Quo vadis, tanci v Německu?

Tanzplattform Deutschland 2024 © Tanzplattform Deutschland

Tanzplatt­form Deut­schland sla­ví jubi­le­um a odha­lu­je ces­ty, jimiž se ubí­rá Němec­ká taneč­ní plat­for­ma, stej­ně jako ta naše čes­ká, letos dosáh­la tři­cá­té­ho výro­čí své exis­ten­ce. Na roz­díl od tuzem­ské je od počát­ku kon­ci­po­vá­na jako bie­ná­le, koná se pokaž­dé v jiném měs­tě, a tedy ve spo­lu­prá­ci s jiný­mi insti­tu­ci­o­nál­ní­mi part­ne­ry, a pra­vi­del­ně se též obmě­ňu­je poro­ta, jež roz­ho­du­je o finál­ním výbě­ru vždy dese­ti nej­lep­ších,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Quo vadis, tan­ci v Německu?