Číslo 2: Procházet tvou zdí

Naše redak­ce je tichá. Zje­vu­je se na před­sta­ve­ních jako duch v pod­kro­ví. Zazna­me­ná­vá uni­kát­ní, fes­ti­va­lo­vou sou­čas­nost aby zůsta­la ucho­va­ná v budouc­nu. Fun­gu­je jako rych­lý výsa­dek na něko­li­ka mís­tech zaráz — ope­ra­tiv­ci nabe­rou data a zase zmi­zí. Žád­ná bari­é­ra — soci­ál­ní, jazy­ko­vá pro ně není pře­káž­kou. Pro­jdou zdí Dru­hé čís­lo už poně­kud plněj­ší než to pře­de­šlé.    

Zeď je zkrát­ka před­su­dek, dokud ho někdo neroz­mlá­tí na padrť. Jest­li to bude tanec, Tanec Pra­ha nebo někdo jiný (tře­ba vy — nechá­me na vás). Dvoj­ka, čís­lo dvě — pros­tě to, co obvykle, co při­chá­zí po jed­nič­ce, pokud se igno­ru­jí dese­tin­ná mís­ta, vám nabíd­ne tro­chu pes­t­řej­ší mix. V tom­to čís­le na nás čeká něko­lik pre­mi­ér — na Taneč­ní zóně je popr­vé duchař­ské téma, v rám­ci Tan­ce Pra­ha zaví­tá­me mimo Pra­hu. A pre­mi­é­ru mají na webu Taneč­ní zóny také nové autor­ky, kte­ré, snad, mož­ná na spo­lu­prá­ci navá­žou. Uvi­dí­me v budoucnu.

Výho­dou vět­ší­ho obsa­hu je men­ší úvod­ník. Tak­že se pusť­te do čte­ní. Je na co koukat.

Co zde (na Taneč­ní zóně) dále objevíte:

DVOJRECENZI BÁRY KAŠPAROVÉ NA FAUN A NOMAD (klik­ně­te na obrázek)

ROZHOVOR BÁRY TRUKSOVÉ S VÁCLAVEM KUNEŠEM (klik­ně­te na obrázek)

EVA ORCÍGROVÁ PÍŠE RECENZI NA UNDO, REDO AND REPEAT (klik­ně­te na obrázek)

KATKA MÁLKOVÁ PÍŠE O (MÉM MILOVANÉM) CHYBĚNÍ Z JIHLAVSKÉHO UVEDENÍ (klik­ně­te na obrázek)

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."