Kanadská choreografka Daina Ashbee zahájí 10. ročník festivalu Nultý bod 2018

Foto: Daina Ashbee

Foto: Daina Ashbee

Zahra­nič­ním hos­tům letoš­ní­ho fes­ti­va­lu Nul­tý bod domi­nu­je kanad­ská taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ka Dai­na Ashbee, kte­rá fes­ti­val odstar­tu­je 16. čer­ven­ce ve 20 hodin v Diva­dle v Celet­né. Ashbee dva­krát vyhrá­la Prix de la dan­se de Mon­tré­al. Pres­tiž­ní němec­ký taneč­ní maga­zín TANZ ji zařa­dil mezi 25 nej­za­jí­ma­věj­ších mla­dých uměl­ců roku 2017 a ame­ric­ká pub­li­ka­ce DANCE 2018 ji zařa­di­la mezi 30 vychá­ze­jí­cích hvězd taneč­ní scé­ny. V před­sta­ve­ní Pour s neu­vě­ři­tel­nou upřím­nos­tí kon­fron­tu­je sebe i divá­ka s tou­hou po osvo­bo­ze­ní, vysta­ve­ní se boles­ti i dosa­že­ní katar­ze. Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val fyzic­ké­ho a taneč­ní­ho diva­dla Nul­tý bod pro­běh­ne letos od 16. do 21. čer­ven­ce 2018 v pro­sto­rách Diva­dla v Celet­né, v Národ­ní gale­rii, Diva­dle Kam­pě a ve Weri­cho­vě vile. Fes­ti­val do Pra­hy pra­vi­del­ně při­vá­ží to nej­za­jí­ma­věj­ší ze sou­čas­né zahra­nič­ní tvor­by na poli cross-over pro­jek­tů se zamě­ře­ním na taneč­ní, lout­ko­vé a vizu­ál­ní diva­dlo. Téma­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku je inti­mi­ta. Kom­plet­ní pro­gram fes­ti­va­lu najde­te na strán­kách www.nultybod.cz. Vstu­pen­ky lze zakou­pit v před­pro­de­ji GoOut.

Dai­na Ashbee pat­ří k výraz­ným jmé­nům sou­čas­né­ho taneč­ní­ho a pohy­bo­vé­ho diva­dla. Per­for­man­ce Pour zkou­má zra­ni­tel­nost a sílu žen, odha­lu­je vrst­vy boles­ti absor­bo­vá­ny v jejím těle. Pour je tem­ný kus, kde přes napě­tí pro­sví­ta­jí vrst­vy rados­ti i oslav­né nála­dy. Dai­na Ashbee se sna­ží skrz osvo­bo­zu­jí­cí vlnu času zkou­še­ní pro­mě­nit ste­re­o­ty­py o sobě samé, kte­ré si osvo­ji­la v prů­bě­hu dospí­vá­ní. Během zkou­še­ní pou­ži­la men­stru­ač­ní cyk­lus ženy jako cen­t­rum své­ho zájmu.  „Nepo­tře­bu­ji v před­sta­ve­ní čer­ve­nou bar­vu nebo něja­ké rekvi­zi­ty. Věřím, že skrz tanec je mož­né pře­dat pro­ži­tek a emo­ce, aniž by bylo nut­né sklouz­nout k něja­ké popis­nos­ti, spo­lé­hat se na hud­bu, kos­týmy, slo­va nebo pro­jek­ce,“ dodá­vá Ashbee.

Odváž­ný výkon per­for­mer­ky Pai­ge Culleyo­vé pro­chá­zí pro­ce­sem osvo­bo­ze­ní, sebe­kon­t­ro­ly, při­je­tí boles­ti, evo­ka­cí krá­sy a v nepo­sled­ní řadě i očiš­tě­ním v katar­zi. Její křeh­ká pří­tom­nost na jeviš­ti a pou­ži­tý prin­cip opa­ko­vá­ní způ­so­bu­je trans­for­ma­ci, kte­rá obna­žu­je mož­né úni­ko­vé ces­ty, aniž by byla ztra­cen a inten­ziv­ní zra­ni­tel­nost mezi samot­ným uměl­cem a publikem. 

Fes­ti­val Nul­tý bod 2018 nabíd­ne kro­mě vystou­pe­ní Pour kanad­ské taneč­ni­ce Dai­ny Ashbee, ital­sko-ang­lic­kou dvo­ji­ci Igor and More­no s před­sta­ve­ním Idi­ot Syn­cra­sy či mul­ti­me­di­ál­ní pro­jekt Soni Feri­en­čí­ko­vé, Márii Júdo­vé a Ale­xan­dry Tim­pau nazva­ný Eve­ry­when. Pro­gram dopl­ňu­je rapo­vý muzi­kál Miřen­ky Čecho­vé a Mar­ti­na Tvr­dé­ho Miss Ame­ri­Ka, špa­něl­ský lout­kář a per­for­mer David Espi­no­sa s mini­ma­lis­tic­kým před­sta­ve­ním My Gre­at Work, Spit­fi­re Com­pa­ny a jejich magic­ké Con­stellati­ons II či Jan Bár­ta se svou per­for­man­ce Pitch. Kaž­do­roč­ní sou­čás­tí fes­ti­va­lu bude edu­ka­tiv­ní worksho­po­vý týden Per­for­ming Arts for the Futu­re, kte­rý je ote­vřen pro­fe­si­o­ná­lům i stu­den­tům všech umě­lec­kých obo­rů. Letoš­ní novin­kou je hudeb­ní pro­gram v zahra­dě Weri­cho­vy vily kurá­to­ro­va­ný djkou, akti­vist­kou a roz­hla­so­vou repor­tér­kou Mary C. Mezi vystu­pu­jí­cí­mi hudeb­ní­ky je napří­klad brit­ská pro­du­cent­ka Sasha Pere­ra se svým pro­jek­tem Pere­ra Elsewhe­re, surre­ál­ný ambi­ent kolum­bij­ské uměl­ky­ně Lucre­cia Dalt, čes­ká dvo­ji­ce Tou­chi­e­Tou­chie,  či Enchan­ted Lands – pro­jekt pro­du­cent­ky Bar­bo­ry Pol­ce­ro­vá, kte­rá letos zís­ka­la oce­ně­ní Viny­la.

Více infor­ma­cí na www.nultybod.cz

Face­book: fb.com/nultybod

Před­pro­dej vstu­pe­nek: goout.net/cs/festivaly/nulty-bod-2018/oceyc/

Part­ne­ři: Weri­cho­va vila — Nada­ce Jana a Medy Mlád­ko­vých, Veletrž­ní palác Národ­ní gale­rie v Pra­ze, HAMU, Diva­dlo v Celetné

Fes­ti­val pod­po­ru­jí: Magis­trát hl. m. Pra­hy, Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Stát­ní fond kultury

PR a tis­ko­vý servis:

Eliš­ka Míkov­co­vá, e: pr.nultybod@gmail.com, t: +420 606 774 435