Zlatou trigu Pražského Quadriennale si odnáší Kypr. Ocenění za Nejlepší koncept získal český vizuální umělec David Možný

Foto: Jakub Hrab

V úte­rý večer 13. červ­na byly pře­dá­ny ceny 15. Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le scé­no­gra­fie a diva­del­ní­ho pro­sto­ru, včet­ně pres­tiž­ní Zla­té Tri­gy, kte­rou udě­lu­je nestran­ná odbor­ná poro­ta jed­né insta­la­ci Výsta­vy zemí a regi­o­nů či Stu­dent­ské výsta­vy. Letos ji zís­kal tvůr­čí tým Kyp­ru s insta­la­cí Divá­ci ve měs­tě duchů. Úspěch zazna­me­nal i čes­ký umě­lec David Mož­ný s pra­cí Lim­bo Hard­ware, kte­rý zís­kal dvě ceny, včet­ně té za Nej­lep­ší kon­cept. Poro­ta vybí­ra­la vítě­ze z téměř stov­ky výstav z 59 zemí a regi­o­nů a cel­kem bylo během slav­nost­ní­ho veče­ra roz­dá­no dva­cet oce­ně­ní za růz­né obsa­ho­vé či for­mál­ní kva­li­ty i ori­gi­nál­ní pří­stu­py nebo myš­len­ky. Ceny putu­jí hned na něko­lik kon­ti­nen­tů, od evrop­ské­ho, přes asij­ský až po Sever­ní i Již­ní Ame­ri­ku. PQ 2023 před­sta­vu­je během jede­nác­ti dní tvor­bu 2 000 uměl­ců půso­bí­cích v pře­sa­ho­vých oblas­tech scé­no­gra­fie a per­for­man­ce desig­nu, archi­tek­tu­ry, vizu­ál­ní­ho umě­ní a řadě dalších.

Zla­tá triga

Uzná­ní za nej­sil­něj­ší týmo­vou prá­ci, zhod­no­ce­ní vizi­o­nář­ských postu­pů scé­no­gra­fie i reflexe těch eko­lo­gic­ky uvě­do­mě­lej­ších výstav. Úter­ní večer prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­ho Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le pat­řil slav­nost­ní­mu pře­dá­vá­ní cen v diva­del­ním sále Jatka78 v Hole­šo­vic­ké trž­ni­ci. Vítě­zem hlav­ní ceny Zla­tá Tri­ga byla odbor­nou mezi­ná­rod­ní poro­tou jme­no­vá­na kyper­ská výsta­va Divá­ci ve měs­tě duchů. Mini­ma­lis­tic­ky poja­tá expo­zi­ce se vyrov­ná­vá s geo­po­li­tic­kým trau­ma­tem a úder­ným, ale záro­veň cit­li­vým způ­so­bem vta­hu­je účast­ní­ka do zálud­né­ho nara­ti­vu „měs­ta duchů“ Fama­gusta, jehož část byla v důsled­ku turec­ké inva­ze na Kypr 46 let zce­la opuš­tě­ná a uza­vře­ná. Tvůr­čí tým v čele s hlav­ní desig­nér­kou Meli­tou Cou­tou a pod kurá­tor­ským vede­ním Mari­ny Male­ni, navr­hu­je kon­cept tzv. „reverz­ní scé­no­gra­fie“ a před­sta­vu­je sku­teč­né mís­to jako dra­ma­ti­zo­va­ný prostor.

Úspěch Čes­ké reprezentace

Sil­ný dojem zane­cha­la také insta­la­ce Lim­bo Hard­ware vizu­ál­ní­ho uměl­ce Davi­da Mož­né­ho, kte­rý ve Výsta­vě zemí a regi­o­nů repre­zen­to­val Čes­kou repub­li­ku. Jeho pre­ciz­ně zpra­co­va­ná insta­la­ce, poja­tá jako stís­ně­ný pohled do šes­ti frag­men­to­va­ných situ­a­cí, si pohrá­vá s myš­len­kou fil­mo­vé­ho nara­ti­vu, kulis zhmot­ně­ných pro oka­mži­tý vstup divá­ka, kte­rý jím sám dotvá­ří situ­a­ci uvnitř díla. Mož­ný pro svou výsta­vu vyu­ží­vá objek­ty nale­ze­né v brněn­ských uli­cích, čímž si také vyslou­žil part­ner­skou Cenu Volkswagen za nej­ví­ce udr­ži­tel­nou výstavu.

“Letoš­ní PQ zachy­ti­lo nové smě­ry a vývoj způ­so­be­né pan­de­mií, kte­rá nená­vrat­ně změ­ni­la podo­bu scé­no­gra­fie. Dru­hou sil­nou rovi­nu cítím v nalé­ha­vos­ti eko­lo­gic­kých a spo­le­čen­sko-eko­no­mic­kých kri­zí. Dyna­mic­ké per­for­ma­tiv­ní pro­sto­ry zvou návštěv­ní­ky k aktiv­ní­mu zapo­je­ní, a záro­veň vyu­ží­va­jí mate­ri­á­ly s ohle­dem na život­ní pro­stře­dí. Jiné výsta­vy zase při­chá­zí s kon­cep­tu­ál­ní­mi pří­stu­py, kte­ré pře­sa­hu­jí časo­prostor fes­ti­va­lu. Tyto smě­ry při­chá­zí při­ro­ze­ně, vzhle­dem k tomu, že kaž­dá země či regi­on účast­ní­cí se Výsta­vy zemí a regi­o­nů a Stu­dent­ské výsta­vy má plnou tvůr­čí kon­t­ro­lu nad návrhem, sdě­le­ním i výsled­kem své výsta­vy. Fes­ti­val tak při­ná­ší roz­ma­ni­tou scé­nu nápa­dů a inspi­ra­cí z růz­ných zemí a kul­tur, z níž ovšem vyza­řu­je i jis­tý pojí­cí prvek. Tím bude, řek­la bych, odklon od tra­dič­ní struk­tu­ry desig­nér­ské­ho týmu, kte­rý se sklá­dá ze čtyř hlav­ních pro­fe­sí: osvět­lo­vač, kos­tým­ní tvůr­ce, scé­no­graf a zvu­ko­vý desig­nér, k více mezi­o­bo­ro­vé týmo­vé prá­ci. Pova­žu­ji tuto změ­nu za osvo­bo­zu­jí­cí a osvě­žu­jí­cí,” komen­tu­je cel­ko­vé hod­no­ce­ní mezi­ná­rod­ní poro­ty PQ jeho umě­lec­ká ředi­tel­ka Mar­ké­ta Fan­to­vá.

Mar­ké­ta Fan­to­vá (vle­vo) a Micha­e­la Buri­án­ko­vá (foto: Jakub Hrab)

Stu­dent­ská sekce

Autor­kou liba­non­ské insta­la­ce Puzzles (Sklá­dač­ky), oce­ně­né jako Nej­lep­ší Stu­dent­ská výsta­va, je Mara Ingea, absol­vent­ka Režie alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na praž­ské DAMU. V díle se odrá­ží nedáv­ná i sou­čas­ná his­to­rie její­ho domov­ské­ho měs­ta Bej­r­útu. Pro­střed­nic­tvím mate­ri­á­lo­vé asam­blá­že a něko­li­ka jed­no­du­chých mecha­nis­mů vyja­dřu­je cha­os a tra­gic­kou absur­di­tu někte­rých situ­a­cí, kte­ré se v Liba­no­nu ode­hrá­ly v posled­ních čtyřech letech.

Praž­ské Quad­ri­en­na­le potr­vá do nedě­le 18. červ­na. Návštěv­ní­ci tak mají posled­ních pár dní ke zhléd­nu­tí hlav­ních výstav v halách 11, 13 a 17 a na náměs­tí Hole­šo­vic­ké trž­ni­ce. Kurá­to­ro­va­né pro­jek­ty a výsta­vy mohou zažít také ve vzduš­ných pro­sto­rech Veletrž­ní­ho palá­ce Národ­ní gale­rie Pra­ha a na pro­gra­mu je ješ­tě množ­ství per­for­man­cí ve veřej­ném pro­sto­ru. V pátek 16. červ­na budou navíc výstav­ní pro­sto­ry ote­vře­ny do půl­no­ci zce­la zdar­ma. Stej­ný den od 18.00 pro­běh­ne také setká­ní s Davi­dem Mož­ným a kurá­to­rem Petrem Šve­cem v pro­sto­rách čes­ké výsta­vy v hale č. 13.

Vhled do pří­prav i záku­li­sí fes­ti­va­lu pak při­ne­se spe­ci­ál­ní páteč­ní dis­kus­ní panel v rám­ci série PQ Talks se čle­ny týmu, v čele s umě­lec­kou ředi­tel­kou Mar­ké­tou Fan­to­vou, od 16:30 v sále diva­dla Jatka78.

Vítěz­ka Stu­dent­ské výsta­vy a Jiří Sulžen­ko (foto: Jakub Hrab)

Kom­plet­ní seznam oce­ně­ní 15. Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le scé­no­gra­fie a diva­del­ní­ho prostoru:

 1. Zla­tá Tri­ga – Divá­ci ve měs­tě duchů; Kypr
 2. Nej­lep­ší Stu­dent­ská výsta­va – Sklá­dač­ky; Libanon
 3. Nej­lep­ší kon­cept Výsta­vy zemí a regi­o­nů – Lim­bo Hard­ware; Čes­ká republika
 4. Nej­kre­a­tiv­něj­ší kon­cept Stu­dent­ské výsta­vy – Den­ní sně­ní; Srbsko
 5. Nej­lep­ší scé­no­gra­fie Výsta­vy zemí a regi­o­nů – winterreise.box; Maďarsko
 6. Nej­kre­a­tiv­něj­ší a nej­i­no­va­tiv­něj­ší scé­no­gra­fie Stu­dent­ské výsta­vy – Suo, Silent, Dis­co; Finsko
 7. Nej­lep­ší týmo­vá spo­lu­prá­ce ve Výsta­vě zemí a regi­o­nů – ENCRUZILHADAS: Věří­me v kři­žo­vat­ky; Brazílie
 8. Vizi­o­nář­ská týmo­vá spo­lu­prá­ce ve Stu­dent­ské výsta­vě – Kra­bi­ce; Gruzie
 9. Cena poro­ty Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le – GUT CITY PUNCH; Francie
 10. Cena za nej­lep­ší pub­li­ka­ci — 10 Toge­ther Per­for­man­ces by Longva+Carpenter 2010 – 2020
 11. Cena za nej­lep­ší diva­del­ní pro­stor — „Diva­dlo na dvor­ku: Pro­sto­ry bez­pro­střed­nos­ti, mís­ta poten­ci­a­li­ty Jill Planche a Mhlan­gu­li Geor­ge”, Kana­da, JAR
 12. Vizi­o­nář­ské scé­no­gra­fic­ké postu­py ve Výsta­vě zemí a regi­o­nů – Diva­dlo s sebou; Thajsko
 13. Reflexe nalé­ha­vých témat ve Stu­dent­ské výsta­vě – AZYL; Polsko
 14. Reflexe nalé­ha­vých témat ve Výsta­vě zemí a regi­o­nů – Vidím, nevi­dím; Arménie
 15. Mezi­kul­tur­ní dia­log ve Stu­dent­ské výsta­vě – Mag­bi­gay ayon sa kaka­ya­han, kumu­ha batay sa pan­gan­gai­lan­gan. / Dej, co můžeš, vez­mi si, co potře­bu­ješ; Filipíny
 16. Zapo­je­ní komu­nit v rám­ci Výsta­vy zemí a regi­o­nů – Měsíč­ní kla­vír; Srbsko
 17. Nej­lep­ší per­for­man­ce Stu­dent­ské výsta­vy – Labo­ra­toř figu­ra­tiv­ní­ho myš­le­ní: Máš jenom oka­mžik; Estonsko
 18. Cena Volkswagen za udr­ži­tel­nou výsta­vu – Lim­bo Hard­ware; Čes­ká republika
 19. Cena ČT art za spo­le­čen­sky odpo­věd­nou výsta­vu – Skli­zeň; Katalánsko
 20. PQ Cena dět­ské­ho divá­ka – Polo­vi­na minut; Portugalsko

Mezi­ná­rod­ní poro­ta 15. Praž­ské­ho Quadriennale:

 • Asi­i­mwe Debo­rah Kawe
 • D. Cha­se Angier
 • Mari­a­ne­la Boán
 • Rosa­ne Muniz
 • Ser­ge von Arx
 • Sophie Jump
 • Sven Jon­ke

Vítěz Zla­té tri­gy Kypr (foto: Jakub Hrab)

Praž­ské Quad­ri­en­na­le scé­no­gra­fie a diva­del­ní­ho prostoru

od roku 1967 kaž­dé čty­ři roky zkou­má umě­lec­ké oblas­ti scé­no­gra­fie, per­for­man­ce desig­nu a pro­sto­ru se vše­mi jejich aspek­ty – od scé­nic­ké­ho umě­ní, kos­tý­mu, svě­tel­né­ho a zvu­ko­vé­ho desig­nu a archi­tek­tu­ry pro­sto­ru per­for­man­ce až po site-adap­ti­ve per­for­man­ce, apli­ko­va­nou scé­no­gra­fii, roz­ší­ře­nou a vir­tu­ál­ní rea­li­tu, tech­no­lo­gie jako Moti­on Cap­tu­re a laser nebo kos­tým jako per­for­man­ce, a to v rám­ci výstav, insta­la­cí, archi­tek­to­nic­kých kon­cep­tů, worksho­pů, per­for­man­cí a dal­ších živých akcí. Jádrem myš­len­ky fes­ti­va­lu je před­sta­vit sou­čas­ný per­for­man­ce design jako nezá­vis­lou umě­lec­kou for­mu, kte­rá půso­bí na lid­skou před­sta­vi­vost pro­střed­nic­tvím všech smys­lů – zra­ku, čichu, slu­chu, hma­tu a chu­ti. PQ 2023 bude hos­tit uměl­ce z při­bliž­ně stov­ky zemí ve více než 300 bodech pro­gra­mu, což z něj činí nej­vý­znam­něj­ší akci své­ho dru­hu na světě.

Opus­ti­li jsme dobu, kdy scé­no­gra­fie vidě­la scé­nu, kos­tým, osvět­le­ní a zvuk jako oddě­le­né výtvar­né pro­fe­se. Roz­ma­ni­tost sou­čas­né scé­no­gra­fie je nato­lik roz­sáh­lá, že téměř není mož­né ji jed­no­du­še popsat, kri­ti­zo­vat nebo ana­ly­zo­vat. Mode­ly, scé­no­gra­fic­ké návrhy a foto­gra­fie jsou stá­le vyni­ka­jí­cím zdro­jem při­bli­žu­jí­cím myš­le­ní a před­sta­vi­vost uměl­ců a záro­veň mapu­jí kre­a­tiv­ní pro­ces scé­no­gra­fie. O pro­stře­dí, kon­tex­tu, emo­cích a cel­ko­vé atmo­sfé­ře před­sta­ve­ní nám ale říka­jí jen vel­mi málo. Jedi­ným způ­so­bem, jak uká­zat scé­no­gra­fii v její pra­vé podo­bě včet­ně divá­ků, je pro­žít ji naži­vo, pre­zen­to­vat v živé akci, per­for­man­ci nebo kurá­tor­sky vytvo­ře­ném prostředí.

Sou­čas­ná scé­no­gra­fie je asi jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších umě­lec­kých obo­rů, nabí­ze­jí­cí hlu­bo­ké a neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky divá­kům, aktiv­ním účast­ní­kům i širo­ké veřejnosti.

V roce 2015 Praž­ské Quad­ri­en­na­le zís­ka­lo cenu EFFE a bylo jme­no­vá­no jed­ním z nej­i­no­va­tiv­něj­ších fes­ti­va­lů v Evropě.

Praž­ské Quad­ri­en­na­le pořá­dá Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR a orga­ni­zu­je Insti­tut umě­ní – Diva­del­ní ústav.

Pod zášti­tou: Pet­ra Pav­la, pre­zi­den­ta Čes­ké repub­li­ky, Bohusla­va Svo­bo­dy, pri­má­to­ra hl. m. Pra­hy, Evrop­ské fes­ti­va­lo­vé aso­ci­a­ce, UNESCO – Diver­si­ty of Cul­tu­ral Expressions

S finanč­ní pod­po­rou: Národ­ní plán obno­vy – Next­Ge­ne­rati­o­nEU, Hlav­ní měs­to Praha

Gene­rál­ní part­ner: Volkswagen – Užit­ko­vé vozy

Gene­rál­ní medi­ál­ní part­ner: Čes­ká televize

Tech­no­lo­gic­ký part­ner: Alza.cz

Hlav­ní medi­ál­ní part­ner: Čes­ký rozhlas

Hlav­ní part­ner: Mama Shel­ter Prague

Part­ne­ři: Vino­hrad­ský pivo­var, Page­Fi­ve, Stu­dio Bau­haus, EKO-KOM

Insti­tu­ci­o­nál­ní part­ne­ři: Národ­ní gale­rie Pra­ha, Diva­del­ní fakul­ta Aka­de­mie múzic­kých umě­ní v Pra­ze, Goethe-Insti­tut, Čes­ká cen­t­ra, Měst­ská část Pra­ha 7, Minis­ter­stvo zahra­nič­ních věcí Čes­ké repub­li­ky, Čes­ko-němec­ký fond budoucnosti

Medi­ál­ní part­ne­ři: A2, A2larm, Arti­kl, Czech­de­sign, Czech Crunch, Deník N, Radio 1, Full­Mo­on Maga­zi­ne, Bio Oko, Artmap, Diva­del­ní novi­ny, Svět a diva­dlo, divadlo.cz, Taneč­ní zóna, Pro­ti šedi, Newstre­am, culturenet.cz, Art­sC­zech, Knowled­ge Exchan­ge Plat­form, The­a­ter der Zeit, Dezeen

Ve spo­lu­prá­ci s: Hole­šo­vic­ká trž­ni­ce, Art&Digital Lab — H40, Máš umě­lec­ké stře­vo?, Tanec Pra­ha, Výsta­viš­tě Pra­ha, Jatka78, Per­form­C­zech, Pro­gram PQ+ plat­for­my Per­form­C­zech, Jed­no­ta, ROBE, Wiki­me­dia Čes­ká repub­li­ka, Czech­Tou­rism, Měst­ská část Pra­ha 2, Národ­ní hřeb­čín Kladru­by nad Labem

PQ je sou­čás­tí pro­jek­tu Acti­ve CITY(zens) pod­po­ře­né­ho z pro­gra­mu Kre­a­tiv­ní Evro­pa. IDU je sou­čás­tí pro­jek­tu DECONFINIG

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *