Číslo 4: Oborou svých závorek

Zná­te tako­vý ten pocit, když vám při­jde email a v záhla­ví obje­ví­te: „Je nám líto, že vám musí­me ozná­mit…“? 

Tak přes­ně něco podob­né­ho vám teď také sepi­su­ju, pro­to­že vám for­mou toho­to úvod­ní­ku musím ozná­mit něko­lik (mož­ná i evi­dent­ních) věcí. Jed­nak, že Tanec Pra­ha (už) skon­čil, jste mož­ná zazna­me­na­li, ale stá­le neby­la pří­le­ži­tost podě­ko­vat a nále­ži­tě se roz­lou­čit s naším letoš­ním fes­ti­va­lo­vým zpra­vo­da­jem. Ten mimo­cho­dem také kon­čí, leda bychom z něj udě­la­li pra­vi­del­nou rubri­ku. Napiš­te nám do komen­tá­řů [(ty zde — jako na strán­kách Taneč­ní zóny — nefun­gu­jí, tak leda na našem {nebo klid­ně i jiném} Face­boo­ku)], jest­li se vám tako­vá idea zamlouvá.

Edi­to­rial je pořád moje osob­ní hitov­ka, on je to spíš tako­vý blo­go­vý (ani ne tak katův) šleh. Rád bych zde na samot­ném závě­ru dal pro­stor spí­še těm, kte­ří sem po dobu čtyř (a něco) týd­nů při­ná­še­li tex­ty, obrá­že­li diva­dla mezi Brnem a Pra­hou. Jim tedy děku­ji (stej­ně jako týmu Tan­ce Pra­ha za trpě­li­vost). Posled­ní čís­lo je totiž sko­ro celé v mojí režii. Je to tak. 

I přes­to ale neza­po­mí­nej­te, že věci je tře­ba totiž vymy­kat ze závo­rek a pro­la­mo­vat limi­ty našich před­sud­ků. Měj­te se a čtěte.

Vaše Macho

Co zde (na Taneč­ní zóně) dále objevíte:

RECENZI NA INSCENACI STRIPTEASE EVY ORCÍGROVÉ (klik­ně­te na obrázek)

 

RECENZI NA INSCENACI TORDRE MARTINA MACHÁČKA (klik­ně­te na obrázek)

 

ROZHOVOR S USKUPENÍM CREWCOLLECTIVE MARTINA MACHÁČKA (klik­ně­te na obrázek)

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."