Svěcení jara

Svě­ce­ní jara má od nynějš­ka dal­ší cover ver­zi. A zdá se nemé­ně „pun­ko­vá“, než byl ve své době v Paří­ži pro­ve­de­ný ori­gi­nál. Diva­dlo Alfred ve dvo­ře – indi­vi­du­a­lis­tic­ky uved­lo Svě­ce­ní, mimo ofi­ci­ál­ní rok oslav – po 101 letech!

Schop­nost otevřít se, být pří­stup­ný a do jis­té míry vypnout přís­nou raci­o­na­li­tu je pod­stat­ná výba­va diva­del­ní­ho divá­ka. A pokud jde o diva­dlo pohy­bo­vé, je snad dokon­ce nut­ná. Pokud se navíc tako­vý divák ocit­ne v Alfre­du ve dvo­ře, když tam zrov­na pro­bí­há Svě­ce­ní jara sku­pi­ny Han­da Gote, dá se říct, že to bez jis­té ote­vře­nos­ti mož­ná ani nepře­ži­je. Pokud se mu to ovšem poda­ří, dosta­ne se mu boha­té odměny.

Ačko­li tvůr­ci vychá­ze­li z přeslav­né hud­by Igo­ra Stra­vin­ské­ho a z cho­re­o­gra­fie Vác­la­va Fomi­če Nižin­ské­ho, ani v nejmen­ším se nedá říct, že by svou inspi­ra­ci úpěn­li­vě cti­li. Ze sto let staré­ho díla si vypůj­či­li vlast­ně jen hudeb­ní motiv a téma. I ta hud­ba ale dosta­la řád­ně zabrat – fin­ský muzi­kant a per­for­mer Pasi Mäkelä, kte­ré­ho si ten­to­krát Han­da Gote vza­li na pomoc, spo­lu s Vero­ni­kou Švá­bo­vou roze­bra­li Stra­vin­ské­ho opus na prvo­či­ni­te­le a pří­mo na jeviš­ti ho smí­cha­li se sta­rý­mi des­ka­mi, zbě­si­lým bub­no­vá­ním nebo jeko­tem píš­ťa­ly. Pri­már­ní však zůsta­lo původ­ní téma – ritu­ál. Téma, kte­ré sku­pi­nu Han­da Gote zají­má dlou­ho­do­bě. Jak se ritu­á­ly postup­ně vyprazd­ňu­jí v sou­čas­né době, zkou­ma­li už v insce­na­ci Rain Dan­ce. Svě­ce­ní jara se tedy zdá být doko­na­lou plat­for­mou pro roz­ví­je­ní nasto­le­ných myš­le­nek. Sta­ví ved­le sebe drob­né, uza­vře­né scén­ky, kte­ré ohro­mu­jí napros­tou bizar­nos­tí, a tak tro­chu čpí kabi­ne­tem kuriozit.

Ritu­á­ly dneška
Všech­no to začí­ná poně­kud děsi­vě – na scé­nu, kte­rou z jed­né stra­ny lemu­jí nej­růz­něj­ší hud­buvy­tvá­ře­jí­cí pomůc­ky, z té dru­hé pak šten­dr se zatuch­lý­mi kos­týmy, vchá­zí Švá­bo­vá a Mäkelä jako podiv­né bytos­ti s bílý­mi mas­ka­mi scho­va­ný­mi pod pun­čo­cha­mi. V rohu se pře­zu­jí do dře­ve­ných san­dá­lů a pus­tí se do akce. Zatím­co on na dvou gra­mo­fo­nech mixu­je sta­ré des­ky, ona s kar­tá­či při­pev­ně­ný­mi na cho­di­dlech tan­čí po pro­sto­ru. Celé je to zpr­vu tís­ni­vě komic­ké, jako­by namát­kou sle­pe­né v jed­nu podiv­nou scé­nu, pak ale divá­ko­vi dojde, že se tu dost mož­ná ode­hrá­vá jeden z nej­běž­něj­ších ritu­á­lů dneška – oby­čej­ný úklid. Šou­pa­vé pohy­by nohou jem­ně čis­tí pod­la­hu a obří dře­vě­ný falus, kte­rý je tu tak peč­li­vě ope­čo­vá­ván uka­zu­je na správ­nou hos­po­dyň­ku pod­stro­ju­jí­cí své­mu muži. Mož­ná je to tak myš­le­no, mož­ná to je jen cho­rob­ný výmy­sl jed­no­ho z diváků.

A tak je to vlast­ně s celou insce­na­cí. I když se na prv­ní pohled kaž­dá scé­na jeví jako nesou­ro­dý sle­pe­nec co nej­e­fekt­něj­ších moti­vů, pořád nabí­zí dosta­tek názna­ků, z nichž lze cosi vyvo­dit. Švá­bo­vá a Mäkelä nápa­di­tě, a jen v obry­sech, před­sta­vu­jí obřad svat­by nebo­hé sle­pé nevěs­ty v kou­pa­cí čepi­ci (v podá­ní muž­ské čás­ti dvo­ji­ce) a machis­tic­ké­ho ženi­cha s dře­vě­ným údem neu­stá­le se derou­cím z poklop­ce, nároč­né sta­vě­ní máj­ky, ritu­ál­ní tan­ce s jaký­mi­si gumo­vý­mi pochod­ně­mi nápad­ně při­po­mí­na­jí­cí­mi sochu Svo­bo­dy, kte­ré se postup­ně zvrh­nou v sou­boj nebo hyp­no­tic­ky poma­lý tanec v kos­tý­mech evo­ku­jí­cích kroje.

Návrat ke koře­nům
I když se to zpo­čát­ku tře­ba nezdá, celá insce­na­ce tedy nako­nec dává smy­sl, zda­le­ka není jen navrstve­ním těch nej­vět­ších bizar­nos­tí, kte­ré tvůr­cům při­šly na mysl. Ovšem prá­vě díky všem těm bizar­nos­tem se jim taky poda­ři­lo vytvo­řit napros­to oje­di­ně­lou a oso­bi­tou atmo­sfé­ru. Všech­ny ty zatuch­lé kos­týmy, deč­ky a pře­ho­zy, kte­ré zná­me z dět­ství, děsi­vé mas­ky a malič­ké dře­vě­né žid­lič­ky vzbu­zu­jí těž­ko popsa­tel­ný sví­ra­vý pocit – kom­bi­na­ci poba­ve­ní, smut­ku, děsu i nos­tal­gie. Han­da Gote se snad oprav­du poda­ři­lo pro­nik­nout až někam do zákla­dů lid­ské­ho poko­le­ní, tam, kam míří sta­ré ritu­á­ly. Jejich Svě­ce­ní jara může napros­to prů­zrač­ně uká­zat, jak sil­né doká­že diva­dlo být. Ovšem jen teh­dy, když se zba­ví­me prvot­ních před­sud­ků a ote­vře­me se mu.

Hra­jí a tan­čí: Vero­ni­ka Švá­bo­vá a Pasi Mäkelä, Při­pra­vi­li: Vero­ni­ka Švá­bo­vá, Pasi Mäkelä, Tomáš Pro­cház­ka, Robert Smo­lík, Jan Dör­ner, Jakub Hybler, Pro­duk­ce: Jedefrau.org
 
1. 6. 2014
Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Klára Fleyberková

Klára Fleyberková vystudovala Estetiku na FF UK, poté Teorii a kritiku na DAMU a následně se vrhla na psaní. Uměleckou scénu - především tu českou - se pokouší pojímat v celé její šíři, takže píše o literatuře, výtvarném umění, ale v první řadě o divadle všeho druhu. Kromě Taneční zóny externě spoupracuje s A2, Radiem Wave, Aktuálně.cz nebo se Salonem Práva. Ve volném čase pak dělá přesně to, co jindy - čte knížky, chodí do divadla a občas jen tak odpočívá...