Zbytečně laskavý hotel smrti

Na pres­tiž­ním fes­ti­va­lu Frin­ge v Edinbur­ghu měla vypro­dá­no kaž­dý den celý měsíc. Pro­ces­to­va­la 35 zemí a v kaž­dé z nich rov­něž vypro­dá­no. Vlast­ně už 36 zemí. Čty­ři­krát po sobě ve dnech 2. – 5. břez­na vypro­da­la hole­šo­vic­ká Jatka78. Dnes už téměř legen­dár­ní insce­na­ce němec­ké­ho sou­bo­ru Fami­lie Flöz Hotel Para­diso s více než šes­ti sty reprí­za­mi za sebou se koneč­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zby­teč­ně las­ka­vý hotel smrti

Publikováno
V rubrikách Recenze

Když chrastí kosti

Je to téměř rok, co Thom Monckton, novozéland­ský per­for­mer momen­tál­ně žijí­cí ve fin­ských Hel­sin­kách, při­jel do Pra­hy před­vést svou klauné­rii The Pia­nist. Ten­krát jsem o tom na strán­kách Taneč­ní zóny psal v samých super­la­ti­vech a nad­še­ní a vše jsem zakon­čil výzvou, že pokud se Thom do Čech vrá­tí, neměl by si jeho před­sta­ve­ní nikdo nechat ujít. Je to téměř… Pokra­čo­vat ve čte­ní Když chras­tí kosti

Publikováno
V rubrikách Recenze

Okurka převlečená za člověka žongluje s novým cirkusem

Ve dnech 22. a 23. dub­na při­jel na Jatka78 per­for­mer, akro­bat, mim, klaun a kdo­ví­co­ješ­tě Thom Monckton s novin­kou, s níž už pro­ces­to­val sko­ro celý svět, The Pia­nist. Novozéland­ský umě­lec s dvou­le­tou stu­dij­ní zku­še­nos­tí z paříž­ské diva­del­ní ško­ly Lecoq, o němž se z jeho webo­vých strá­nek dozví­te, že se naro­dil jako okur­ka pře­vle­če­ná za člo­vě­ka a že je žena­tý s kolíč­kem na prádlo. Vlast­ně ne,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Okur­ka pře­vle­če­ná za člo­vě­ka žong­lu­je s novým cirkusem

Publikováno
V rubrikách Recenze