Festival TANEC PRAHA spouští předprodej 

Lia Rodrigues © Sammi Landweer
Lia Rodrigues © Sammi Landweer

Prv­ních 10 dní s výraz­nou sle­vou – staň­te se Ear­ly Birds!

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA, kte­rý tra­dič­ně pat­ří k vrcho­lům sezóny v Čes­ké repub­li­ce, v červ­nu vstou­pí do 36. roč­ní­ku. Jaký bude? Mimo­řád­ně růz­no­ro­dý a pes­t­rý. Všech­na před­sta­ve­ní se navzá­jem výraz­ně odli­šu­jí, ať už téma­tem či pro­ve­de­ním. Jed­no však mají spo­leč­né – schop­nost bou­rat pro­střed­nic­tvím tan­ce hra­ni­ce stá­tů, gen­de­ru, ras i věku. 

Letoš­ní TANEC PRAHA zahá­jí 2. červ­na na Nové scé­ně Národ­ní­ho diva­dla pro­slu­lá Lia Rodri­gu­es. Iko­na bra­zil­ské taneč­ní scé­ny se v Pra­ze před­sta­ví vůbec popr­vé. Její Encan­ta­do je plné expre­se, těles­nos­ti a živel­nos­ti. Je divo­kou džun­glí hemží­cí se barva­mi, pohy­bem a sála­jí­cí vitál­ní ener­gií. I závěr fes­ti­va­lu bude plný jina­kos­ti. 26. a 27. čer­ven pat­ří v diva­dle PONEC výraz­né cho­re­o­gra­f­ce ital­ské­ho půvo­du půso­bí­cí v Bel­gii, Eri­ce Zue­ne­li. V díle Lan­d­fall deset mla­dých taneč­ní­ků a taneč­nic ote­vře skr­ze dyna­mic­ký, ryt­mic­ký a živel­ný tanec otáz­ky týka­jí­cí se naše­ho svě­ta a budouc­nos­ti. Co máme dělat? Jací chce­me být? Jak může­me dosáh­nout abso­lut­ní volnosti?

Fan­tasie minor © Mar­tin Argyroglo

Por­tu­ga­lec Mar­co da Sil­va Ferre­i­ra před­sta­ví hned dvě svá díla – str­hu­jí­cí CARCASS zapl­ní dese­ti tem­pe­ra­ment­ní­mi taneč­ní­ky jeviš­tě diva­dla Archa+. Nao­pak Open Air zážit­kem bude neob­vyk­lý duet posta­ve­ný pro stree­to­vé per­for­me­ry z Fran­cie Fan­tasie Minor

Pří­běhy Afri­ky nás pro­ve­dou skr­ze tři sóla roz­díl­ný­mi poci­ty. Na jed­né stra­ně sil­né a boju­jí­cí ženy Mai Juli z Mosam­bi­ku, na dru­hé Ama­ly Dia­nor, Sene­gal­ce žijí­cí­ho ve Fran­cii s cit­li­vou adap­ta­cí vlast­ní­ho muž­ské­ho sóla pro inspi­ru­jí­cí žen­skou interpretku.

Chy­bět samo­zřej­mě nebu­dou tuzemští tvůr­ci. Spit­fi­re Com­pa­ny uve­de po výzku­mu na afric­kém kon­ti­nen­tě pre­mi­é­ru Vivat Mes­si v kopro­duk­ci fes­ti­va­lu. Mis­tr svě­ta ve fre­esty­le fot­ba­lu Daniel Pra­žák se na jeviš­ti palá­ce Hyber­nia potká s DJ a hudeb­ní­kem bad­fo­cu­sem a talen­to­va­ným taneč­ní­kem Taro Trou­pem, aby vyprá­vě­li pří­běh o odhod­lá­ní, vůli a tou­ze jít za svým snem – v režii Pet­ra Bohá­če a Miřen­ky Čechové. 

LAN­D­FALL­Con­cep­ti­on et cho­ré­gra­phie : Eri­ka Zue­ne­li­Colla­bo­rati­on © Mar­tin Argyroglo

Kopro­duk­ce fes­ti­va­lu TANEC PRAHA zapo­ju­jí­cí čes­ké uměl­ce v mezi­ná­rod­ních pro­jek­tech tím ale nekon­čí. Bra­zil­ské taneč­ni­ce se autor­sky podí­le­jí na dvou dal­ších pro­jek­tech Open Air: Cla­ra da Cos­ta při­pra­vu­je s Yanou Reu­to­vou (UA) a hudeb­ni­cí Janou Kubán­ko­vou Woma­nho­odosla­vu žen­ství se vším všu­dy. Flá­via Tápi­as při­zva­la do své­ho nové­ho tria Jit­ku Čecho­vou k dílu Flea Behind the Ear. Čtvr­tou kopro­duk­ci fes­ti­va­lu chys­tá Jaro Viňar­ský v rám­ci evrop­ské­ho pro­jek­tu Dan­ce Well pod názvem Okříd­le­ní.

TANEC PRAHA 2024 tra­dič­ně vítá i děti. Deset let po fas­ci­nu­jí­cím zážit­ku z insce­na­ce DESH Akra­ma Kha­na, jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších uměl­ců na poli sou­čas­né­ho svě­to­vé­ho tan­ce, fes­ti­val při­ne­se adap­to­va­nou ver­zi pro děti i jejich rodi­če Chot­to Desh. Spo­leč­ně se mohou nechat uná­šet sno­vým a dojem­ným pří­bě­hem chlap­ce, kte­rý si tak, jako kaž­dý z nás, hle­dá mís­to v dneš­ním cha­o­tic­kém svě­tě. Nor­ské před­sta­ve­ní či spí­še roz­tan­če­ný punk-rocko­vý kon­cert Rock Me Baby uká­že, že tvor­ba pro ty nejmen­ší může mít napros­to neče­ka­né nuan­ce. Třpy­ti­vé kos­týmy, nage­lo­va­né vla­sy, hra­vé dová­dě­ní, záchva­ty smí­chu… Auto­ři sice vytvo­ři­li dílo pro ty nejmen­ší, ale vtáh­ne beze zbyt­ku i jejich star­ší sou­ro­zen­ce a rodiče.

Tře­tím rokem se TANEC PRAHA zamě­ří na sou­čas­nou ukra­jin­skou scé­nu. Nabíd­ne novin­ky z díl­ny taneč­nic, kte­ré tvo­ří v zemích EU, tedy i Yany Reu­to­vé žijí­cí již dva roky v Pra­ze: Para­do­xi­cal BodiesWoma­nho­od. V jed­ná­ní jsou dal­ší ukra­jin­ské uměl­ky­ně pra­cu­jí­cí v Polsku.

Mik­ro­svě­ty: Pik­to­ro­vá, Boč­ko­vá © Adam Mráček

Z plat­for­my Aerowa­ves vybral fes­ti­val tři krat­ší per­for­man­ce. Jed­nou je MOS. Řec­ká cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Ioan­na Paraske­vo­pou­lou v ní roze­hra­je fas­ci­nu­jí­cí mul­ti­me­di­ál­ní podí­va­nou, kte­ré nechy­bí hra­vost, přes­nost ani ori­gi­na­li­ta. Ve scé­nic­ké inter­ak­ci pohy­bu, zvu­ku a obra­zu vytvo­ří dva taneč­ní­ci živý soun­d­track. Island­ská cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Loví­sa Ósk Gun­nar­sdót­tir se zamě­ří na napros­to odliš­né téma – meno­pau­zu. Insce­na­ce When the Ble­e­ding Stops je ovšem pře­de­vším taneč­ní osla­vou živo­ta a žen­ské­ho těla ve všech fázích. Do pro­jek­tu se zapo­jí i ženy z ČR. Emma Mar­tin při­ve­ze taneč­ní insce­na­ci Bir­d­boy věno­va­nou všem, kte­ří neza­pa­da­jí. Všem mla­dým lidem, kte­ří se ješ­tě hle­da­jí a jejich vlast­ní jedi­neč­nost jim může způ­so­bo­vat úzkos­ti a vyvo­lá­vat dojem, že jsou na svě­tě sami.

When the ble­e­ding stops © Owen Fiene

Fes­ti­val jako kaž­dý rok zaví­tá do regi­o­nů. Za divá­ky zamí­ří Jazmí­na Pik­to­ro­vá a Sabi­na Boč­ko­vá soce­ně­ný­mi Mik­ro­svě­ty. Hra­vá a poe­tic­ká insce­na­ce pro­střed­nic­tvím mik­ro­po­hy­bů, kra­ji­ny těla a hry s malý­mi objek­ty zaost­řu­je pozor­nost na malič­kos­ti, kte­ré čas­to nejsou na prv­ní pohled vidět. Vác­lav Kuneš s Hele­nou Arenber­ge­ro­vou z 420People zau­ja­li mimo­praž­ské part­ne­ry svým cit­li­vým due­tem Whe­reMno­ho dal­ších dává před­nost Open Air pro­jek­tům, tedy bra­zil­sko-čes­kým kopro­duk­cím, k nimž se při­po­jí i Peter Šavel (SK). Ten roze­hra­je taneč­ní kvin­tet TETSU – The Ener­gy That Sha­pes Us.Fes­ti­val se usku­teč­ní opět ve více než 20 měs­tech a obcích ČR.

Před­pro­dej vstu­pe­nek na fes­ti­val TANEC PRAHA 2024 začne 11. břez­na. Do 20. břez­na bude mož­né kou­pit vstu­pen­ky na před­sta­ve­ní o 20 % levněji. 

Děku­je­me všem part­ne­rům a pod­po­ro­va­te­lům festivalu:

Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha, Kre­a­tiv­ní Evropa

Hlav­ní medi­ál­ní part­ner: Čes­ká televize 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *