Okurka převlečená za člověka žongluje s novým cirkusem

Ve dnech 22. a 23. dub­na při­jel na Jatka78 per­for­mer, akro­bat, mim, klaun a kdo­ví­co­ješ­tě Thom Monckton s novin­kou, s níž už pro­ces­to­val sko­ro celý svět, The Pia­nist. Novozéland­ský umě­lec s dvou­le­tou stu­dij­ní zku­še­nos­tí z paříž­ské diva­del­ní ško­ly Lecoq, o němž se z jeho webo­vých strá­nek dozví­te, že se naro­dil jako okur­ka pře­vle­če­ná za člo­vě­ka a že je žena­tý s kolíč­kem na prádlo. Vlast­ně ne, Thom Monckton je tep­lo­měr pře­vle­če­ný za člo­vě­ka, žije pod vodou v neda­le­kém ryb­ní­ku a jeho nej­lep­ším pří­te­lem je tuč­ňák. A ten je žena­tý s kolíč­kem na prádlo.

Ale je to samo­zřej­mě všech­no jen vtip. Prav­da je tako­vá, že býval kach­nou, než to v puber­tě vzdal. A sku­teč­ně je žena­tý s kolíč­kem na prádlo. Klau­ne­rie The Pia­nist, s níž Pra­hu navští­vil, je podob­ně vyši­nu­tá jako jeho život. A balan­cu­je navíc tak odváž­ně na hra­ni­ci s novým cir­ku­sem, že tomu­to typu umě­ní dodá­vá zce­la novou dimenzi.

O Tho­mu Monckto­no­vi se hovo­ří jako o dru­hém Char­lie Cha­pli­no­vi. Já bych spíš řekl, že je to tako­vý dru­hý Rowan Atkin­son aka Mr. Bean. Ale roz­hod­ně je to prv­ní Thom Monckton, umě­lec, jehož poje­tí nové­ho cir­ku­su je jed­no z nej­zá­bav­něj­ších, jaké jsem měl tu čest dosud vidět (upo­zor­ňu­ji, že jich mno­ho neby­lo, to jen pro pří­pad­né nesou­hlas­né hla­sy), a nebo­jím se tvr­dit, že si je uži­je i ten nej­za­ry­těj­ší odpůr­ce toho­to typu umě­ní. Monckton v The Pia­nist totiž nepra­cu­je s nara­cí jako s nut­ným zlem, kte­ré ospra­vedl­ňu­je ška­tul­ku „diva­dla“, do níž se artis­té chtě­jí zou­fa­le vtěs­nat. Pří­bě­ho­vý rámec není v The Pia­nist něja­kým sle­pým stře­vem, ale všech­ny kous­ky, jichž se Monckton dopus­tí, mají svůj vnitř­ní smy­sl a logic­kou návaz­nost. Není to zkrát­ka jen pře­hlíd­ka nadr­ce­né­ho umě­ní, ale „oprav­do­vé“ divadlo.

Tím pří­bě­hem je sna­ha jed­no­ho pia­nis­ty zahá­jit své kon­cert­ní čís­lo. Na scé­ně je tedy opo­na a kří­d­lo. Začít kon­cert se však pia­nis­to­vi neda­ří, neboť se mu do ces­ty sta­ví jed­na bláz­ni­vá pře­káž­ka za dru­hou. Nemů­že najít vchod skrz opo­nu na scé­nu, žid­lič­ka se nechce sní­žit, kří­d­lo nejde otevřít, osvět­lo­vač odmí­tá pia­nis­tu osvět­lit atd. atp. Vět­ši­nu pro­blé­mů si samo­zřej­mě způ­so­bu­je sám svým výstřed­ně potrh­lým jed­ná­ním, kte­ré prá­vě při­po­mí­ná nej­slav­něj­ší ske­če Mr. Bea­na. Ovšem k bea­nov­ské kom­bi­na­ci uťá­plos­ti, neu­ro­tič­nos­ti a prin­ci­pu řešit vše tou nej­slo­ži­těj­ší, ve výsled­ky tedy nej­ko­mič­těj­ší, ces­tou, při­dá­vá Monckton schop­nos­ti mima, akro­ba­ta, pro­to­že pokud se dosta­ne­te náho­dou na vršek kon­cert­ní­ho kří­d­la, nej­lé­pe z něj samo­zřej­mě sle­ze­te za pomo­ci lust­ru. Nebo lout­ko­her­ce, neboť když se nepo­ve­de z kří­d­la sun­dat saté­no­vý pře­hoz, je nej­lep­ší vlézt pod něj a roze­hrát jen za pomo­ci rukou pře­hoz napí­na­jí­cích celou gan­gs­ter­ku i s bit­kou a závě­reč­nou pře­střel­kou. Nut­no dodat, že Monckton má v tako­vých pří­pa­dech skvě­lé kole­gy ve zvu­ka­ři a osvět­lo­va­či, bez nichž by tako­vé mik­roscén­ky neby­ly zda­le­ka tak plastické.

Podob­ných mini­pří­bě­hů, kte­ré jako by vzni­ka­ly náh­lou inspi­ra­cí z řeše­ní pro­blé­mů zame­zu­jí­cích začít kon­cer­to­vat, bylo v insce­na­ci víc. Žád­ný však nebyl cir­ku­so­vým čís­lem násil­ně před­sta­ve­ní ště­pí­cí, ale zce­la inte­grál­ní sou­čás­tí celé­ho kon­cep­tu. Nej­cen­něj­ší na nich je prá­vě to, že žád­ná nekon­čí úklo­nem a cézu­rou, po níž bez jaké­ko­li, nebo jen vel­mi nepři­ro­ze­né, návaz­nos­ti násle­du­je dal­ší číslo.

V port­fo­liu Tho­ma Monckto­na je už celá řada pro­jek­tů v kopro­duk­ci s nej­růz­něj­ší­mi sou­bo­ry. Za The Pia­nist sto­jí kro­mě něj také fin­ské Cir­co Aereo, ale bez uměl­ce typu Tho­ma Monckto­na by byla insce­na­ce stě­ží polo­vič­ní. Tak­že pokud se někdy ješ­tě poštěs­tí a ten­to novozélad­ský bavič při­je­de do Čech, nevá­hej­te ani minu­tu. Jo a – je to pro celé rodi­ny, jazy­ko­vě bez­ba­ri­é­ro­vé, nevul­gár­ní. Řada dětí, jimiž jsem byl na Jat­kách obklo­pen, by moh­la vyprávět.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Dominik Melichar

Dominik Melichar Narodil se v roce 1987. Po studiu bohemistiky na pražské Filozofické fakultě UK se živil jako nakladatelský redaktor a redaktor Divadelních novin. Aktuálně působí na Ústavu pro českou literaturu AV ČR jako bibliograf samizdatu a exilu. Vydal dvě básnické sbírky (Schýlené tělo, Dauphin 2016; Mizanscény, Dauphin 2018), k vydání připravuje nejen třetí básnickou knihu Orfee, (v Nakladatelství Petr Štengl), ale také bibliografickou publikaci o samizdatovém časopisu Acta incognitorum (v ÚČL AV ČR). Autorsky dlouhodobě spolupracuje se zpravodaji divadelních festivalů ...příští vlna / next wave... a Regiony. Divadelně kritické texty publikuje především v Divadelních novinách.