi­di­teľ­né­ho maji­teľa domu. Je tu a teraz. Šty­rid­sať min­út, avšak bez pozna­nia toku času. Ten mu sto­pu­je stráž­ca, kto­rý jeho jedi­neč­ný esen­ci­ál­ny záži­tok ukon­čí zazvo­ne­ním zvon­če­ka. Pred koro­nou by som vní­ma­la pries­tor ako mož­nosť zasta­viť sa v rýchlom toku doby, po koro­ne som ešte via­cej oce­ni­la všet­ky detai­ly, drob­né prekva­pe­nia, zázra­ky, prí­be­hy, kto­ré tam boli a mož­no nebo­li záro­veň. A kto­ré sme azda moh­li dotvo­riť aj my – naprí­klad tým, že sme pri­pra­ve­né buch­ty leži­a­ce na kuchyn­skom sto­le vlo­ži­li do rozo­hri­a­tej rúry.

2. Urlicht / Pra­svet­lo (Peter Maza­lán, András Cséfalvay)
V línii sub­tíl­nych sen­zo­ric­kých zážit­kov pre jed­né­ho divá­ka (maxi­mál­ne dvoch) pokra­čo­val aj nový spo­loč­ný pro­jekt mul­ti­u­mel­cov Pet­ra Maza­lá­naAndrá­sa Cséfal­va­ya. Divák (či azda účast­ník) je hneď v úvo­de nezná­mym hla­som pozva­ný prejsť sla­bo osvet­le­nou sálou pri­a­mo na javis­ko, na kto­rom je preň pri­pra­ve­ný ten­to ume­lec­ký „oltár“. Až takmer ritu­ál­ne si sadá za kla­vír – jeho tóny tak môže po celý čas vní­mať nie­len slu­chom, ale aj pro­stred­níc­tvom bez­pro­stred­ných vib­rá­cií. Táto desať­min­úto­vá hudob­no-vizu­ál­na inšta­lá­cia vychá­d­za z Mahle­ro­vej Sym­fó­nie čís­lo 2 – Vzkrie­se­nie, kto­rá sa – ako takmer celé skla­da­teľo­vo die­lo – zao­be­rá smr­ťou a tým, čo prí­de po nej. Mahler v tej­to sym­fó­nii vraj roz­pra­co­val svo­ju pred­sta­vu „hla­su z dia­ľ­ky“ – tým sa tu stá­va Maza­lá­no­va inter­pre­tá­cia oper­nej árie i suges­tív­ny hlas Cséfal­va­ya pred­nášaj­úci poe­tic­ko-filo­zo­fic­kú esej o prcha­vos­ti svet­la i ľud­ské­ho bytia. Divák nie je pros­tým návštev­ník, je sved­kom nad­z­mys­lo­vej uda­los­ti až teles­né­ho zážit­ku, vďaka kto­ré­mu môže obja­viť nový vesmír. Jeho tok aso­ci­á­cií či abs­trakt­ných dojmov sa zhmo­t­ňu­je v ružo­vej vesmír­nej hmlo­vi­ne, kto­rá sa hýbe, pre­mieňa na malej obra­zov­ke na klavíri.

3. Poé­zia mes­ta (Odi­vo) / Oby­čaj­né diva­dlo pre Lim­bo­vú (Gui­des kolektív)
Moju posled­nú osob­nú kios­ko­vú „top­ku“ tvo­ria dva pro­jek­ty, kto­ré mi uká­za­li nové tvá­re Žili­ny, dopri­a­li mi dlhú pre­chá­dzku so zážit­ka­mi ale­bo za zážit­ka­mi ďale­ko od Sta­ni­ce. Oba záro­veň veľ­mi kre­a­tív­ne otvo­ri­li komu­ni­ká­ciu fes­ti­va­lu aj sme­rom k Žilin­ča­nom, k ich bež­ným pro­stre­di­am a živo­tom. Kon­cept Poé­zia mes­ta od Odi­va pre­po­jil lokál­ne mies­ta skrz poe­tic­ké i banál­ne nápi­sy a graf­fi­ty od nezná­mych auto­rov s tvor­bou etablo­va­ných rôz­ne zame­ra­ných umel­cov – od pohy­bo­vej per­for­man­cie dvo­ji­ce Jazmí­na Pik­to­ro­váTere­za Slav­kov­ská, cez výtvar­nú inšta­lá­ciu Jura­ja Poli­aka ale­bo roz­hla­so­vú inšta­lá­ciu Pet­ra Mac­sovsz­ké­ho, až po slam poet­ry Ade­ladly. Gui­des (Inga Zoto­va-Mikshi­na, Roman Zotov-Mikshin, Tomáš Janyp­ka, Vik­tor Čer­nic­ký) už posled­né dva roky obo­ha­co­va­li kios­ko­vý pro­gram o rôz­ne per­for­ma­tív­ne inter­ven­cie – do verej­né­ho i osob­né­ho pries­to­ru či do fes­ti­va­lo­vej atmo­sfé­ry. Geni­ál­nym vyvr­cho­le­ním bolo ich toh­to­roč­né Oby­čaj­né diva­dlo pre Lim­bo­vú. Na kop­ci med­zi pane­lákmi podľa návr­hu archi­tek­ta Jura­ja Gábo­ra si posta­vi­li transpa­rent­ný dre­ve­ný prí­by­tok bez sti­en, kde žili a súčas­ne pri­jí­ma­li návšte­vy – per­for­ma­tív­ne (Máriu Danado­vú, Nelu Kor­ne­to­vúPet­ra Šave­la) i tie neper­for­ma­tív­ne (fes­ti­va­lo­vých divá­kov či miest­ne dec­ká). Gui­des (ten­to rok bez Čer­nic­ké­ho) pro­jek­tom tema­ti­zo­va­li karan­tén­nu izo­lá­ciu v kon­tras­te s otvo­re­ný­mi ste­na­mi a z oby­va­teľov síd­lis­ka Solin­ky záro­veň robi­li aktív­nych divá­kov ich „kaž­do­den­né­ho“ bež­né­ho života.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Katarína Cvečkova

Divadelná kritička. Doktorandka na Katedre divadelných štúdii na Vysokej škole múzických umení, kde sa venuje prienikom medzi divadlom, performanciou a tancom v rámci súčasnej slovenskej nezávislej scény. Päť rokov pôsobila v časopise kød – konkrétne o divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava. Je spoluzakladateľkou kultúrneho spolku MLOKi a šéfredaktorkou internetového magazínu o divadle a kultúre mloki.sk. Okrem týchto dvoch platforiem pravidelne prispieva do ďalších médií a vedie rôzne festivalové spravodaje. Posledné roky sa venovala aj výberu inscenácií pre divadelné festivaly (Nová dráma, Dotyky a spojenia Divadelná Nitra).