Studio ALTA zahajuje svou první sezónu v nových prostorách v Libni

Foto: Darja Lukjanenko

Po měsí­cích stě­ho­vá­ní z kar­lín­ské Inva­li­dov­ny zahá­jí Stu­dio ALTA svou pat­nác­tou sezó­nu. V roce 2023 čeká kul­tur­ní cen­t­rum počá­tek nové eta­py v pro­sto­ru býva­lé­ho Pan­ské­ho pivo­va­ru v Lib­ni. Ote­vře­ní libeň­ské sezó­ny pro­běh­ne 3. květ­na 2023 od 11 do 23 hodin v rám­ci celo­den­ní­ho pro­gra­mu Stu­dio ALTA ~~~ Neu­stá­le v pohy­bu / Stu­dio ALTA v Libeň­ském pivovaru.

Býva­lý Pivo­var v Lib­ni se stal novým síd­lem Stu­dia ALTA již na začát­ku roku 2023. S pře­su­nem pro­bí­há také crowd­fun­din­go­vá kam­paň na roz­sáh­lou rekon­struk­ci pro­stor a býva­lý Pivo­var se tak začí­ná poma­lu, ale jis­tě, pro­mě­ňo­vat před oči­ma na nové kul­tur­ní cen­t­rum. Stu­dio ALTA je ale na začát­ku dlou­hé ces­ty k vyba­ve­ným a funkč­ním pro­sto­rům. Květ­no­vé ote­vře­ní pro­to vní­má spí­še jako zahá­je­ní prv­ní sezó­ny v Lib­ni než dosa­že­ní vysně­né­ho cíle. 

Čeká nás ješ­tě mno­ho prá­ce, při­pra­vit pro­stor, kte­rý bude plně zre­kon­stru­o­va­ný a při­pra­ve­ný otevřít všech­ny své dve­ře pro uměl­ce a veřej­nost. Nicmé­ně postu­pu­je­me a nabí­zí­me i divá­kům mož­nost zažít zají­ma­vý pro­gram a nahléd­nout do pro­ce­su pří­prav.” pozna­me­ná­vá výkon­ná ředi­tel­ka Stu­dia ALTA Lída Vac­ko­vá.Naše pat­nác­tá sezó­na se bude ode­hrá­vat v Lib­ni, v nových pro­sto­rách a oko­lí, ale také u našich part­ner­ských orga­ni­za­cí v Pra­ze a regi­o­nech. Pokra­čo­vat bude­me i v pre­zen­ta­ci čes­ké­ho nezá­vis­lé­ho umě­ní v zahra­ni­čí.”

V rám­ci ote­ví­ra­cí­ho pro­gra­mu 3. květ­na se mohou návštěv­ní­ci a návštěv­ni­ce těšit na hra­vé a kre­a­tiv­ní pro­gra­my pro děti, per­for­man­ce, diva­del­ní před­sta­ve­ní, a nako­nec i spe­ci­ál­ní večer­ní udá­lost. Vrcho­lem zaha­jo­va­cí­ho pro­gra­mu je par­ty per­for­man­ce ALTALICIOUS (par­ti­ci­pu­jí­cí uměl­ci: David Krá­lík, Jaro Viňar­ský, Hele­na Arenber­ge­ro­vá, Jit­ka Čecho­vá, Zden­ka Brun­got Svi­te­ko­vá, Tomáš Janyp­ka, Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá, Joha­na Pocko­vá, Sabi­na Boč­ko­vá, Eva Prieč­ko­vá a Jana Marouš­ko­vá), kte­rá bude třpy­ti­vou taneč­ní udá­los­tí. Stu­dio ALTA roz­vibru­je a roz­zá­ří v obklo­pe­ní zná­mých jmen taneč­ní a diva­del­ní scé­ny, kte­rá jsou Stu­diu ALTA dlou­ho­do­bě blíz­ká. Vstup­né na celou akci je zdarma.

Květ­no­vá akce zahá­jí pro­gra­mo­vě pes­trou sezó­nu, kte­rá bude postup­ně oži­vo­vat pro­stor býva­lé­ho Pivo­va­ru a jeho oko­lí. V pro­gra­mu sezó­ny 2023 nava­zu­je Stu­dio ALTA na úspěš­ný pro­gram, kte­rý rea­li­zo­va­lo v Inva­li­dov­ně. V květ­nu napří­klad uve­de v praž­ské pre­mi­é­ře novou insce­na­ci WHOMAN sou­bo­ru Uff­ten­ži­vot a Stu­dia ALTA, audi­o­vi­zu­ál­ní per­for­man­ce BADMAN od Nely H. Kor­ne­to­vé, čer­s­tvě oce­ně­né per­for­mer­ky diva­del­ní cenou Thá­lie či per­for­man­ce Vno­re­ná slo­ven­ské for­ma­ce Odi­vo, ve kte­ré se vystří­da­jí tři růz­né osob­nos­ti čes­ké taneč­ní scény. 

Valen­tý­na Šat­ro­vá, valentyna@altart.cz, +420 736 710 925

Stu­dio ALTA

Kom­plet­ní pro­gram Stu­dia ALTA nalez­ne­te na www.altart.cz.

Pomoz­te nám vaším pří­spěv­kem vybu­do­vat nový kul­tur­ní pro­stor v Libni.

Při­spět může­te na www.donio.cz/studio-alta. Děku­je­me! 

Part­ne­ři:

Hlav­ní měs­to Pra­ha pod­po­ru­je celo­roč­ní čin­nost Stu­dia ALTA v roce 2023 gran­tem ve výši 2 300 000 Kč.