Česká taneční platforma nabídne díla mladých choreografů i titánů tuzemského tance

© ČTP
© ČTP

Kaž­do­roč­ní pře­hlíd­ka nej­za­jí­ma­věj­ších děl sou­čas­né­ho tan­ce Čes­ká taneč­ní plat­for­ma letos osla­ví tři­cá­té naro­ze­ni­ny. Regis­tra­ce pro letoš­ní význam­ný a sym­bo­lic­ký roč­ník jsou spuš­tě­né, ČTP 2024 se usku­teč­ní od 7. do 10. dub­na 2024 v Pra­ze. Kom­plet­ní pro­gram včet­ně dopro­vod­ných akti­vit, dis­ku­sí atd. bude k dis­po­zi­ci na kon­ci února.

Čes­ká taneč­ní plat­for­ma není jen pře­hlíd­kou skvě­lých taneč­ních insce­na­cí, ale i pří­le­ži­tos­tí, kdy se na čes­ký tanec při­je­dou podí­vat zahra­nič­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé z celé­ho svě­ta. Letoš­ní roč­ník je pro ni význam­ným a maxi­mál­ně sym­bo­lic­kým mez­ní­kem. „Tři­cet let, tři deká­dy, ale také démo­ni­zo­va­ná tři­cít­ka se ve smys­lu lid­ské­ho živo­ta i dějin zda­le­ka pře­ce­ňu­je, ale pro budo­vá­ní robust­ní taneč­ní scé­ny před­sta­vu­je zásad­ní časo­vý záběr, výsle­dek obě­ta­vé prá­ce sto­vek lidí. Má-li ČTP 2024 reflek­to­vat, kam se jejich nepře­tr­ži­tá sna­ha vyvi­nu­la, a to nejen od prv­ní polo­vi­ny deva­de­sá­tých let, musí respek­to­vat jed­no­du­ché pra­vi­dlo: hou­žev­na­tost tvůr­ců pro­la­mu­je územ­ní, jazy­ko­vé, žánro­vé a gene­rač­ní limi­ty,“ říká Mar­tin Machá­ček, člen Dra­ma­tur­gic­ké rady ČTP pro rok 2024.

Díla na Čes­kou taneč­ní plat­for­mu vybí­ra­li čle­no­vé Dra­ma­tur­gic­ké rady. Letos měli na výběr ze 43 při­hlá­še­ných děl. Ved­le Mar­ti­na Macháč­ka pra­co­va­li v Dra­ma­tur­gic­ké radě tři­cá­té­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu zahra­nič­ní exper­ti: Anna Cre­mo­ni­ni, Elia Lilo­ff a Anton Ovchin­ni­kov. Dyna­mi­ka vzá­jem­ných dis­ku­sí umož­ni­la pod­le Macháč­ka vznik­nout vyso­ce kva­lit­ní­mu pro­gra­mu, kte­rý odrá­ží něž­né dote­ky jinak říz­ných pólů čes­ké scé­ny. Monu­men­tál­ní se setká­vá se sub­til­ním, excen­t­ric­ké s intim­ním a etablo­va­né s novým. 

Divá­ky nadchnou sil­ná sóla i opu­lent­ní ritu­á­ly. Per­for­mer­ka Tere­za Ondro­vá posí­lá v pozo­ru­hod­ném scé­nic­kém ese­ji GEO milost­ný dopis řece Vlta­vě, měs­tu Pra­ha, diva­dlu PONEC i zemi jako svor­ní­ku mezi hmo­tou a časem. Také letos bude sou­čás­tí plat­for­my ukáz­ka spo­lu­prá­ce prin­ci­pá­la Spit­fi­re Com­pa­ny Pet­ra Bohá­če s výraz­ný­mi sólo­vý­mi per­for­mer­ka­mi. Mar­ké­ta Jan­do­vá v uhran­či­vé kre­a­ci F*cking Beau­ti­ful Spring dová­dí vlast­ní tělo na hra­ni­ci fyzic­kých mož­nos­tí. Andrej Lyga v Pohád­ce pro odváž­né vystu­pu­je jako tichý vypra­věč, ale epi­ka v jeho podá­ní srší obra­zi­vos­tí. Cho­re­o­gra­f­ka Tere­za Lene­ro­vá a feno­me­nál­ní kom­po­nis­ta Flo­ex v dal­ším z vybra­ných děl — Ruka­vič­kář­ských závo­dech — revi­du­jí cenu za krá­su. Jit­ka Čecho­vá a Andrea Milt­ne­ro­vá se dobí­ra­jí zod­po­věd­nos­ti ke vzta­hu k mate­ri­á­lům a kon­sta­tu­jí, že este­ti­ka, jíž se všich­ni obklo­pu­je­me a občas i vyža­du­je­me po jiných, se také nebe­re sama od sebe. Závaž­ná celo­spo­le­čen­ská i niter­ní téma­ta při­ná­ší Yana Reu­to­va reflek­tu­jí­cí náhod­ná setká­ní pra­me­ní­cí z poby­tu v Pra­ze. V insce­na­ci Toge­ther Alo­ne II a III vra­cí do cen­t­ra pozor­nos­ti cho­re­o­gra­fic­kou prá­ci s důvě­rou v řeč těla jako základ jazy­ka. V křeh­kém due­tu Tre­mu­la osla­vu­jí Eliš­ka Brt­nic­ká a Mar­ti­na Hajdy­la pomí­ji­vost živo­ta i jedi­neč­nost oka­mži­ku při kaž­dém náde­chu. Dra­ma­tur­gic­kou radu zau­jal poli­tic­ký trak­tát Why things go wrong, v němž pro­po­ji­la cho­re­o­gra­f­ka Syl­va Šaf­ko­vá (420People) boha­tý inter­pre­tač­ní mate­ri­ál taneč­ní­ků Micha­la Heri­ba­na a Vik­to­ra Kon­va­lin­ky s kri­ti­kou aro­gan­ce moci. V pří­pa­dě poza­dí insce­na­ce Fata­mor­ga­na zúro­čil umě­lec­ký ředi­tel Stu­dia Hrdi­nů Jan Horák prá­ci na fes­ti­va­lu NORMA, kam při­vá­ží uměl­ce mimo jiné pol­ské pro­ve­ni­en­ce. Do Pra­hy pozval reno­mo­va­né­ho cho­re­o­gra­fa Pawła Sakowic­ze, kte­rý s míst­ní­mi per­for­me­ry zaha­lil hle­diš­tě i jeviš­tě do mys­te­ri­óz­ní mlhy.

Pod­le orga­ni­zá­to­rů Čes­ké taneč­ní plat­for­my je pro­gram mode­ro­va­ným výse­kem pes­t­ré­ho mixu a dale­ko vět­ší­ho obje­mu prá­ce, než před­sta­vu­je osm vybra­ných insce­na­cí. „Výbě­rem se sna­ží­me vyčíst urči­tou ten­den­ci a uvá­dě­ním děl pohro­ma­dě obje­vit ješ­tě dal­ší, nový obsah ke stá­va­jí­cí kva­li­tě i vyso­ké­mu stan­dar­du. Cíti­li jsme to tak uply­nu­lých 30 let a bude­me násle­du­jí­cích 3 000. Mini­mál­ně,“ říká Mar­tin Machá­ček. Za orga­ni­zá­to­ry ČTP záro­veň upo­zor­ňu­je, že si Čes­ká taneč­ní plat­for­ma nikdy nekladla náro­ky na mono­po­li­za­ci kon­ti­nu­i­ty čes­ké­ho tan­ce, a nao­pak chce být její orga­nic­kou sou­čás­tí.

Kro­mě hlav­ní­ho pro­gra­mu bude také letos sou­čás­tí ČTP for­mát Meet The Artist, kde se uměl­ci, sou­bo­ry a tvůr­čí kolek­ti­vy setká­va­jí s čes­ký­mi i zahra­nič­ní­mi pro­mo­té­ry. V pro­gra­mu nebu­dou chy­bět také spe­ci­ál­ní zážit­ko­vé akce jako umě­lec­ké pro­cház­ky. V rám­ci Artist Trips se na ČTP před­sta­ví i dal­ší tvůr­ci, kte­ří se se svý­mi insce­na­ce­mi nedo­sta­li do hlav­ní­ho pro­gra­mu, ale Dra­ma­tur­gic­kou radu vel­mi zau­ja­li: Hele­na Arenber­ge­ro­vá a Vác­lav Kuneš za 420PEOPLE, Mir­ka Eli­ášo­vá za Eli. a kol., Jan Jirák a Eliš­ka Vavří­ko­vá za Feel the Uni­ver­se, Eva Sta­rá za Holek­tiv, Nela Kor­ne­to­vá, Jaro Viňar­ský a Matthew Rogers za T.I.T.S. a Tomáš Janyp­ka za ZDRUHESTRANY.

Pře­hled děl vybra­ných Dra­ma­tur­gic­kou radou do hlav­ní­ho pro­gra­mu:
Tem­po­ra­ry Collecti­ve / Tere­za Ondro­vá, Pet­ra Tej­no­ro­vá a kol.: GEO
Spit­fi­re Com­pa­ny: F*cking Beau­ti­ful Spring
420PEOPLE / Syl­va Šaf­ko­vá: Why things go wrong
Yana Reu­to­va: Toge­ther Alo­ne II a III 
Andrej Lyga: Pohád­ka pro odváž­né
Stu­dio Hrdi­nů / Paweł Sakowicz: Fata­mor­ga­na
Tere­za Lene­ro­vá a kol.: Ruka­vič­kář­ské závo­dy
ME-SA / Mar­ti­na Hajdy­la, Eliš­ka Brt­nic­ká, Jana Stár­ko­vá: Tre­mu­la


Osm vybra­ných insce­na­cí dopl­ní dvě díla oce­ně­ná na ČTP 2023:
Jazmí­na Pik­to­ro­vá, Sabi­na Boč­ko­vá: Mik­ro­svě­ty
Eliš­ka Brt­nic­ká a kol.: Thin Skin


Uměl­ci dopo­ru­če­ní Dra­ma­tur­gic­kou radou pro Artist Trips:
420PEOPLE / Vác­lav Kuneš (Whe­re)
Eli a kol./ Mir­ka Eli­ášo­vá a Orchestr BERG (Stá­le stej­ný pří­běh)
Feel the Uni­ver­se / Jan Jirák a Eliš­ka Vavří­ko­vá (4th Dimensi­on)
Holek­tiv / Eva Sta­rá (Well­mass)
T.I.T.S. / Nela H. Kor­ne­to­va, Jaro Viňar­ský a Matthew Rogers (THERE IS SOMETHING IN THE AIR)
ZDRUHESTRANY / Tomáš Janyp­ka (Lone­so­me COWBOY)


zdroj zprá­vy: Mar­ké­ta Faus­to­vá (2media.cz)

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *