Festival Malá inventura začal udílením cen Česká divadelní DNA

Foto © Vojtěch Kába

Brněn­ské kul­tur­ní cen­t­rum CO.LABS, ote­vře­ní nové­ho diva­del­ní­ho sálu The­a­t­ron v jičín­ské Vald­štejn­ské lodžii a kon­cept kan­di­da­tu­ry Brou­mo­va na Evrop­ské hlav­ní měs­to kul­tu­ry 2028 jsou nový­mi drži­te­li ceny Čes­ká diva­del­ní DNA za výji­meč­ný počin na poli nové­ho diva­dla a živé kul­tu­ry. Cenu za mimo­řád­ný dlou­ho­do­bý pří­nos, zís­kal Fes­ti­val …příští vlna/next wave… . Drži­te­lem ceny za mimo­řád­nou pod­po­ru a pre­zen­ta­ci čes­ké kul­tu­ry v zahra­ni­čí se stal pro­gram Per­form­C­zech. Ini­ci­á­tor­kou cen je kul­tur­ní orga­ni­za­ce Nová síť, kte­rá ve… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Malá inven­tu­ra začal udí­le­ním cen Čes­ká diva­del­ní DNA