Od 21. do 23. září zaplní Palác Akropolis PiNKBUS festival. Představí to nejlepší z domácí queer scény.

Foto: archiv festivalu PiNKBUS

Tře­tí roč­ník PiN­KBUS fes­ti­va­lu pone­se podti­tul „QUEER RENAISSANCE“ a během tří dnů nabíd­ne divá­kům v Palá­ci Akro­po­lis mode­ro­va­nou dis­ku­zi, diva­del­ní pre­mi­é­ry a per­for­man­ce, kon­cer­ty i drag show.


Fes­ti­val zahá­jí ve čtvr­tek 21. září PINKPANEL dis­ku­ze o queer umě­ní v Čes­ké repub­li­ce, kde se za jed­ním sto­lem pot­ka­jí zástup­ci a zástup­ky­ně queer umě­ní – reme­rit­ní krá­lov­na Čino­hry Národ­ní­ho diva­dla Danie­la Špi­nar, inter­dis­ci­pli­nár­ní uměl­ky­ně a drag que­en Just Karen, zpě­vač­ka Miss Pet­ty a diva­del­ní umě­lec Tomáš „La Cun­tessa“ Pro­cház­ka. Dis­ku­zi bude mode­ro­vat redak­tor Dení­ku N a autor pub­li­ka­ce Byli jsme tu vždyc­ky Filip Titl­bach. Po skon­če­ní dis­ku­ze vystou­pí Miss Pet­ty – čes­ká drag que­en, skla­da­tel­ka, zpě­vač­ka a per­for­mer­ka. Ve svých tex­tech vyprá­ví o své zku­še­nos­ti být queer člo­vě­kem v Čes­ké repub­li­ce, body posi­ti­vi­ty a fem­me empower­ment. Je zná­má svým oso­bi­tým humo­rem, iko­nic­ký­mi pohy­by a chytla­vý­mi melo­di­e­mi, kte­ré se napl­no roze­z­ní na celo­ve­čer­ním kon­cer­tu na PiN­KBUS fes­ti­va­lu. O after­par­ty na Malé scé­ně se posta­rá DJ Joshek.

Dru­hý den fes­ti­va­lu bude pat­řit diva­del­ním pre­mi­é­rám a per­for­man­ce, ve kte­rých se před­sta­ví iko­ny queer umě­ní praž­ské i zahra­nič­ní scé­ny. Zakladatel*ka brit­ské­ho usku­pe­ní Beau­ti­ful Con­fusi­on Collecti­ve Bec­ka McFad­den, uve­de v upra­ve­né edi­ci vytvo­ře­né spe­ci­ál­ně pro PiN­KBUS fes­ti­val site-spe­ci­fic sólo Black Dress, kte­ré zkou­má feno­mén nebi­nár­ní fem­me iden­ti­ty pro­střed­nic­tvím vyprá­vě­ní, tan­ce a dva­nác­ti čer­ných šatů. S humo­rem, queer rados­tí i zra­ni­tel­nos­tí autor­ka zve divá­ky na slav­nost­ní ces­tu sebe­po­zná­ní. Za tuto insce­na­ci je Bec­ka McFad­den v užší nomi­na­ci v kate­go­rii Alter­na­tiv­ní diva­dlo Cen Thá­lie 2023. Násle­do­vat bude pre­mi­é­ra audi­o­vi­zu­ál­ní­ho před­sta­ve­ní DAVE & GOLLY v režii lau­re­át­ky Ceny Thá­lie Nely Kor­ne­to­vé, kte­rá s kolek­ti­vem T.I.T.S. vytvo­ři­la sólo­vé před­sta­ve­ní, kde se v hlav­ní roli před­sta­ví bra­zil­ská per­for­mer­ka Hele­na Ara­újo. V sólo­vé per­for­man­ce je zkou­mán dopad soci­ál­ních médií, 24-hodi­no­vé­ho zpra­vo­daj­ské­ho cyk­lu a inter­ne­tu na lid­skou psychiku.

Posled­ní den fes­ti­va­lu bude pat­řit PiN­KBUS uměl­cům a uměl­ky­ním, kte­ří ovlád­nou jeviš­tě Palá­ce Akro­po­lis kom­po­no­va­ným veče­rem plném bur­les­ky, drag, per­for­man­ce a diva­dla. Oce­ně­ný a nomi­no­va­ný pro­jekt s hes­lem „bez­mezná svo­bo­da“ před­sta­ví plnou show uměl­ců zná­mých jako PiN­KBUS essen­ti­als: La Cun­tessa, Tonic Gar­bage, Lot­ta Love, Chlo­ro­phyll von Need­le, Just Karen a Hele­na Ara­újo. Fes­ti­val zakon­čí na Malé scé­ně kon­cert uměl­ky­ně LEDET & ILÆY.

Foto: archiv fes­ti­va­lu PiNKBUS

PROGRAM

Čtvr­tek 21. 9. 2023
19:00 / mode­ro­va­ná dis­ku­ze PiN­K­PA­NEL [CZ]
(Miss Pet­ty, Cun­tessa, Just Karen a Danie­la Špi­nar, mode­rá­tor: Filip Titl­bach)
20:30 / kon­cert: Miss Pet­ty [CZ]
22:00 / After­par­ty: DJ Joshek

Pátek 22. 9. 2023
19:30 / Bec­ky McFad­den: BLACK DRESS [CZ/ENG]
20:00 / T.I.T.S: DAVE & GOLLY [ENG] / premiéra

Sobo­ta 23. 9. 2023
19:30 / PiN­KBUS show [ENG]
22:00 / After­par­ty: Ja.sminek, LEDET & ILÆY

Vstu­pen­ky https://bit.ly/PinkbusFestival
Více infor­ma­cí na www.pinkbusplatform.com / www.palacakropolis.cz

Kon­takt pro média:

Pin­kbusplat­form:
Peter Képes
+420 775 884 728
pinkbuspr@gmail.com
www.pikbusplatform.com

Palác Akro­po­lis:
Kate­ři­na Socha­cí
+420 722 967 420
katerina.sochaci@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *