Andrea Cusumano: „Raumdramaturgie” od 3. března v Nitsch muzeu v Mistelbachu

Foto: © Museo MADRE

ANDREA CUSUMANO


RAUMDRAMATURGIE

RETROSPEKTIVE 1993 – 2023

03.03.2024 – 20.05.2024                                                                                            

Ver­ni­sáž: 2. břez­na 2024, 18 h

Kurátorka/kurátor: Giu­lia Inga­rao und Fabio Cavalucci

Na rok 2024 jsou v Nit­scho­vě muzeu v Mis­tel­ba­chu naplá­no­vá­ny dvě vel­ké samo­stat­né výsta­vy. Vše zahá­jí ital­sko-brit­ský umě­lec Andrea Cusu­mano, býva­lý Nit­schův asi­s­tent a dlou­ho­le­tý hudeb­ní ředi­tel diva­dla Orgi­en Mys­te­ri­en, jehož tvor­bu Her­mann Nit­sch sil­ně ovliv­nil. Cusu­manův vzpo­mín­ko­vý text o Her­man­nu Nit­scho­vi jsme uve­řej­ni­li v tiš­tě­né Taneč­ní zóně 1/2023. Výsta­va „Andrea Cusu­mano — Raum­dra­ma­tur­gie” bude zahá­je­na 2. břez­na 2024 ve spo­lu­prá­ci s Ita­li­an Coun­cil (XI. roč­ník, 2022), mezi­ná­rod­ním pro­gra­mem finan­co­vá­ní ital­ské­ho umě­ní pod vede­ním „Gene­rál­ní­ho ředi­tel­ství pro sou­čas­nou tvor­bu” ital­ské­ho minis­ter­stva kul­tu­ry. Díla a insta­la­ce Her­man­na Nit­sche budou i nadá­le trva­le vysta­ve­ny v kryp­tě a boč­ním sále muzea.

Od 9. červ­na 2024 bude v muzeu k vidě­ní jux­ta­po­zi­ce Her­man­na Nit­sche a dán­ské­ho uměl­ce Asge­ra Jor­na, čle­na sku­pi­ny COBRA. Kurá­to­rem výsta­vy je Flo­ri­an Stei­nin­ger, umě­lec­ký ředi­tel Kun­sthalle Krems. Sou­čas­ně je v Muzeu Asge­ra Jor­na v Silkeborgu/Dánsko k vidě­ní samo­stat­ná výsta­va Her­man­na Nitsche.

„Andrea Cusu­mano vytvá­ří pro­sto­ro­vou dra­ma­tur­gii s odka­zem na diva­dlo. Jeho díla se divá­ka dotý­ka­jí, uchva­cu­jí ho a vta­hu­jí do víru pro­měn­li­vé­ho dění. „, říká Micha­el Karrer, umě­lec­ký ředi­tel muzea nitsch.

„Her­mann Nit­sch zemřel na Veli­ko­noč­ní pon­dě­lí 18. dub­na 2022. Byl mým men­to­rem a inspi­ra­cí po 30 let mého živo­ta. Kaž­dý jeho den je dnem vzkří­še­ní, pono­ře­né­ho do rados­ti z bytí. Tato výsta­va je věno­vá­na prá­vě Nit­scho­vi. Celá moje filo­zo­fie a prá­ce je neu­stá­lým dia­lo­gem s jeho dílem a myš­le­ním.” Andrea Cusumano

Andrea Cusu­mano (nar. 1973) je mul­ti­me­di­ál­ní umě­lec, per­for­mer, skla­da­tel, malíř, reži­sér, dra­ma­turg, autor, kurá­tor a umě­lec­ký ředi­tel ital­sko-brit­ské­ho půvo­du. Ve své tvor­bě vyu­ží­vá různá média a pohy­bu­je se na pome­zí něko­li­ka jed­not­li­vých umě­lec­kých dis­ci­plín. Všech­ny tyto slož­ky se vzá­jem­ně dopl­ňu­jí a tvo­ří uce­le­nou inter­me­di­ál­ní kon­struk­ci díla. Jeho prá­ce — autor v této sou­vis­los­ti rád hovo­ří o svých expe­ri­men­tech a výzku­mech — se zamě­řu­je na dra­ma­tur­gic­ký poten­ci­ál objek­tů a pro­sto­rů. Cusu­mano vytvá­ří pro­sto­ro­vé dra­ma­tur­gie odka­zu­jí­cí k diva­dlu. Jejich ústřed­ní téma­ta saha­jí od smr­ti a transcen­den­ce až po mož­nou katar­zi, kte­rou může umě­ní sku­teč­ně vyvo­lat. Umě­lec­ký expe­ri­ment je kom­plex­ní a mno­ho­vrs­tev­na­tý, kon­cepč­ně vychá­zí z díla Her­man­na Nit­sche a nava­zu­je na něj, ale záro­veň je samo­stat­ný, hovo­ří výraz­ným jazy­kem a půso­bí vel­mi zvlášt­ním způ­so­bem. Per­for­ma­tiv­ní slož­ka vytvá­ří scé­nic­ké dra­ma­tur­gie a des­ko­vé obra­zy, inter­me­di­ál­ní insta­la­ce, inten­ziv­ní frag­men­ty myš­le­nek a pamě­ti. Cusu­mano nám před­sta­vu­je sku­teč­né udá­los­ti v dra­ma­tur­gic­ky kon­stru­o­va­ných pro­sto­rech, pro­sto­rech bez času, pro­sto­rech bez mís­ta. Toto dílo by se dalo ozna­čit také jako „labo­ra­toř inter­me­di­a­li­ty a exis­ten­ci­ál­ní dramaturgie”.

Andrea Cusu­mano je nejen oce­ňo­va­ný ital­ský umě­lec, ale v mlá­dí byl také žákem Her­man­na Nit­sche, poz­dě­ji se stal jeho asi­s­ten­tem a hudeb­ním reži­sé­rem diva­dla Orgi­en Mys­te­ri­en. Vyu­čo­val „Per­for­man­ce Art” na reno­mo­va­né Gold­smi­ths Uni­ver­si­ty v Lon­dýně, byl rad­ním pro kul­tu­ru v Paler­mu, ředi­te­lem Mani­fes­ty 12 a zakla­da­te­lem a umě­lec­kým ředi­te­lem BAM — Bien­na­le Arci­pe­la­go Medi­terra­neo v Paler­mu.
www.studioandreacusumano.com

Her­mann Nit­sch
Podrob­ný živo­to­pis i seznam všech akcí, malíř­ských akcí, kon­cert­ních vystou­pe­ní a mno­ho dal­ší­ho najde­te na www.nitsch.org.

Nit­scho­vo muze­um Mis­tel­bach
Nit­scho­vo muze­um v Mistelbachu/NÖ (Dol­ní Rakous­ko) je jed­ním z nej­vět­ších mono­gra­fic­kých muzeí v Rakous­ku. Nachá­zí se v regi­o­nu Wein­vier­tel, kde Her­mann Nit­sch žil a pra­co­val, a o kon­zul­ta­ci s Her­man­nem Nit­s­chem bylo pro­jek­to­vá­no týmem archi­tek­tů archi­pel archi­tek­tur + kom­mu­ni­kati­on. Jeho archi­tek­tu­ra vychá­zí z ide­ál­ní­ho půdo­ry­su kláš­ter­ní­ho komplexu.

Od své­ho ote­vře­ní v roce 2007 je roz­sáh­lé umě­lec­ké dílo Her­man­na Nit­sche pre­zen­to­vá­no v kaž­do­roč­ně se obmě­ňu­jí­cích výsta­vách až do roku 2023. Od roku 2024 budou v nit­scho­vě muzeu k vidě­ní také výsta­vy uměl­ců, kte­ří byli Her­man­nem Nit­s­chem ovliv­ně­ni, a také jux­ta­po­zi­ce díla Her­man­na Nit­sche s mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný­mi umě­lec­ký­mi osob­nost­mi. Výsta­vy budou dopro­vá­ze­ny pane­lo­vý­mi dis­ku­se­mi, před­náš­ka­mi, bese­da­mi a workshopy.

AKCE

2. břez­na 2024, 18.00 hod.
Ver­ni­sáž výsta­vy
„Andrea Cusu­mano — Raum­dra­ma­tur­gie„
Retrospek­ti­va 1993 – 2023„
anmeldung@nitschmuseum.at

2. květ­na 2024, 18.00 hod.
Živé vystou­pe­ní Andrey Cusu­mano
anmeldung@nitschmuseum.at

Ote­ví­ra­cí doba:
03.03.2024 – 20.05.2024
Úte­rý až nedě­le 10:00 – 17:00 hod.
Ote­vře­no i v pon­dě­lí o stát­ních svátcích

Pro­hlíd­ky s prů­vod­cem
Kaž­dou 1. nedě­li v měsí­ci ve 14:00 a pro sku­pi­ny po před­cho­zí domluvě na tel. 02572/20719 – 490.

Vstup­né
Dospě­lí 12,00 €
Snížené/skupiny/senioři/studenti do 26 let/mládež od 15 do 18 let 10,00 €
Děti od 11 do 14 let 3,00 €
Děti do 10 let v dopro­vo­du rodi­čů nebo zákon­ných zástup­ců zdar­ma
Žáci (ve tříd­ní sku­pi­ně) 3,00 €

muze­um nit­sch
Wald­stra­ße 44 – 46
2130 Mis­tel­bach
+43 2572 20719

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *