Vyšla Taneční zóna č. 3/17

Vychá­zí Taneč­ní zóna 3/2017. Hlav­ní téma­tem je „neko­neč­né umě­ní” nebo­li „long art” a let­ní pro­duk­ce toho­to smě­ru, per­for­man­ce Momen­tum, v níž vždy déle než jeden den ve veřej­ném pro­sto­ru cen­t­ra Pra­hy bez pře­stáv­ky vystu­po­va­ly per­for­mer­ky Miřen­ka Čecho­vá a Sabi­ne Seu­me, resp. (ve dru­hém uve­de­ní) ješ­tě Mar­ké­ta Vacov­ská. Nabí­ze­ly vhled do své­ho svě­ta, své­ho bytí. Divá­ci při­chá­ze­li a odchá­ze­li, pro­chá­ze­li… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vyšla Taneč­ní zóna č. 3/17

Publikováno
V rubrikách Aktuality