Festival Malá inventura začal udílením cen Česká divadelní DNA

Foto © Vojtěch Kába

Brněn­ské kul­tur­ní cen­t­rum CO.LABS, ote­vře­ní nové­ho diva­del­ní­ho sálu The­a­t­ron v jičín­ské Vald­štejn­ské lodžii a kon­cept kan­di­da­tu­ry Brou­mo­va na Evrop­ské hlav­ní měs­to kul­tu­ry 2028 jsou nový­mi drži­te­li ceny Čes­ká diva­del­ní DNA za výji­meč­ný počin na poli nové­ho diva­dla a živé kul­tu­ryCenu za mimo­řád­ný dlou­ho­do­bý pří­nos, zís­kal Fes­ti­val …příští vlna/next wave… . Drži­te­lem ceny za mimo­řád­nou pod­po­ru a pre­zen­ta­ci čes­ké kul­tu­ry v zahra­ni­čí se stal pro­gram Per­form­C­zech. Ini­ci­á­tor­kou cen je kul­tur­ní orga­ni­za­ce Nová síť, kte­rá ve spo­lu­prá­ci s čle­ny Čes­ké­ho kul­tur­ní­ho networ­ku Nová síť na zákla­dě nomi­na­cí vybí­rá lau­re­át­ky a lau­re­á­ty již od roku 2012. Pře­dá­ním cen Čes­ká diva­del­ní DNA, kte­ré se udí­le­jí kaž­dé dva roky jako pro­jev úcty výraz­ným osob­nos­tem a poči­nům v oblas­ti nové­ho diva­dla a živé kul­tu­ry, začal vče­ra v praž­ském Stu­diu Hrdi­nů dva­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra. Ten na osm­nác­ti scé­nách v Pra­ze nabíd­ne během osmi dnů více než tři­cet diva­del­ních událostí.

CENA ČESKÁ DIVADELNÍ DNA 2024 za výji­meč­ný počin

Roz­ší­ře­ní akti­vit plat­for­my CO.LABS, Brno

Brněn­ské kul­tur­ní cen­t­rum CO.LABS je ote­vře­ným pro­sto­rem, jehož cílem je zaští­tit kom­plex­ní služ­by pro potře­by tvůr­ců a tvůr­kyň. Co.labs — to je mís­to dis­po­nu­jí­cí sály, zku­šeb­na­mi, tré­nin­ko­vý­mi pro­sto­ry, díl­na­mi i ven­kov­ní­mi pro­sto­ry. Mís­to, kde mohou tvůr­ci a tvůr­ky­ně pra­co­vat, pre­zen­to­vat svo­ji prá­ci, inspi­ro­vat se navzá­jem, účast­nit se worksho­pů, kon­fe­ren­cí, setká­vat se s odbor­ní­ky z ČR i zahra­ni­čí. Během posled­ních dvou let pro­ká­zal tým Co.labsu svou hou­žev­na­tost a nasa­ze­ní, kte­ré bylo po záslu­ze odmě­ně­no. V příš­tích letech  Co.labs pro­jde roz­sáh­lou rekon­struk­cí, a to za pod­po­ry NPO, Sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brno a Soko­la Brno I.

CENA ČESKÁ DIVADELNÍ DNA 2024 za výji­meč­ný počin

Ote­vře­ní sálu THEATRON ve Vald­štejn­ské lodžii, Jičín

Vald­štejn­ské ima­gi­nári­um je nezisko­vá orga­ni­za­ce, kte­rá usi­lu­je o oži­ve­ní his­to­ric­ké stavby

Vald­štejn­ské lodžie neob­vyk­lý­mi cesta­mi. Vychá­zí při­tom ze sku­teč­nos­ti, že tato uni­kát­ní stav­ba neby­la nikdy dokon­če­na. Tou­ha dokon­čit Vald­štej­nův pro­jekt se týmu sdru­že­né­mu kolem památ­ky v něko­li­ka před­cho­zích letech sta­la hna­cím moto­rem a sil­nou inspi­ra­cí. Dal­ší mil­ník při­šel v lis­to­pa­du 2023 zpro­voz­ně­ním a slav­nost­ním ote­vře­ním nové­ho diva­del­ní­ho sálu The­a­t­ron včet­ně při­leh­lých pro­stor, kte­ré posi­lu­jí jeho funkč­nost a pod­po­ru­jí více­ro způ­sobů jeho uží­vá­ní. Tým kolem ředi­te­le Jiří­ho Vydry svou hou­žev­na­tos­tí posu­nul opět úro­veň nabí­ze­ných kul­tur­ních slu­žeb na Jičín­sku a stá­vá se beze­spo­ru inspi­ra­cí pro řadu dal­ších insti­tu­cí v Čes­ké republice.

CENA ČESKÁ DIVADELNÍ DNA 2024 za výji­meč­ný počin

Kan­di­da­tu­ra na EHMK 2028, Broumov

Kon­cept Kre­a­tiv­ní pout­ník v rám­ci kan­di­da­tu­ry Brou­mo­va na EHMK 2028 zau­jal širo­kou veřej­nost. Přes­to­že ve finá­le kan­di­da­tu­ry neu­spěl, jeho hlav­ní myš­len­ka a odhod­la­nost jít do sou­tě­že evrop­ské­ho for­má­tu vzbu­di­ly nema­lou pozor­nost. Brou­mov při­ro­ze­ně odka­zu­je k tra­di­ci brou­mov­ské­ho kláš­te­ra, kte­rý býval po sta­le­tí pout­ním mís­tem, je za tím však víc.

Téma kan­di­da­tu­ry vybí­zí k tomu, že pout­ní­kem může být kaž­dý, kdo si váží pří­ro­dy, zná svou his­to­rii nebo se tře­ba sna­ží pro­po­jo­vat gene­ra­ce a kul­tu­ry, kte­ré spo­lu žijí v sou­la­du. Tako­vý pří­stup je pro kli­ma dneš­ní kul­tu­ry více než vítaný.

CENA ČESKÁ DIVADELNÍ DNA 2024 za mimo­řád­ný dlou­ho­do­bý pří­nos, roz­voj a pod­po­ru nové­ho divadla

Fes­ti­val …příští vlna/next wave…

Cena se udě­lu­je orga­ni­za­ci Příští vlna z. s, kte­rý pořá­dá Fes­ti­val …příští vlna/next wave… Více než tři­ce­ti­le­té fun­go­vá­ní fes­ti­va­lu nabí­zí výji­meč­nou plat­for­mu pro pre­zen­ta­ci čes­ké­ho  diva­del­ní­ho okra­je, hudeb­ní, taneč­ní, výtvar­né a jiné alter­na­ti­vy. Kla­de důraz na dra­ma­tur­gic­ké cel­ky, pre­mi­é­ro­vé pro­jek­ty, anga­žo­va­né a poli­tic­ké diva­dlo. Ini­ciu­je rov­něž vznik nových pro­jek­tů, pomá­há zaští­tit mla­dé pro­gre­siv­ní uměl­ce růz­ných obo­rů a před­sta­vu­je netra­dič­ní kul­tur­ní prostory.

CENA ČESKÁ DIVADELNÍ DNA 2024 za mimo­řád­nou pod­po­ru a pre­zen­ta­ci čes­ké kul­tu­ry v zahraničí

Per­form­C­zech

Per­form­C­zech koor­di­nu­je Oddě­le­ní mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce Insti­tu­tu umě­ní – Diva­del­ní­ho ústa­vu. Cena se udě­lu­je tomu­to pro­gra­mu zejmé­na za zajiš­ťo­vá­ní řady akti­vit sou­vi­se­jí­cích s inter­na­ci­o­na­li­za­cí sou­čas­né čes­ké scé­ny pro diva­dlo, tanec, sou­čas­ný cir­kus a mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní pro­jek­ty. Mezi ně pat­ří, a je mu při­klá­dán v této sou­vis­los­ti mimo­řád­ný význam, Pro­gram Go and See. Ten posi­lu­je výji­meč­ně mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce a pro­fes­ní růst uměl­ců a uměl­kyň a kul­tur­ních pra­cov­ní­ků a pra­cov­nic v ČR a suplu­je zatím nee­xis­tu­jí­cí podob­ný typ pod­po­ry na stát­ní nebo jiné správ­ní úrovni.

Dále byli nominováni: 

par­du­bic­ký pro­jekt Auto­ma­tic­ké mlý­ny, kan­di­da­tu­ra Českých

Budě­jo­vic na EHMK 2028

kon­fe­ren­ce women in art

multi­žán­ro­vý fes­ti­val Luho­va­ný Vincent

nezisko­vá orga­ni­za­ce Motus – Alfred ve dvoře

pro­jekt Per­for­man­ce­Bus a diva­del­ní usku­pe­ní Pomezí.

Autor­kou ceny je Iva Tat­ter­muscho­vá /TABLO/.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *