COMPAGNIE MOSSOUX-BONTÉ (Belgie) The Great He-Goat

COMPAGNIE MOSSOUX-BONTÉ (Belgium) The Great He-Goat
COMPAGNIE MOSSOUX-BONTÉ (Belgium) The Great He-Goat

Kon­cep­ce a cho­re­o­gra­fie: Nico­le Mos­soux
Režie: Nico­le Mos­soux ve spo­lu­prá­ci s Patric­kem Bonté

Muze­um oží­vá v hlu­bo­ké noci. Míst­nos­ti se plní stí­ny, démo­ny a hrůza­mi z obra­zů visí­cích na stě­nách. Atmo­sfé­ra je napjatá.

Inspi­ro­vá­ni pro­slu­lý­mi Pin­tu­ras Negras špa­něl­ské­ho malí­ře Fran­cis­ca Goyi (1746 – 1828) si Patrick Bon­té a Nico­le Mos­soux vypůj­ču­jí z jeho zne­po­ko­ji­vých vizí a vytvá­ře­jí toto sil­né, cena­mi ověn­če­né dílo pro jede­náct taneč­ní­ků a jejich lout­ko­vé dvoj­ní­ky v život­ní veli­kos­ti. Stra­ši­del­nou zvu­ko­vou kuli­su tvo­ří sta­ro­by­lé melo­die a zapad­lé špa­něl­ské písně.

Sou­bor Mos­soux-Bon­té síd­lí v Bru­se­lu a od své­ho prv­ní­ho vystou­pe­ní v ICA v roce 1992 je význam­nou sou­čás­tí fes­ti­va­lu pantomimy.

„Fan­tas­tic­ké diva­dlo obra­zů, v němž se boha­tě mísí smy­sl­nost, ero­ti­ka a ohro­mu­jí­cí diva­del­ní ima­gi­na­ce” Le Soir

‚V umě­ní Mos­soux-Bon­té se opa­ko­va­ně obje­vu­jí téma­ta: figurí­ny, mas­ky a dvoj­ní­ci. Levi­ta­ce, dupli­ka­ce, roz­čtvrce­ní a ilu­ze vytvá­ře­jí a zalid­ňu­jí ten­to orga­nic­ký a orgi­astic­ký sled tabu­lek v noč­ní můře a fas­ci­nu­jí­cím ritu­á­lu.
La Lib­re

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *