Svěcení jara

Svě­ce­ní jara má od nynějš­ka dal­ší cover ver­zi. A zdá se nemé­ně „pun­ko­vá“, než byl ve své době v Paří­ži pro­ve­de­ný ori­gi­nál. Diva­dlo Alfred ve dvo­ře – indi­vi­du­a­lis­tic­ky uved­lo Svě­ce­ní, mimo ofi­ci­ál­ní rok oslav – po 101 letech!

Publikováno
V rubrikách Recenze

Krevety á la indigo

Od pre­mi­é­ry fan­ta­zií srší­cí insce­na­ce ubě­hl sko­ro rok. Nyní se uvá­dí v pozmě­ně­ném obsa­ze­ní, ale se stej­ným espri­tem a energií.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Jiří Havelka: Já prostě vyžaduju divadelní zážitek!

Jiří Havel­ka je nesku­teč­ně vytí­že­ný člo­věk – reží­ru­je nespo­čet insce­na­cí v nej­růz­něj­ších diva­dlech, šéfu­je Katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na DAMU, účin­ku­je ve sku­pi­ně VOSTO 5, mode­ru­je a občas jen tak mimo­cho­dem vydá knihu.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Sticker

Jed­nou z insce­na­cí pre­zen­to­va­ných na fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra byla pouč­ná per­for­man­ce Stic­ker vytvo­ře­ná tri­em Veling – Bár­ta – Třešňá­ko­vá, kte­ré na sebe před rokem upo­zor­ni­lo kon­­ce­p­tu­­ál­­ně-akti­­vi­­zač­­ním dílem Tak přes­ně o ráji to není. Ani ten­to­krát to o ráji moc nebude…

Publikováno
V rubrikách Recenze