Číslo IV. A vaše valy odvály naše vály

Kaž­dé jubi­le­um je jako vyšpl­hat na ten­kou stě­nu. Jakmi­le dosáh­ne­te vrcho­lu, pře­pad­ne­te na dru­hé stra­ně do ješ­tě vět­ší jámy. Nebo ne?

Mož­ná se člo­věk může na hře­be­ni chvil­ku vyhří­vat, kdo ví, nicmé­ně se shod­ne­me na tom, že pomí­ji­vost vlád­ne lid­stvu. Dyna­mi­zu­je potře­bu pozná­vat nové věci a pří­liš se tak neza­o­bí­rat těmi sta­rý­mi. Kam bychom pak vylez­li. Hadi se vysvlék­nou, kuřák vymě­ní šat­ník, fešák znač­ku dout­ní­ků, já pře­ho­dím účes a tři mili­ar­dy očních buněk jedi­ným prom­nu­tím.  Dou­fám, že ty vaše vydr­že­li déle nejen při čte­ní těch­to decent­ních úvod­ní­ků, ale i našich fes­ti­va­lo­vých postře­hů, objev­ných pohle­dů na dění letoš­ní­ho Tan­ce Pra­ha (i prů­vod­ních tea­se­rů — k vidě­ní prv­ní, dru­hé i tře­tí video na fanouš­kov­ské strán­ce taměj­ší­ho Face­boo­ku). Zvý­še­ná míra váž­nos­ti vám neu­ni­ká bez­dů­vod­ně.  Ozna­mu­je, že náš věst­ník, lépe řeče­no větr­ník ura­zil dlou­ho ces­tu, zestárl, zko­ro­do­val a poma­lu se dotá­čí jako ven­ti­lá­tor posled­ní­ho notebooku.

Než zavře­te ten­to člá­nek, věnuj­te ješ­tě pozor­nost mimo­řád­né nadíl­ce posled­ní­ho čís­la. Děku­je­me za čte­nář­skou pozor­nost. Jde­me vyhlí­žet čtyřicítku.

Co zde najdete: 

RECENZE (PRO) NA DANCING GRANDMOTHERS MARKÉTY FAUSTOVÉ (klik­ně­te na obrázek)

 

 

RECENZE (PROTI) NA DANCING GRANDMOTHERS Mar­ti­na Macháč­ka (klik­ně­te na obrázek)

 

 

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."