Divadelní a taneční Bazaar Festival má 10 let

Adam Dragun
Foto © Adam Dragun

Baza­ar Fes­ti­val sla­ví 10 let. Dalo by se bilan­co­vat, ale není to úpl­ně jeho styl. Pro­to fes­ti­val ke své­mu desá­té­mu výro­čí pozval na čes­kou diva­del­ní a taneč­ní scé­nu mlad­ší gene­ra­ci uměl­ců a uměl­kyň ze střed­ní a východ­ní Evro­py, kte­ří kla­dou důraz nejen na výsled­né dílo, ale pře­de­vším na samot­nou pra­xi. Téma­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku pro­to jsou ODVÁŽNÉ PRAXE. Zažít je na vlast­ní kůži mohou návštěv­ní­ci od 15. do 25. břez­na v PONCI – diva­dle pro tanec, Alfre­du ve dvo­ře, Diva­dle X10, ARŠE+ a na dal­ších mís­tech v Praze.

Mož­ná by se nabí­ze­lo udě­lat u pří­le­ži­tos­ti 10. roč­ní­ku Baza­ar Fes­ti­va­lu retrospek­ti­vu, ohléd­nout se zpět a pozvat do Pra­hy všech­ny nej­lep­ší čes­ké, stře­do a výcho­do­ev­rop­ské uměl­ce, kte­ří se v minu­los­ti obje­vi­li nebo tvo­ři­li pod zášti­tou fes­ti­va­lu. Ale to by neby­la ces­ta, kte­rou Baza­ar Fes­ti­val před­cho­zích devět roč­ní­ků krá­čel. Jádrem dra­ma­tur­gie byly vždy myš­len­ky a pro­ce­sy “tady a teď” a vize, kudy dál spo­leč­nost smě­řu­je a krá­čí. Téma­tem desá­té­ho roč­ní­ku jsou ODVÁŽNÉ PRAXE, a pro­to je téměř kaž­dá insce­na­ce dopro­vá­ze­na násle­du­jí­cí den jejím sdí­le­ním: tu for­mou mini worksho­pu, tu pik­ni­kem, dis­ku­sí či prezentací. 

„Ve střed­ní a východ­ní Evro­pě pra­cu­jí uměl­ci, kte­ří se roz­ho­du­jí jít do hloub­ky, stá­va­jí se změ­nou, kte­rou chtě­jí ve svě­tě vidět, a jejich pra­xe pře­sa­hu­je samot­nou tvor­bu. Někte­ří se vzdá­va­jí vět­ši­ny ostat­ních věcí, aby se moh­li sou­stře­dit na dlou­ho­do­bé závaz­ky k roz­vo­ji, na tří­be­ní myš­le­nek, na zdo­ko­na­lo­vá­ní pří­stu­pu, na hle­dá­ní těž­ko dostup­ných poznat­ků, na vní­má­ní věcí, kte­ré běž­ně vní­mat nelze a kte­ré si mož­ná s umě­ním na prv­ní pohled nespo­ju­je­me. To jsou ti odváž­ní prak­ti­ku­jí­cí. Jakmi­le se dosta­nou do hloub­ky, mohou na dlou­hou dobu zmi­zet z dohle­du. Nyní ale máme mož­nost být svěd­ky jejich cest.” při­bli­žu­je ústřed­ní dra­ma­tur­gic­kou lin­ku a myš­len­ku 10. Baza­a­ru jeho hlav­ní dra­ma­turg Ewan McLa­ren.
Fes­ti­val zahá­jí 15. břez­na mul­ti­me­di­ál­ní diva­del­ní před­náš­kou s názvem Cyber Elf pol­ská diva­del­ní a oper­ní reži­sér­ka Mag­da Szpecht, kte­rá se bez­pro­střed­ně po začát­ku rus­ké inva­ze na Ukra­ji­nu v úno­ru 2022 roz­hod­la pově­sit svou dosa­vad­ní kari­é­ru na hře­bík a stát se kyber elf­kou. V této nové pra­xi, ve kte­ré boju­je pro­ti dez­in­for­ma­cím, vyu­ží­vá diva­del­ní zku­še­nos­ti a skr­ze diva­del­ní pro­stře­dí pak divá­ky pro­vá­dí tím, čemu se kaž­dý den v rám­ci své prá­ce věnuje. 

11.05.23, Wei­mar: Lectu­re Per­for­man­ce »Cyber Elf« von Mag­da Szpecht während des vom Goethe-Insti­tut aus­ge­trage­nen Kul­tur­sym­posi­ums. Foto: © Can­dy Welz

Dal­ším z výraz­ných setká­ní s tvůr­ci i jejich pra­xí bude taneč­ní insce­na­ce Dan­ce Flo­or 2022Any Dublje­vić, Kasii Kania a Marje Chris­ti­ans. Jejich per­for­man­ce je jakým­si doku­men­tár­ním a záro­veň sil­ně těles­ným sub­jek­tiv­ním výzku­mem, hlav­ním cílem je trans­for­mo­vat ste­re­o­typ­ní vní­má­ní těla a uvá­dět ho do nových kon­tex­tů, do femi­nis­tic­ké „por­no­kra­ji­ny“. Na své dílo zvou se slo­vy: „Vítej­te v kapi­ta­lis­tic­kých rui­nách, milí turis­té! Vez­mě­te si s sebou ochra­nu pro­ti slun­ci, pro­to­že se bude­me potit upro­střed aré­ny býva­lé­ho soci­a­lis­tic­ké­ho luxus­ní­ho hote­lu Halu­do­vo Pala­ce na ost­ro­vě Krk.” 

Intim­ní zpo­vě­dí, o vzta­hu k tan­ci, sobě samé i kon­krét­ní­mu mís­tu – diva­dlu PONEC, je insce­na­ce GEO z pro­duk­ce nezá­vis­lé plat­for­my Tem­po­ra­ry Collecti­ve. Cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Tere­za Ondro­vá na tom­to pod­lo­ží tan­čí už 25 let a pro­střed­nic­tvím tan­ce a pomo­cí geo­fo­nu divá­ky pro­ve­de kra­ji­nou, kte­rou všich­ni obý­vá­me. Dal­ší ODVÁŽNOU PRAXI před­sta­ví Aleksan­dar Geor­giev, Zha­na Pen­che­va and Darío Barre­to Damas aka STEAM ROOM. Jejich DRA­Gon aka PONY si divá­ci mohou před­sta­vit jako fan­tas­tic­ké hřiš­tě, ve kte­rém je mož­né spo­leč­ně osla­vo­vat svo­bo­du těla. Skr­ze čet­né refe­ren­ce k minu­lé­mu i sou­čas­né­mu tan­ci vzni­ká dojem nikdy nekon­čí­cí pře­mě­ny a ros­tou­cí inti­mi­ty, kte­rá je živel­ná, hra­vá a bláz­ni­vá. Na své si při­jdou obdi­vo­va­te­lé Isa­do­ry Dun­can, lido­vé­ho tan­ce i fanouš­ci MTV. 

Dra­gON aka PONY Foto: © Son­ja Stavrova

Tolik aktu­ál­ní téma vyho­ře­ní a úna­vy pre­zen­tu­je ve své umě­lec­ké pra­xi maďar­ský per­for­mer Vik­tor Sze­ri, jehož oce­ně­ná taneč­ní insce­na­ce Fati­gue bude sou­čás­tí Y Events, akce z expe­ri­men­tál­ní dra­ma­tur­gic­ké řady Diva­dla X10 pohy­bu­jí­cí se na hra­nách diva­dla a vizu­ál­ní­ho umě­ní. Kom­po­no­va­ný večer nese titul Y: Sweat and Fire. V Alfre­do­vi ve dvo­ře mohou divá­ci navští­vit vizu­ál­ní per­for­man­ce kolek­ti­vu PYLRea­li­ty Sur­fing, kte­rá nabí­zí pohled na alter­na­tiv­ní model sou­ži­tí lidí a neži­vých entit. V nepo­sled­ní řadě ovlád­ne pro­stor ARCHY+ výrazná osob­nost nejmlad­ší gene­ra­ce, slo­ven­ský hudeb­ník, fil­mo­vý a diva­del­ní reži­sér Adam Dra­gun a jeho přá­te­lé. Večer slo­že­ný z Dra­gu­no­vy lectu­re per­for­man­ce a jeho krát­ké­ho fil­mu PRCAT, ve kte­rém se mu postup­ně poda­ří vlast­ní pra­ro­di­če roz­po­ví­dat o zážit­cích z mlá­dí, vyvr­cho­lí fes­ti­va­lo­vou pár­ty a oprav­do­vou osla­vou desá­tých baza­a­rov­ských narozenin!

V pro­gra­mu fes­ti­va­lu návštěv­ní­ci najdou i Sobot­ní Baza­ar, dří­ve jádro a srd­ce fes­ti­va­lu, nyní již samo­stat­nou akci, kte­rá je spo­je­na s worksho­pem dává­ní a při­jí­má­ní zpět­né vaz­by pod vede­ním Riv­cy Rubin a Char­le­se Lau­de­ra. Sobot­ní Baza­ar se usku­teč­ní odpo­led­ne 23. břez­na v Alfre­du ve dvo­ře a pro­stor bude pat­řit mla­dým umělcům/umělkyním a ukáz­kám z jejich při­pra­vo­va­ných děl. Setká­ní s pub­li­kem, laic­kým i odbor­ným, je v jejich tvůr­čím pro­ce­su může posu­nout dál a dává pří­le­ži­tost k ote­vře­né dis­ku­zi. Pro­stor pro zpět­nou vazbu se naskyt­ne i v rám­ci work-in-pro­gress per­for­ma­tiv­ní pro­cház­ky Doro­ty Micha­lak a Ali­ce Minar v oko­lí Löwi­to­va mlý­na v Lib­ni. Posled­ní sou­část fes­ti­va­lu pak bude pří­mo spo­je­na s “odváž­ný­mi tvůr­ci a tvůr­ky­ně­mi”, kte­ří chtě­jí s pub­li­kem sdí­let své pra­xe, meto­dy, inspi­ra­ci, téma­ta, respek­ti­ve všech­no to, co před­chá­zí finál­ní­mu dílu. For­mou mini worksho­pů, per­for­ma­tiv­ní­ho pik­ni­ku, dis­ku­zí i pre­zen­ta­cí se ote­vřou ke Sdí­le­ní svých odváž­ných pra­xí.

Desá­tý taneč­ní a diva­del­ní Baza­ar Fes­ti­val pro­běh­ne od 15. do 25. břez­na 2024. Pro­gram fes­ti­va­lu pro­běh­ne v PONCI – diva­dle pro tanec, Diva­dle X10, Alfre­du ve dvo­ře, ARŠE+ a na dal­ších mís­tech v Pra­ze. Vstu­pen­ky jsou k zakou­pe­ní na plat­for­mě GoOut.

WEB a kom­plet­ní pro­gram | www.bazaarfestival.cz

Face­book | www.facebook.com/bazaar.festival/Instagram | www.instagram.com/bazaarfestivalcz/

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *