ND Praha: 142. divadelní sezona 2024/2025

Národ­ní diva­dlo v Pra­ze vyda­lo tis­ko­vou zprá­vu k 142. sezó­ně. Kro­mě toho, že v sezó­ně 2024/25 uve­de 21 pre­mi­ér a 66 insce­na­cí z ní vyplý­va­jí novi­ny pro scé­nu bale­tu, a Later­nu magi­ku. Nej­vět­ší novin­kou sezo­ny 2024/25 bude trans­for­ma­ce čás­ti plat­for­my ND Young do vzni­ku pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní inscenace. 

Balet Národ­ní­ho diva­dla nabíd­ne svě­to­vou pre­mi­é­ru původ­ní­ho bale­tu Slu­neč­ník, Měsíč­ník a Větr­ník
v cho­re­o­gra­fii Vik­to­ra Kon­va­lin­ky, svě­to­vou pre­mi­é­ru ori­gi­nál­ní­ho zpra­co­vá­ní bale­tu Šehe­re­zá­da Rim­ské­ho-Kor­sa­ko­va v cho­re­o­gra­fii Mau­ra Bigon­zetti­ho, Sar­kasmy – triptych slo­že­ný ze sou­čas­ných děl: bale­tu Sar­ca­s­men Han­se van Mane­na a dvou svě­to­vých pre­mi­ér původ­ních cho­re­o­gra­fií Andre­je Kajda­nov­ské­ho a Eya­la Dado­na – a Manon, iko­nic­ký celo­ve­čer­ní balet­ní pří­běh sira Ken­ne­tha MacMillana.

Later­na magi­ka při­spě­je dvě­ma pre­mi­é­ra­mi s reno­mo­va­ný­mi zahra­nič­ní­mi reži­sé­ry. Dar­cy Grant, ceně­ný v oblas­ti fyzic­ké­ho a akro­ba­tic­ké­ho diva­dla, při­pra­ví multi­žán­ro­vý pro­jekt In Our Hands. Per­for­mer a reži­sér Tho­mas „Thom“ Monckton z Nové­ho Zélan­du pro Later­nu magi­ku vytvo­ří kome­di­ál­ní insce­na­ci Plu­to.

BaLEt NároD­NÍ­Ho Diva­DLa 2024/25

„Středo­bo­dem naší umě­lec­ké vize je záva­zek posky­to­vat divá­kům roz­ma­ni­tý reper­toár, kte­rý zahr­nu­je kla­sic­ká, neo­kla­sic­ká a sou­čas­ná díla. Věří­me, že nabíd­ka širo­ké šká­ly sty­lů při­ná­ší taneč­ní­kům i pub­li­ku boha­tý a napl­ňu­jí­cí záži­tek. Sna­ží­me se, aby reper­toár byl vyvá­že­ný a při­tom dyna­mic­ký, od iko­nic­kých kla­sic­kých bale­tů po špič­ko­vou sou­čas­nou tvor­bu. Uka­zu­je­me vše­stran­nost a talent uměl­ců Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla,“ říká umě­lec­ký ředi­tel Bale­tu ND Filip Baran­kiewicz k nové sezoně.

Balet Národ­ní­ho diva­dla uve­de v sezo­ně 2024/25 tři celo­ve­čer­ní pre­mi­é­ro­vé titu­ly a jeden slo­že­ný večer ze tří cho­re­o­gra­fií. Před­sta­ví tak šest cho­re­o­gra­fic­kých děl, z čehož čty­ři ve svě­to­vé pre­mi­é­ře. Plá­nu­je pokra­čo­vat ve svých dopro­vod­ných akti­vi­tách, pod znač­kou ND+ budou
k dis­po­zi­ci balet­ní díl­ny, auto­gra­mi­á­dy i dra­ma­tur­gic­ké úvo­dy, navá­že se na úspěch prv­ní řady DANCE ON. Sezo­na 2024/25 bude i dál ve zna­me­ní výji­meč­ných turné.

Jako prv­ní uve­de­me 3. říj­na 2024 ve Sta­vov­ském diva­dle svě­to­vou pre­mi­é­ru v cho­re­o­gra­fii čes­ké­ho tvůr­ce Vik­to­ra Kon­va­lin­ky, jde o původ­ní balet s názvem Slu­neč­ník, Měsíč­ník a Větr­ník – Pří­běh tří prin­ce­zen. V týmu s lib­re­tistou Ště­pá­nem Beny­ovsz­kým a hudeb­ním skla­da­te­lem Iva­nem Ache­rem zpra­cu­jí pohád­ku na moti­vy Bože­ny Něm­co­vé. Titul je urče­ný nejen dět­ské­mu divá­ko­vi, insce­na­ce bude mul­ti­me­di­ál­ní, výra­zo­vě sou­čas­ná – plná poezie i humo­ru, nezbyt­ných kou­zel
i pou­če­ní, kte­ré může vnést smy­sl i do dospě­lých snů.

Také dal­ší dílo se hono­sí ozna­če­ním svě­to­vá pre­mi­é­ra, neboť jde o ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní bale­tu Rim­ské­ho-Kor­sa­ko­va Šehe­re­zá­da v cho­re­o­gra­fii Mau­ra Bigon­zetti­ho. Ke spo­lu­prá­ci je při­zván
i dal­ší ital­ský tvůr­ce Car­lo Cerri. Auto­ři sli­bu­jí balet neo­by­čej­ných vizu­ál­ních kva­lit, s ori­en­tál­ním náde­chem a krás­ným – tra­dič­ním pří­bě­hem. Svě­to­vá pre­mi­é­ra se ode­hra­je 28. lis­to­pa­du 2024
v Národ­ním divadle.

Mac­Milla­no­va adap­ta­ce slav­né­ho romá­nu Abbé­ho Pré­vos­ta o Manon Les­caut ztě­les­ňu­je auto­rův vyni­ka­jí­cí vhled do lid­ské psy­cho­lo­gie a mis­trov­ství nara­tiv­ní cho­re­o­gra­fie. Balet Manon se
v sezo­ně 2024/25 sta­ne šper­kem na reper­toá­ru Bale­tu ND, jde o dílo svě­to­vé­ho reno­mé a se slav­nou insce­nač­ní tra­di­cí, kte­rá sto­jí na umě­ní sira Ken­ne­tha Mac­Milla­na vyjá­d­řit pro­střed­nic­tvím váš­ni­vých due­tů nalé­ha­vou niter­nou tou­hu osu­do­vé lás­ky. Čes­ká pre­mi­é­ra bude uvedena

20. úno­ra 2025 ve Stát­ní opeře.

Sou­čas­ný tanec je zna­me­ním pokro­ku, posou­vá žánr, při­ná­ší expe­ri­ment. Nabí­zí své­byt­ný
a aktu­ál­ní pohled na tělo v kon­tex­tu moder­ní doby, čas­to kla­de otáz­ky exis­ten­ci­ál­ní pova­hy. Tako­vá bude i insce­na­ce, kte­rá 24. dub­na 2025 v Národ­ním diva­dle před­sta­ví díla tří tvůr­ců: Han­se van Mane­na (cho­re­o­gra­fie Sar­ca­s­men), Andre­je Kajda­nov­ské­ho a Eya­la Dado­na (nová tvor­ba, svě­to­vé premiéry).

Reper­toár Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla na sezo­nu 2024/25 je tvo­řen těmi­to titu­ly:
Labu­tí jeze­ro (chor. John Cran­ko), Lous­ká­ček – Vánoč­ní pří­běh (chor. You­ri Vàmos), Popel­ka
(chor. Jean-Chris­to­phe Maillot), Cop­pélia (chor. Ronald Hynd), Romeo a Julie (chor. John Cran­ko), Bey­ond Vib­rati­ons (chor. Krzysz­tof Pas­tor, Hans van Manen, Mar­co Goec­ke), bpm (chor. Eyal Dadon, Yemi A.D., Sha­ron Eyal & Gai Behar), Kaf­ka: Pro­ces (chor. Mau­ro Bigon­zetti), Tram­vaj do sta­ni­ce Tou­ha (chor. John Neu­me­ier) a La Syl­phi­de (chor. Johan Kob­borg, na zájezdu).

LatEr­Na MaGi­ka 2024/2025

Pro 142. sezo­nu Národ­ní­ho diva­dla při­pra­vu­je Later­na magi­ka dvě premiéry.

„Obě pre­mi­é­ry po více než 20 letech navá­žou na zahra­nič­ní spo­lu­prá­ci s reno­mo­va­ný­mi reži­sé­ry, kte­ří mají ve svém obo­ru zce­la jedi­neč­né pří­stu­py a vize, jež souzní a reflek­tu­jí prin­ci­py Later­ny magi­ky,“ uvá­dí umě­lec­ký šéf Later­ny magi­ky Radim Vizváry.

Reži­sé­rem prv­ní insce­na­ce In Our Hands je Dar­cy Grant, umě­lec ceně­ný v oblas­ti fyzic­ké­ho
a akro­ba­tic­ké­ho diva­dla. Pat­ří k před­ním svě­to­vým tvůr­cům a jeho tvor­ba defi­nu­je sou­čas­né cir­ku­so­vé umě­ní. Je zaklá­da­jí­cí člen jed­no­ho z nej­lep­ších aus­tral­ských sou­bo­rů Cir­ca
a momen­tál­ně půso­bí jako umě­lec­ký ředi­tel v Gra­vi­ty & Other Myths. In Our Hands je multi­žán­ro­vý pro­jekt, kte­rý nava­zu­je na reper­toár Later­ny magi­ky a záro­veň je pří­sli­bem pro­gre­siv­ní­ho
a ino­va­tiv­ní­ho pří­no­su.
Tho­mas „Thom“ Monckton je mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný a cena­mi ověn­če­ný per­for­mer a reži­sér
z Nové­ho Zélan­du, kte­rý vyni­ká v žán­ru non­ver­bál­ní­ho a kome­di­ál­ní­ho diva­dla. Pro Later­nu magi­ku vytvo­ří insce­na­ci Plu­to, kte­rá při­ne­se odleh­če­něj­ší a humor­něj­ší pohled do fil­mo­vé­ho stu­dia, zalo­že­né­ho sku­pi­nou podi­ví­nů. Ti odváž­ně a s nad­še­ním vstu­pu­jí do kon­ku­renč­ní­ho svě­ta fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, jemuž vůbec nero­zu­mí. Ztvár­ně­ním kome­di­ál­ní­ho pří­bě­hu nabíd­ne Later­na magi­ka žánr, se kte­rým dopo­sud nepracovala.

Do sezo­ny 2024/2025 pře­jdou ze sou­čas­né­ho reper­toá­ru tyto insce­na­ce: Valé­rie a týden divůKra­ji­na tělaPoeBato­La­ter­naRobot Radius a Zázrak (s)tvoření. Nadá­le bude­me pokra­čo­vat
v úspěš­né spo­lu­prá­ci se Sig­nal Festivalem.

Těší­me se na to, že vás v nové sezo­ně opět při­ví­tá­me v hle­diš­ti Nové scé­ny, pro­to­že vaše pří­tom­nost nám dodá­vá ener­gii a vášeň pro dal­ší umě­lec­ká dobrodružství.

Čino­hra ND a Later­na magika

Nej­vět­ší novin­kou sezo­ny 2024/25 bude trans­for­ma­ce čás­ti plat­for­my ND Young do vzni­ku pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní insce­na­ce. Reži­sér Janek Lesák a dra­ma­tur­gy­ně Natá­lie Strýč­ko­vá Pres­lo­vá už teď inten­ziv­ně pra­cu­jí se sku­pi­nou tee­nage­rů a tvo­ří s nimi základ budou­cí insce­na­ce. Toto spo­leč­né autor­ské dílo bude mít pre­mi­é­ru 8. září 2024 na Nové scé­ně a bude sou­čás­tí reper­toá­ru Čino­hry Národ­ní­ho diva­dla. Dru­há část plat­for­my ND Young bude pokra­čo­vat jako tří­mě­síč­ní
kurz, kte­rý ote­vře­me pro mla­dé lidi fas­ci­no­va­né diva­dlem již po devá­té. Akti­vi­ty ND Young budou nava­zo­vat také na fes­ti­val mlá­dež­nic­ké­ho diva­dla, kte­rý bude­me na kon­ci sezo­ny orga­ni­zo­vat
ve spo­lu­prá­ci s Národ­ním diva­dlem morav­sko­slez­ským, HaDi­va­dlem a Diva­dlem Polár­ka Brno.
Po úspěš­ných pro­jek­tech ND+ LAB (Domov je tam, kde to bolíSnad neje­de­te na Boleslav?!) zno­vu ote­vře­me kurz autor­ské­ho diva­dla pro všech­ny věko­vé kategorie.

tis­ko­vá zpráva

page11image2752626320

Pokra­čo­vat bude­me taky s Dět­ským diva­del­ním klu­bem, večer­ním pro­gra­mem ve Sta­vov­ském diva­dle, během kte­ré­ho si rodi­če uží­va­jí diva­del­ní před­sta­ve­ní a jejich děti diva­del­ní pro­gram na zkušebně.

Pro základ­ní a střed­ní ško­ly bude­me i v nové sezo­ně nabí­zet tvůr­čí díl­nu ve Sta­vov­ském diva­dle Diva­dlo? Diva­dlo!, během kte­ré žáci nahléd­nou do diva­del­ní­ho pro­vo­zu a na herec­ké zku­šeb­ně si vyzkou­ší něko­lik diva­del­ních pro­fe­sí. Nala­dit se na čino­her­ní před­sta­ve­ní bude mož­né během tvůr­čích dílen k insce­na­cím Kyti­ce, Mno­ho povy­ku pro nic, Hor­du­bal, Bak­chant­ky, Bílá Voda.

K insce­na­ci Hamlet nabí­zí­me nový audi­owalk Hamlet, kte­rý nala­dí divá­ky (a taky škol­ní sku­pi­ny) na zhléd­nu­tí před­sta­ve­ní. Pro ško­ly nabí­zí­me taky tvůr­čí díl­nu k insce­na­ci Later­ny magi­ky – Poe.
V roce 2024/2025 již po osmé navá­že­me celo­roč­ní inten­ziv­ní spo­lu­prá­ci s vybra­nou ško­lou v rám­ci pro­jek­tu – Part­ner­ská ško­la Národ­ní­ho diva­dla.

Balet ND

Balet ND bude dále roz­ví­jet své dopro­vod­né akti­vi­ty, a to jak dra­ma­tur­gic­ké úvo­dy před před­sta­ve­ním, tak auto­gra­mi­á­dy nebo vzdě­lá­va­cí pro­gram DANCE ON, kte­rý zve divá­ky na ote­vře­né zkouš­ky, tré­nin­ky, cho­re­o­gra­fic­kou labo­ra­toř, dává nahléd­nout do balet­ní pra­xe pří­pra­vy taneč­ní­ků na nároč­nou pro­fe­si či nastu­do­vá­ní jevišt­ní­ho díla.

Pokra­čo­vat bude i cyk­lus balet­ních dílen nabí­ze­ných jak pro ško­ly, tak veřej­nost – a to napříč gene­ra­ce­mi. Uve­de­me balet­ní díl­ny ke stá­va­jí­cím insce­na­cím: Labu­tí jeze­ro, Romeo a Julie,
La Syl­phi­de
chys­tá­me i nové díl­ny k pre­mi­é­rám Šehe­re­zá­dy Manon. Ško­ly mohou vyu­žít výu­ko­vé pra­cov­ní lis­ty a balet­ní díl­nu na téma Čaj­kov­ské­ho bale­tů, v nabíd­ce zůstá­vá i vel­mi oblí­be­ná díl­na u mlad­ších ško­lá­ků Tutu je balerí­na. Svůj roz­sáh­lý dopro­vod­ný pro­gram bude mít i pre­mi­é­ro­vý pohád­ko­vý titul Větr­ník, Měsíč­ník a Slu­neč­ník, těšit se děti mohou na kniž­ní zpra­co­vá­ní téma­tu, a to i v audio provedení.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *