Everything Performs

/International Roun­d­table about Per­for­man­ce art/ An inter­nati­o­nal mee­ting of the­o­rists, his­to­ri­ans and cura­tors of per­for­man­ce art took pla­ce on Novem­ber 1st 2021 via the Zoom plat­form. The following atten­ded the event (in alpha­be­ti­cal order): Annet­te Arlan­der (FI), Amy Bry­z­gel (UK), Łukasz Guzek (PL), Nora Haakh (DE), Maxi­mi­li­an Leh­ner (AT) and Jana Orlo­vá (CZ), who was the… Pokra­čo­vat ve čte­ní Eve­ry­thing Performs

Všechno performuje

/Mezinárodní kula­tý stůl na téma Per­for­man­ce art/ Mezi­ná­rod­ní setká­ní teo­re­ti­ků, his­to­ri­ků a kurá­to­rů per­for­man­ce artu se usku­teč­ni­lo 1. lis­to­pa­du 2021 pro­střed­nic­tvím plat­for­my Zoom. Akce se zúčast­ni­li (v abe­ced­ním pořa­dí): Annet­te Arlan­der (FI), Amy Bry­z­gel (UK), Łukasz Guzek (PL), Nora Haakh (DE), Maxi­mi­li­an Leh­ner (AT) a Jana Orlo­vá (CZ), kte­rá setká­ní orga­ni­zo­va­la. Kula­tý stůl uká­zal, jak jsou názo­ry ohled­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Všech­no performuje