Prasklina: MALÁ INVENTuRA zahájila tiskovkou

© Markéta Bendová

Dva­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla Malá inven­tu­ra, kte­rý se usku­teč­ní ve dnech 20. – 28. 2. 2024, vče­ra dopo­led­ne v diva­del­ním klu­bu Let­ka před­sta­vil kon­cep­ci i hlav­ní top the bill letoš­ní­ho roč­ní­ku. Umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu Petr Pola spo­leč­ně s dra­ma­tur­gy­ní Karo­lí­nou Plic­ko­vou letos při­pra­vi­li řadu pro­gra­mo­vých novi­nek, a pře­kva­pe­ní – napří­klad v podo­bě tzv. Nevi­di­tel­ných dis­ku­zí, absen­ci tiš­tě­ných pro­gra­mů (vše na QR-kódech), nebo udí­le­ní cen Čes­ké diva­del­ní DNA, k němuž dochá­zí bie­nál­ně, a letos bylo ozná­me­no 10 nomi­na­cí, z nichž vyply­nou tři vítěz­né sub­jek­ty. Na letoš­ní Malé inven­tu­ře se před­sta­ví něko­lik diva­del­ních for­má­tů, jak inter­ak­tiv­ních, do nichž se mohou divá­ci zapo­jit, tak pro­jek­tů, kte­ré nao­pak vyža­du­jí vět­ší odstup, a během nichž divá­ci navští­ví cel­kem 19 růz­ných míst.

Natá­lie Pres­lo­vá Strýč­ko­vá. Foto © Mar­ké­ta Bendová

„Letoš­ní roč­ník jsme s Karo­lí­nou při­pra­vo­va­li s vel­kou chutí.“

Petr Pola, umě­lec­ký ředi­tel festivalu

Tvůr­ci letoš­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu si, pod­le vlast­ních slov, muse­li dát pozor: při­hlá­si­lo se 160 pro­jek­tů, z nichž bylo mož­né vybrat „pou­hých” 30. Divá­ci a divač­ky se však mají na co těšit: od poně­kud mys­te­ri­óz­ních kusů Danie­ly Špi­nar (Objal mě Bůh a nic), přes Jaku­ba Čer­má­ka (Mod­ro­vous revi­val), feno­me­nál­ní zele­ni­no­vý balet Lous­ká­ček , kte­rý se před­ve­dl již na loň­ském Specta­cu­lo Inte­re­se, či zádum­či­vý Lone­so­me Cow­boy Tomá­še Janyp­ky.

Karo­lí­na Plic­ko­vá a Petr Pola spo­lu­pra­co­va­li na výbě­ru insce­na­cí rok, a pro­jek­ty se moh­ly hlá­sit přes domov­ské scé­ny, nebo přes open cally. Exis­tu­je něja­ký klíč, pod­le kte­ré­ho Pola a Plic­ko­vá spolupracují? 

„Pokaž­dé je to jiné. Ten mecha­nis­mus se tva­ru­je vždy pod­le toho mate­ri­á­lu,“ říká Karo­lí­na Plicková.

V popře­dí ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra Adri­a­na Svět­lí­ko­vá a Petr Pola. Foto © Mar­ké­ta Bendová

„Není to tak, že bychom měli něja­ká pra­vi­dla a něja­ký mustr a ten bychom nara­zi­li na ten mate­ri­ál, kte­rý se nám při­hlá­sí nebo kte­rý si obje­ví­me, ale záro­veň ten mate­ri­ál jako­by si tro­chu o něco říká a tro­chu tva­ru­je podo­bu roč­ní­ku. Když už mě jímá úpl­né zou­fal­ství, tak se ozvu Pet­ro­vi, pře­ho­dím to zou­fal­ství čás­teč­ně na něj a zase se s ním jako chvil­ku potý­ká on.“

Jak ale uva­žu­je pro­gra­mo­vé a dra­ma­tur­gic­ké duo, když musí do pro­mýš­le­ní pro­gra­mu zahr­nout i otáz­ky sklad­nos­ti a mobi­li­ty scé­ny dané inscenace?

„Vět­ši­nou doce­la rych­le víme, co urči­tě chce­me a potom jsou vlast­ně tva­ry, kte­ré jsou pro nás i osob­ně straš­ně pod­nět­né a sil­né a mají pros­tě fan­tas­tic­ké inten­zi­ty, ale víme, že pro ten fes­ti­val tře­ba nejsou úpl­ně ide­ál­ní prá­vě z důvo­dů prak­tic­kých kritérií.“

„Hry­za­li jsme lýko.“

Karo­lí­na Plic­ko­vá, dra­ma­tur­gy­ně festivalu

Foto © Mar­ké­ta Bendová

Téma­tem a leit­mo­ti­vem letoš­ní Malé inven­tu­ry je praskli­na, kte­rou Karo­lí­na Plic­ko­vá pojí­má jako výzvu. „V mno­ha těch diva­del­ních tva­rech něco puká,“ při­bli­žu­je gene­zi téma­tu a názvu letoš­ní­ho fes­ti­va­lu Plic­ko­vá, „a může se tam odha­lo­vat něja­ká spod­ní vrst­va, kte­rá neby­la původ­ně vidět. Můžou se odha­lo­vat něja­ké praskli­ny v iden­ti­tě, kolem sebe pozo­ru­je­me praskli­ny v kra­ji­ně, pozo­ru­je­me praskli­ny v sys­té­mech, praskli­ny v para­dig­ma­tech praskli­ny ve způ­so­bech, jaký­mi jsme zvyklí nazí­rat na rea­li­tu, nebo sami na sebe, nebo na vzta­hy, nebo na svět.

A vlast­ně nás zau­ja­lo, že praskli­na může být udá­lost a že ta praskli­na může být něco, co v někte­rých pří­pa­dech je mož­ná záhod­no vlast­ně vyspra­vo­vat a zace­lo­vat, ale může být zají­ma­vý to neskrývat.“

Jed­nou z tako­vých insce­na­cí, kte­ré Malá inven­tu­ra před­sta­ví, je Objal mě Bůh a nic čes­ké reži­sér­ky Danie­ly Špi­nar, kte­rá zpra­co­va­la nezve­řej­ně­né dení­ky Pet­ra Lébla.

„I když tu praskli­nu zace­lu­je­me, tak o ní pořád víme, a na tu praskli­nu si zku­sí­me posví­tit. Také se mlu­ví o tom, že kdy­bychom mno­ha praskli­nám, kte­ré se obje­vo­va­ly už dlou­ho, věno­va­li pat­řič­nou pozor­nost, tak jsme tře­ba nemu­se­li být v toli­ka kri­zích, v koli­ka nyní jsme.“

Tomáš Pro­cház­ka, umě­lec­ký šéf Alfre­da ve dvo­ře a Han­da Gote zastu­pu­je pět pro­jek­tů, zaští­tě­ných Alfre­dem ve dvo­ře, resp. Motus: Tře­tí noha Han­da Gote, Hap­py Hour Jana Moc­ka, Těž­ké diva­dlo mla­dých tvůr­ců ve slo­že­ní Frie­da Gawen­da, Daria Gos­te­va, Tomáš Kočí, Vavři­nec Němec, How to Just Do it od kolek­ti­vu Pyl, a pro­jekt Z pope­la týmu Error Cult.

„Téměř není dne bez Alfre­da ve dvoře.“

Petr Pola, umě­lec­ký ředi­tel festivalu

„Ty pro­jek­ty jsme nevychr­li­li my, Alfred ve dvo­ře, ale uměl­ci. Jsme rádi, že je může­me u nás pre­zen­to­vat do té míry, do jaké jsme toho schopní.“

Tomáš Pro­cház­ka, Motus

Ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Adri­a­na Svět­lí­ko­vá. Foto © Mar­ké­ta Bendová

Tomáš Pro­cház­ka záro­veň roz­ve­dl otáz­ku úzce sou­vi­se­jí­cí s fes­ti­va­lo­vou sek­cí Změ­na pra­xe, a to pro­ble­ma­ti­ku blo­ko­vé­ho hra­ní v Alfre­du ve dvo­ře: „Nevý­ho­da je jedi­ná, a to je naše men­tál­ní nasta­ve­ní, že jsme straš­ně uvíz­li v tom trž­ním sys­té­mu, kte­rý vlast­ně při­chá­zí z čino­hry. Že se pros­tě reprí­zu­je kaž­dý měsíc nebo v podob­né peri­o­di­ci­tě. Když máte mezi před­sta­ve­ní­mi dlou­hé pau­zy, je pro­blém, jak ty her­ce a diva­dla zno­vu nastar­to­vat. Uměl­ci se někdy zalek­nou toho, že by měli hrát deset dní v kuse.“

Natá­lie Pres­lo­vá Strýč­ko­vá, dra­ma­tur­gy­ně NoD, je polo­vi­nou tvůr­čí­ho týmu (Jan Lesák musel zůstat v NoD). Letos se z pro­duk­ce NoD na Malé inven­tu­ře obje­ví Šmejdi úto­čí: 

„Sbí­ra­li jsme co nej­ví­ce reál­ně exis­tu­jí­cích scé­ná­řů sou­čas­ných moder­ních šmej­dů, její nové gene­ra­ce, ne pro­da­va­če hrn­ců, kte­ré zná­me z doku­men­tů. Ti dneš­ní se pře­su­nu­li do onli­ne pro­stře­dí. Věnu­je­me se hlav­ně těm, kte­ří mají teď nej­vět­ší úspěš­nost v sou­čas­né době, a to jsou ty onli­ne pod­vo­dy nebo tele­fon­ní. Volá vám něja­ký faleš­ný ban­kéř, že máte napa­de­ný účet a podob­ně. Smys­lem není se jim pomstít. Oni nezmi­zí. Ale díky téhle insce­na­ci se zve­řej­ní jejich scé­ná­ře, pod­le kte­rých postupují.“

Natá­lie Pres­lo­vá Strýč­ko­vá pro­zra­di­la i své­ho „oblí­be­né­ho“ pod­vod­ní­ka: faleš­ný ban­kéř. „Nej­pr­ve vám volá ban­kéř, že váš účet nebyl nikdy napa­de­ný, a nikdo se tam nedo­stal. Potom vám volá poli­cie, potom vám zno­vu volá ten ban­kéř a vlast­ně vás vypla­ší až k tomu, že vlast­ně vybe­re­te celý den svůj účet ide­ál­ně ješ­tě s něja­kým úvě­rem, kte­rý si na něj udě­lá­te a nahá­zí­te to do bitcoinmatu.“

Dal­ším hos­tem tis­ko­vé kon­fe­ren­ce Malé inven­tu­ry byl Lukáš Bliss, mla­dý talen­to­va­ný žong­lér a taneč­ník, kte­rý na fes­ti­va­lu uve­de Still Wai­ting

„Mám pocit, že skr­ze žong­lo­vá­ní a mani­pu­la­ci s objek­ty můžu vyko­ná­vat pohy­by nebo úko­ny, kte­ré by moje těles­ná schrán­ka neby­la sama schop­ná dělat. Jde o exten­zi mého těla.“

Lukáš Bliss, taneč­ník a žonglér

Ve Still Wai­ting divák nalez­ne mno­ho pro­po­je­ní s objek­ty a mani­pu­la­cí, s detai­ly a s vlast­nost­mi jed­not­li­vých před­mě­tů, což jis­tě zaujme divá­ky se sla­bos­tí pro objek­to­vé nebo lout­ko­vé divadlo.

„Spous­ta lidí, kte­ří vidí Still Wai­ting, tak by si vlast­ně moh­li mys­let, že tam vlast­ně vůbec netan­cu­ju a vůbec nežongluju.“

Lukáš Bliss, taneč­ník a žonglér

Taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ka Tere­za Lene­ro­vá (Hra­dil­ko­vá), jež stu­do­va­la na kon­zer­va­to­ři Dun­can Cen­t­re, a poz­dě­ji The The­a­ter­scho­ol Amster­dam, se v posled­ní době pro­fi­lu­je také jako cho­re­o­gra­f­ka a reži­sér­ka. Fes­ti­val uve­de její Ruka­vič­kář­ské závo­dy, „per­for­man­ce, ve kte­ré se fik­ce pro­lí­ná se zážit­ky s naší vlast­ní kůží,“ a kte­rá vzbu­di­la po svém loň­ském uve­de­ní vel­kou pozor­nost napříč pub­li­ky. „Je v tom scho­va­ná for­mu­la­ce něja­ké­ho posto­je,“ komen­tu­je Ruka­vič­kář­ské závo­dy Petr Pola, „i pozvá­ní k účas­ti. Je to krás­ný text sám o sobě.“ V před­sta­ve­ní se setká­me s vlast­ní pomí­ji­vos­tí, smr­tí, i v podo­bě kůže, kte­rá odumí­rá kaž­dý den a neu­stá­le se rege­ne­ru­je. „Mám pocit, že smrt se z našich živo­tů vytrá­cí, že pro­plou­vá­me živo­tem v tako­vých ruka­vič­kách, abychom si neu­blí­ži­li, aby vše bylo smo­o­th a smrt tro­chu potla­ču­je­me. Chce­me být nesmr­tel­ní, stá­le mla­dí,“ dopl­ňu­je Tere­za Lenerová.

Anna Dati­a­shvi­li absol­vo­va­la na Katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla insce­na­cí Tupým kon­cem v režii Mar­ty Her­man­no­vé a Maty­á­še Míky a v rám­ci fes­ti­va­lu před­sta­ví v Let­ce Vzpo­mí­ná­ní, v němž si divá­ci pro­vo­zu­jí před­sta­ve­ní tak tro­chu sami. „Je to živý stroj s živý­mi her­ci, nebo hra­jí­cí­mi divá­ky, nebo hra­jí­cí­mi si divá­ky,“ shr­nu­je Petr Pola.

Anna Dati­a­shvi­li. Foto © Tomáš Kubart

„Jde o to, jak k tomu ten daný divák při­stou­pí. Když při­stou­pí na to, že je to diva­dlo, tak je to pro něj diva­dlo. Když na to nepři­stou­pí, tak je to hra,“ říká Anna Datiashvilli.

 Novin­kou letoš­ní­ho roč­ní­ku budou Nevi­di­tel­né dis­ku­ze, kte­ré by měly být vyjá­d­ře­ním přá­ní Plic­ko­vé a Poly „najít způ­sob, jak zůstat divá­kem v kon­tak­tu i po chví­li, kdy to před­sta­ve­ní skončí.“

„Vymys­le­li jsme vlast­ně sys­tém tako­vých kar­ti­ček, to asi můžu pro­zra­dit, na kte­rých jsou krát­ké tex­ty, ty kar­tič­ky si divá­ci budou moci vyzved­nout nej­spíš od čle­nů fes­ti­va­lo­vé­ho týmu po vybra­ných před­sta­ve­ních A na těch kar­tič­kách jsou tako­vé tex­ty, kte­rý­mi se zkou­ší­me divá­ko­vi vlou­dit do časo­prosto­ru pro dozvu­ky z před­sta­ve­ní a navrh­nout něja­ké tře­ba per­spek­ti­vy, ze kte­rých se na to před­sta­ve­ní může jít. Ale ty kar­tič­ky jsou vytvo­ře­ny vždyc­ky na míru těm daným před­sta­ve­ním, kte­rá pro­běh­la a moh­la by těm divá­kům tře­ba tro­chu popras­kat ima­gi­na­ci něja­kým smě­rem, kte­rý tře­ba nás osob­ně baví. S kar­tič­kou můžou divá­ci strá­vit čas hned­ka po před­sta­ve­ní, můžou si s ní strá­vit čas o samo­tě, můžou si s ní strá­vit čas ješ­tě s někým dal­ším, s kým by to chtě­li sdí­let, ale taky ji můžou něko­mu pře­dat v kavár­ně, můžou ji zane­chat v tram­va­ji, můžou si ji vlo­žit do kníž­ky, můžou ji odvézt na dale­ké mís­to, kde nikdo netu­ší, co to je Malá inven­tu­ra, tak­že jsme straš­ně zvě­da­ví, jak ty kar­ty budou žít dál a do jaké míry my může­me vůbec ovliv­nit, co se s nimi sta­ne,“ vysvět­lu­je Karo­lí­na Plicková.

Ceny Čes­ké diva­del­ní DNA se udí­le­jí ve třech kate­go­ri­ích za výji­meč­ný počin, čin­nost nebo roz­voj na poli nové­ho diva­dla, a v letoš­ním již sed­mém udí­le­ní mezi 10 lau­re­á­ty jsou:

Auto­ma­tic­ké mlý­ny, Par­du­bi­ce

Brou­mov, Evrop­ské měs­to kul­tu­ry 2028

Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Evrop­ské měs­to kul­tu­ry 2028

Co.Labs, Brno

Luho­va­ný Vin­cent (ten, bohu­žel, již ukon­čil činnost)

Women in Art, kon­fe­ren­ce, věno­va­ná posta­ve­ní žen v umění

Per­for­man­ce Bus (bude sou­čás­tí Malé inven­tu­ry, 22. 2. v 9:30 ODJEZD !!!)

Pome­zí

Ote­vře­ní mul­ti­kul­tur­ní­ho pro­sto­ru The­a­t­ron, Jičín

Cena za mimo­řád­ný dlou­ho­do­bý pří­nos, roz­voj a pod­po­ru nové­ho diva­dla a živé kul­tu­ry: Fes­ti­val …příští vlna/next wave…

Cena za pre­zen­ta­ci čes­ké kul­tu­ry v zahra­ni­čí: Per­form Czech

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *