NÁRODNÍ UVEDE LETOS NAHARINA. KONEČNĚ!

Po letech jed­ná­ní se poda­ři­lo šéfo­vi bale­tu Národ­ní­ho diva­dla Pet­ru Zus­ko­vi dojed­nat spo­lu­prá­ci se šéfem — letos pade­sá­ti­le­té Bat­she­va Dan­ce Com­pa­ny – Oha­dem Naharinem.

 

„Ač se bude jed­nat o zvlášt­ní kom­bi­na­ci čás­tí či celých opu­sů vytvo­ře­ných Naha­ri­nem v prů­bě­hu posled­ních dese­ti let, do jis­té míry půjde o nový tvar, jeli­kož budou vytvo­ře­ny ori­gi­nál­ní momen­ty v rám­ci režij­ní lin­ky a cho­re­o­gra­fic­ké struk­tu­ry celé­ho veče­ra. Oha­do­vo sil­né cha­rizma, veli­ce spe­ci­fic­ké geo­gra­fic­ké a kul­tur­ní záze­mí, jedi­neč­ná a ori­gi­nál­ní poe­ti­ka pohy­bu a výra­zo­vých pro­střed­ků vše­o­bec­ně, bude obrov­skou novou zku­še­nos­tí nejen pro taneč­ní­ky, ale pře­de­vším pro divá­ky,” dodal Zuska. Při­po­meň­me, že v Čes­ku měl na reper­toá­ru dílo cha­risma­tic­ké­ho izra­el­ské­ho cho­re­o­gra­fa dopo­sud jen sou­bor 420PEOPLE – šlo o duet Boler/o.

V letoš­ním roce ješ­tě uve­de balet ND pro­vá­za­ný se sou­bo­rem Stát­ní ope­ry ješ­tě titul La Baya­de­re na původ­ní hud­bu Ludwi­ga Min­ku­se a v návaz­nos­ti na ori­gi­nál­ní ver­zi Mariuse Peti­py ji cho­re­o­gra­fic­ky a režij­ně zpra­cu­je Mexi­čan Javier Torres.

Dal­ším nad­chá­ze­jí­cím titu­lem sezó­ny 2014/15 bude večer tří cho­re­o­gra­fů nyní nazva­ný Ballet­tis­si­mo, kte­rý v dra­ma­tur­gii vystří­dá před­sta­ve­ní Ame­ri­ka­na III. Před­sta­ve­ní zahá­jí 1. sym­fo­nie Gusta­va Mahle­ra, opus, kte­rý vytvo­řil umě­lec­ký šéf Bale­tu ND Petr Zuska v roce 2010 a kte­rý měl svou svě­to­vou pre­mi­é­ru na výsta­vě EXPO v čín­ské Šan­gha­ji. Závěr veče­ra bude pat­řit Ludwi­gu van Beetho­ve­no­vi a jeho 7. sym­fo­nii v cho­re­o­gra­fii Uwe Schol­ze. Ten­to němec­ký tvůr­ce, kte­rý před dese­ti lety před­čas­ně zemřel, byl mno­ho let šéfem balet­ní­ho sou­bo­ru v Lip­sku. Mezi těmi­to dvě­ma sym­fo­nic­ký­mi a již uve­de­ný­mi díly se jako kon­trast obje­ví opus zce­la nový. Jeho auto­rem bude Ital Jaco­po Goda­ni, kte­rý pat­ří mezi nej­o­so­bi­těj­ší tvůr­ce sou­čas­né evrop­ské taneč­ní scé­ny. „Kdy­bychom se sty­lo­vě podr­že­li názvu, mohl by se nový večer jme­no­vat Euro­pe­a­na, pro­to­že ten­to­krát se bude jed­nat o tvůr­ce evrop­ské. Sku­teč­ný název pre­mi­é­ry je však Ballet­tis­si­mo, jeli­kož jejím leit­mo­ti­vem jsou růz­né pohle­dy a mož­nos­ti pou­ži­tí kla­sic­ké balet­ní tech­ni­ky sou­čas­nos­ti, a to jak v tra­dič­ním, tak vel­mi nová­tor­ském smys­lu slo­va,” uve­dl Zuska na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci Národ­ní­ho divadla.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.

1 komentář

Komentáře nejsou povoleny.