Sluneční hodiny se zastavily. Zemřel Günter Brus

Poutník Brus. In: Die Schastrommel. Organ der österr. Exilregierung . 1972, 8a, s. 3.

Před něko­li­ka dny zemřel v Gra­zu ve věku nedo­ži­tých 86 let posled­ní z úzké­ho okru­hu vídeň­ských akci­o­nis­tů. Neú­nav­ný tvůr­ce vlast­ních svě­tů, odpůr­ce fašis­mu a výrazná posta­va body artu vlast­ní akce nazý­va­la „psy­chod­ra­mo­le­ty“ nebo „ope­ra­mi“.  Jen málo­kte­rý z uměl­ců a uměl­kyň 60. a 70. let minu­lé­ho sto­le­tí vyu­ží­val vlast­ní tělo tak spo­le­čen­sky dráž­di­vým způ­so­bem, jako Gün­ter Brus.

„Vždy když byl na nebi úpl­něk, postří­b­řo­val řeku, 

v níž se zrcadli­ly ohýn­ky noč­ních rybářů.“

V rod­ném Rakous­ku býval Gün­ter Brus po dvě deká­dy své umě­lec­ké kari­é­ry vní­mán pře­de­vším jako tzv. „Nest­be­schmu­t­zer“, tj. doslo­va „káleč do vlast­ní­ho hníz­da.“ Na něja­ký čas se tím oci­tl v dob­ré spo­leč­nos­ti dal­ších rakous­kých kon­tra­kul­tur­ních uměl­ců a inte­lek­tu­á­lů, jaký­mi byli Tho­mas Ber­nhard, Elf­rie­de Jeli­nek, Inge­borg Bachmann, nebo psy­chi­atr Vik­tor E. Fran­kl. Pro­vo­ko­val svou neú­stup­nos­tí v kri­ti­ce gene­ra­ce otců kvů­li aus­tro­fa­šis­mu. Pro­vo­ko­val svou akcí „Vídeň­ská pro­cház­ka”, v níž se do ulic pod­zim­ní Víd­ně vydal v bíle natře­ném oble­ku: vyra­zil totiž z Hel­de­n­plat­zu, na němž roku 1938 ozná­mil Hit­ler anšlus Rakous­ka. Mla­dič­ký umě­lec se od začát­ku 60. let svých spo­lu­ob­ča­nů ptal, jest­li „už to skon­či­lo?” Vzhle­dem k tomu, koli­krát se kvů­li vlast­ní­mu umě­ní oci­tl za mří­že­mi, koli­krát musel zapla­tit poku­tu, neby­la odpo­věď dlou­ho uspo­ko­ji­vá. Akci­o­nis­té a spe­ci­fic­ky Brus byli dob­rým lakmu­so­vým papír­kem pro urče­ní sta­vu teh­dej­ší spo­leč­nos­ti. Když zača­li akci­o­nis­té dostá­vat stej­né ceny, kte­ré kdy­si dostal např. Oskar Kokoschka, bylo zřej­mé, že se spo­leč­nost aus­tro­fa­šis­tic­ké­ho náno­su zba­vo­va­la, nebo ale­spoň chtě­la zbavit.

Bru­so­va Blu­dič­ka © MUMOK

Jeho bás­nic­ká sbír­ka Zasta­ve­né slu­neč­ní hodi­ny(Still­stand der Son­ne­nu­hr) vyšla ješ­tě před mým naro­ze­ním, v roce 1983. Přes­to je prá­vě ona pro mne kom­plex­ní meta­fo­rou, vyja­dřu­jí­cí Bru­so­vo hlav­ní umě­lec­ké sdě­le­ní. V Bru­so­vě gene­ra­ci se nesl výrok malí­ře Arnulfa Rai­ne­ra „umě­ní, jež umě­ní opouš­tí“ („Kunst, um die Kunst zu ver­las­sen“) jako man­t­ra, kte­rá měla pojme­no­vat tou­hu po desé­man­ti­za­ci veš­ke­ré­ho umě­ní. Umě­ní nemě­lo nadá­le pomá­hat vytvá­řet kul­tur­ní nara­ti­vy, kte­rý­mi Brus pohr­dal: nara­ti­vy fašis­mu, patri­ar­chá­tu, nebo bolševismu.

Lyric­ký bás­ník, pozo­ru­jí­cí na klid­né říč­ní hla­di­ně odles­ky „ohýn­ků noč­ních rybá­řů“, komu­ni­ko­val v éře vídeň­ské­ho akci­o­nis­mu se svě­tem pomo­cí tak hrubé maté­rie, jako jsou výka­ly. Doslo­va „sral“ na rakous­kou kul­tur­ní tra­di­ci, zosob­ně­nou v národ­ním pokr­mu, „sral“ na ni, pro­to­že jej ruši­la při posle­chu Beetho­ve­no­vy Ero­icy. Její výši­ny se mu z koru­tan­ské­ho ven­ko­va, na němž vyrůs­tal, zdá­ly nedo­sa­ži­tel­né: „v Evro­pě trval stře­do­věk v hlu­bi­nách ven­ko­va až roku 1960,“ říká v jed­nom roz­ho­vo­ru. Již od dob stu­dií poci­ťo­val nesou­lad mezi rakous­kým malo­měš­ťác­tvím, jež si hýč­ka­lo kynu­té kned­lí­ky bie­der­me­ie­ru, a „vyso­kým“ umě­ním Ero­icy, k níž se tou­žil povznést.  Nedo­ká­zal pocho­pit, jak moh­la rakous­ká kul­tu­ra zplo­dit něco tak mohut­né­ho, jako Beetho­ven, a sou­čas­ně tak bar­bar­ské­ho, jako nacis­mus. Pro­šel pěš­ky Bur­gen­land­sko, v 17 letech dojel na kole do Bená­tek, jen aby viděl v gale­ri­ích Tizi­a­no­va plát­na. Stá­le hle­dal umě­lec­ké vzo­ry, v nichž se zno­vu a zno­vu zkla­má­val. Ješ­tě před nastou­pe­ním na vídeň­skou Aka­de­mii výtvar­ných umě­ní se důvěr­ně sezná­mil s tvor­bou Geor­ga Trak­la i Fran­ze Wer­fe­la, aby se v prv­ním semest­ru po hád­ce s asi­s­ten­tem nechal vyho­dit a mohl ve sto­pách Nie­tz­s­che­ho opra­vit Des­car­ta: „Jsem, a tak se sna­žím utvá­řet sám sebe“ 

Gün­ter Brus si ve 40. a 50. letech v již­ním Štýr­sku uží­val ruš­né, i když těž­ké mlá­dí. Roč­ní obdo­bí, kte­rá se v hor­ském pod­ne­bí stří­da­jí v přís­ném ryt­mu, oplod­ni­la duši a smys­ly mla­dé­ho muže a určo­va­la vývoj jeho bás­nic­ké imaginace: 

„Roč­ní doby se jak z okna vla­ku míhaj’,

Jaro je v čele, na labuti

A pak léto, širé léto

A tu pod­zim, stříd­má jeseň

Zimě již nový rok jeřáb nese,

a uná­ší jej v dál.

Ach, kdy­by tak člo­věk hej­nem pta­čím byl, 

Šinul se v jed­nom šiku,

Však ne, on s ním se pou­ze prodloužil!“ 

(pře­klad Tomáš Kubart)

Brus nikdy nemu­sel hle­dat spo­je­ní mezi umě­ním a živo­tem: toto spo­je­ní pro něj bylo exis­ten­ci­ál­ní, pře­dem dané. Pro­to jej nikdy nena­pl­ňo­va­lo potě­še­ní ze sty­lis­tic­kých odbo­ček a expe­ri­men­tů v rám­ci sys­té­mu. Nikdy neu­si­lo­val o to, stát se čle­nem něja­ké umě­lec­ké sku­pi­ny. Nikdy nechtěl pro­gra­mo­vě revoltovat. 

Krát­ce po vál­ce udě­lal na mla­dič­ké­ho Bru­se vel­ký dojem barev­ný svět časo­pi­sů a zásil­ko­vých kata­lo­gů. Sta­ly se pro něj poklad­ni­cí obra­zů, kte­ré si peč­li­vě vystři­hu­je a vle­pu­je do seši­tů a vytvá­ří si vlast­ní vesmír. Inspi­ru­je jej ale také rádio jako zdroj fas­ci­nu­jí­cích zvu­ků, je nad­še­ný z ope­ry a „dra­mo­le­tů“, z nichž, pod­le jeho vlast­ních slov, doslo­va hyper­ven­ti­lu­je. Uhra­nou jej kni­hy, ať už ty, kte­ré mu před­čí­tá otec, nebo ty, kte­ré v knihov­ně obje­ví sám: „Na kni­hách je nej­krás­něj­ší to, že na kaž­dé strán­ce kve­te­te sami v sobě.“ Jeho lás­ka ke kni­hám z něj ale nedě­lá mani­a­kál­ní­ho bib­li­o­fi­la při­pou­ta­né­ho k vlast­ním fetišům. Spí­še jej inspi­ru­je k vlast­ní tvor­bě, k splé­tá­ní vlast­ních pří­bě­hů, píše vlast­ní povíd­ky do mod­rých seši­tů, kte­ré jsou dnes již, bohu­žel, ztra­ce­ny. Prá­vě tyto seši­ty jsou před­zna­me­ná­ním jeho Bild-Dich­tun­gen, obra­zo­vým bás­ním, jež začne roz­ví­jet tepr­ve poz­dě­ji. Ve ško­le Brus trpí, jeho cit­li­vost a vzdo­ro­vi­tý duch mu brá­ní tiše a sou­stře­dě­ně sedět ve škol­ní lavi­ci. Odmí­tá učit se řemeslu a podob­ně, jako jeho budou­cí kama­rád Otto Muehl, se odmí­tá podří­dit rodi­čov­ské vůli. „Sku­teč­ně svo­bod­ný člo­věk půjde radě­ji žeb­rat nebo se vrh­ne do pro­pas­ti hla­du, než aby se pus­til do řemesla.“ 

Bru­so­va kres­ba. © MUMOK

V podiv­né melan­cho­lic­ké sym­bi­óze přís­nos­ti a extá­ze se pro něj umě­ní stá­vá hle­dá­ním jeho vlast­ní pod­sta­ty. Tato wota­nov­ská pod­sta­ta, jež v sobě myto­lo­gic­ky spo­ju­je Kris­ta i Dio­ný­sa, z něj činí „nepo­koj­né­ho pout­ní­ka,“ jak o Wota­no­vi píše Jung, „kte­rý býval vídán se svou dru­ži­nou, miho­ta­jí­cí se jako blu­dič­karoz­bou­ře­nou nocí“. Jako Blu­dič­ku poz­dě­ji pojme­nu­je jeden ze svých nejau­ten­tič­těj­ších auto­bi­o­gra­fic­kých tex­tů, kte­rý bývá srov­ná­ván s Krva­vým poled­ní­kem Cor­ma­ca McCarthy­ho a Nahým obě­dem Wil­li­a­ma S. Burroughse.

Je pout­ní­kem také mezi umě­lec­ký­mi žán­ry, vychá­zí z kres­by a malíř­ství, aby je pro­po­jil s lite­ra­tu­rou, scé­no­gra­fií, diva­dlem a akcí. „Sen, poezie, malíř­ství a diva­dlo jsou,“ píše diva­del­ní věd­ky­ně Bri­git­te Mar­schall o Bru­so­vě tvor­bě, „na ces­tě kaž­do­den­ní­ho plně­ní povin­nos­tí a úko­lů, jsou kra­ji­nou nejed­no­znač­nos­ti, v níž nám bzu­čí v hla­vách nedo­vo­le­ná fan­tasma­ta, v nichž se setká­vá­me s lid­mi a věc­mi, kte­ré však exis­tu­jí pou­ze tam“. Brus byl roman­ti­kem, svou lyric­kou tvor­bu odvo­zo­val od Fried­ri­cha Höl­der­li­na, ve vlast­ních tex­tech je vypra­vě­čem a ozna­ču­je tyto tex­ty za „expe­ri­men­ty“. 

Bru­so­vo rané výtvar­né nadá­ní roz­po­zna­la již jeho uči­tel­ka kres­by v Murec­ku Sue­ti­o­vá a poz­dě­ji jeho sta­inz­ští sou­se­dé: s jeho kubis­tic­ky poja­tou výmal­bou tam­ní kap­lič­ky však spo­ko­je­ni neby­li. Když se poz­dě­ji zapsal na vídeň­skou Aka­de­mii výtvar­ných umě­ní, po prvot­ním nad­še­ném zvo­lá­ní „Hurá!“ a nástu­pu do ate­li­é­ru uži­té gra­fi­ky se něko­lik týd­nů přel s peda­go­gic­kým asi­s­ten­tem (jenž Bru­so­vi říkal „Tvr­do­hlav“), vystří­dal poslé­ze něko­lik ate­li­é­rů a do roka z aka­de­mie ode­šel. Během stu­dia byl „ovliv­něn ges­tic­ko-psy­cho­lo­gi­zu­jí­cím výra­zem rakous­ké­ho expre­si­o­nis­mu (Kokoschka, Schie­le, Ger­s­tl)“. Poz­dě­ji zís­ká­val zprá­vy o sou­do­bé umě­lec­ké tvor­bě, infor­me­lu, hap­pe­nin­gu, Flu­xu, to byly zásad­ní impul­zy jeho poz­děj­ší tvor­by. V kata­lo­gu k eindho­ven­ské výsta­vě Hodi­ny žac­tva (Augen­stern­stun­den) uvá­dí za výcho­zí body vlast­ní tvor­by také Living The­a­t­re, Becket­ta a jazy­ko­vou skep­si (zejmé­na Fri­t­ze Mau­th­ne­ra a Ludwi­ga Witt­gen­stei­na. Jako byl jeho pří­tel Her­mann Nit­sch, jenž zemřel před dvě­ma lety, v učňov­ských letech ovliv­něn Nie­schlagem v při­jí­má­ní evrop­ské­ho fin de siècle, odmí­tá se Brus „pře­hra­bo­vat v kra­bi­ci toho, co nazý­vá­me ‚kla­sic­kou moder­nou‘, aby z ní vyta­ho­val pou­hé obtis­ky“. Brus nebyl pro­vo­ka­tiv­ní ani tak svý­mi činy, jako spíš útě­kem od dogmat moder­ny tolik při­pou­ta­né k sys­té­mům, k mate­ri­á­lu, z něhož „dokon­ču­je již hotové“.

            Něja­ký čas se potu­lo­val vídeň­ským Döb­lin­gem, až do chví­le, kdy mu při­šel povo­lá­va­cí roz­kaz. „Rakous­ká armá­da mi na dobu jed­no­ho roku dovo­li­la uží­vat jejích opi­lec­kých dílen, aby pomoh­ly uhníst mé zou­fal­ství,“ řekl v roz­ho­vo­ru s fran­couz­skou kurá­tor­kou a his­to­rič­kou umě­ní Cathe­ri­ne Gre­nier. „Jakmi­le jsem byl z toho ‚Insti­tu­tu kul­tur­ní otu­pě­los­ti‘ osvo­bo­zen, spus­til se ve mně pro­gram popí­rá­ní, jako by se spo­lu se mnou zhrou­ti­lo i celé umě­ní“. V kasár­nách poznal díky mal­bě obrov­skou vol­nost, jen­že malo­val za lah­ve alko­ho­lu, a tak se mu začal vnitř­ní svět poně­kud rozpadat. 

Bru­so­va Vídeň­ská pro­cház­ka (Wie­ner Spa­zier­gang, 1965) © MUMOK

Na začát­ku 60. let odjel do Curychu, kde napsal obra­zo­vou báseň (tomu­to for­má­tu říkal Bild-Dich­tungWeis­ser Wind (Bílý vítr) a poz­dě­ji se svou man­žel­kou Anou pokra­čo­val do St. Mori­tz ve Švý­car­sku. Tam umý­val nádo­bí a poz­dě­ji se pře­su­nul do réto­ro­mán­ské­ho hote­lu Chesa sur l’en. Prá­vě tam může­me pozo­ro­vat jeho prv­ní kro­ky v oblas­ti výtvar­né­ho pro­je­vu, jež poz­dě­ji ved­ly k jeho tech­ni­ce Sebe­po­ma­lo­vá­ní. Když se vrá­til ze St. Mori­tz, po krát­kém poby­tu ve Víd­ni odjel se svým pří­te­lem na Mallor­cu, jež teh­dy byla pod fran­kis­tic­kým Špa­něl­skem a pobyt zahra­nič­ních uměl­ců byl vel­mi přís­ně kon­t­ro­lo­ván. Přes­to i ve stí­nu fran­kis­tic­ké­ho reži­mu vznik­la na Mallor­ce vývo­jo­vě důle­ži­tá díla, a pře­de­vším se Brus roz­ho­dl při­stou­pit k mno­hem vět­ší­mu for­má­tu malíř­ských plá­ten pod vli­vem špa­něl­ské­ho malí­ře Mano­la Milla­re­se a ame­ric­ké malíř­ky Joan Merrit, jejichž plát­na viděl v mad­rid­ském Pradu.

Bru­so­vu slov­ní hříč­ku, něko­li­krát se opa­ku­jí­cí v názvech jeho kra­tič­kých jed­no­ak­to­vek, Povin­nost fra­ku nosi­ti (Der Frac­kzwang, 1976) či K rýmu nutká­ní (Reim­zwang), může­me nahlí­žet rám­cem, k němuž sám odka­zu­je: k šacho­vé­mu pojmu Zug­zwang. U Bru­se jde tedy o něco více než o oby­čej­né „nutká­ní“ nebo „povin­nost“, k nimž jsem se v pra­cov­ních pře­kla­dech názvů jeho jed­no­ak­to­vek z nou­ze při­klo­nil. Jeho „nutká­ní k tvor­bě“, jež bychom moh­li v návaz­nos­ti na jeho „šacho­vou“ inspi­ra­ci ozna­čit jako „Scha­f­fen­zwang“, mu nedá­vá na výběr. V šachu zug­zwang zna­me­ná výho­du pro­tiv­ní­ka, pokud jed­na stra­na uči­ní vynu­ce­ný tah. A tako­vým způ­so­bem Brus vní­mal svou tvor­bu, jako by byl „paci­en­tem nula“ ve výzku­mu němec­ké­ho psy­cho­a­na­ly­ti­ka a Freu­do­va žáka Otty Ran­ka, jehož nej­vý­znam­něj­ší pub­li­ka­ce vyšla popr­vé roku 1932 ve Spo­je­ných stá­tech v ang­lič­ti­ně s podti­tu­lem „cre­a­ti­ve urge and per­so­na­li­ty deve­lo­p­ment“, tedy doslo­va „Scha­f­fen­zwang“ a „osob­nost­ní rozvoj”.

Bru­so­va Vídeň­ská pro­cház­ka (Wie­ner Spa­zier­gang, 1965) © MUMOK

Totál­ních akcích (Tota­lak­ti­o­nen) byl hod­ně ovliv­něn Muehlem, akce jsou mate­ri­á­lo­vé a pra­cu­je v nich vět­ši­nou s něja­kým lid­ským mode­lem. Kon­cept Těles­ných ana­lýz (Kör­pe­ra­na­ly­sen) je exklu­ziv­ně Bru­so­vou akč­ní for­mou, v níž doslo­va ana­ly­zu­je vlast­ní tělo. V této ana­lý­ze je však sou­čas­ně objek­tem i sub­jek­tem, ana­ly­ti­kem i ana­ly­zan­dem, a pře­de­vším: tělo zkou­má tělem. Utvá­ří smyč­ku, v níž ome­zu­je šká­lu pře­no­si­tel­ných význa­mů zkou­ma­né­ho mate­ri­á­lu (tělo) a záro­veň je sám pří­jem­cem této infor­ma­ce. Zkou­má své vlast­ní tělo vše­mi jeho smys­ly a sku­teč­ně je roz­klá­dá na jed­not­li­vé slož­ky. Postup­ně podro­bu­je ana­lý­ze všech­ny teku­ti­ny a nečis­to­ty vlast­ní­ho těla, přes­ně pod­le slov­ní­ku, kte­rý mu sesta­vil fašis­tic­ký muž tím, že se prá­vě těles­ných teku­tin a nečis­tot bál. Před­mě­tem ana­lý­zy jsou krev, moč, hlen, ušní maz, sper­ma a výka­ly. A nástro­ji ana­lý­zy jsou jeho chuť, čich, hmat, zrak a také sluch. 

Jeho posled­ní akce Mar­ty­ri­um bylo svět­lem Blu­dič­ky jako nej­jas­něj­ší hvězda noč­ní oblo­hy. Inten­zi­ta svi­tu však byla zna­kem záni­ku. „Bylo mi jas­né,“ řekl Brus v jed­nom roz­ho­vo­ru, „že jsem v tom­to bodě musel pře­stat a začít hle­dat nové pří­stu­py, abych mohl dál žít.“ V mohut­né auto­de­struk­tiv­ní implo­zi se hvězda pod vlast­ní gra­vi­ta­cí hrou­tí, a rodí se čer­ná díra, bod, z něhož není návra­tu. Hori­zont udá­los­tí je meta­fo­rou Bru­so­va tvůr­čí­ho pro­pa­du do pus­ti­ny bez sym­bo­lů i význa­mů. Nepro­nik­ne do něj žád­ná infor­ma­ce. A žád­ná se nedo­sta­ne ven. A přes­to svit její smr­ti při­ve­dl pout­ní­ky blou­dí­cí močá­lem, aby byli svěd­ky Bru­so­va sym­bo­lic­ké­ho sebezničení.

Bru­so­vo Mar­ty­ri­um (1970) © MUMOK

„Mar­ty­ri­em jsem ukon­čil léta ve zna­me­ní akci­o­nis­mu. Nebyl jsem při­pra­ven tla­čit akci­o­nis­mus do ješ­tě extrém­něj­ších zón a na dru­hou stra­nu jsem odmí­tal své zážit­ky měnit a nutit je ces­to­vat. Obje­vil jsem mož­nost vyjá­d­ře­ní svých myš­le­nek a poci­tů pomo­cí kon­venč­ních prostředků.“ 

Gün­ter Brus „před­ná­ší” v nové budo­vě Vídeň­ské uni­ver­zi­ty. Akce „Umě­ní a revo­lu­ce” se v roce 1968 sta­la pro někte­ré akci­o­nis­ty osud­nou, pro­to­že se jim důsled­ně zača­la věno­val poli­cie, a hro­zi­ly jim nepod­mí­ně­né tres­ty ve věze­ní. © MUMOK

Název per­for­man­ce – Mar­ty­ri­um – fun­gu­je jako rámec, skr­ze kte­rý divá­ci k per­for­man­ci při­stu­pu­jí. Ges­ti­ku­lu­je smě­rem ke kom­po­zič­ním struk­tu­rám, bar­vám, tónům a tex­tu­rám. Název má význa­mo­vou kapa­ci­tu, kte­rá vytvá­ří urči­tá oče­ká­vá­ní a/nebo před­po­kla­dy o tom, co před­sta­ve­ní zna­me­ná. Konec­kon­ců, jak říká Derri­da, „název je vždy pří­sli­bem“. Pro­to se akce jme­nu­je Zerre­iß­pro­be, doslov­ně Zkouš­ka láma­vos­ti, a pro­to jde v závě­reč­ném vyvr­cho­le­ní „do mos­tu“: zkouš­ka láma­vos­ti je pojem ze sta­veb­ní tech­no­lo­gie, v češ­ti­ně je zná­měj­ší jako zátě­žo­vá. Brus v této posled­ní zátě­žo­vé zkouš­ce, Mar­ty­riu, obstál. Ale zasta­vil při­tom slu­neč­ní hodiny.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *