NEJHORŠÍ UMĚNÍ JE DIVADLO!

Ve čtvr­tek 20. úno­ra začí­ná 12. roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla MALÁ INVENTURA, kte­rý zahá­jí, tak jak se na význam­nou udá­lost slu­ší, slav­nost­ní ceremoniál.

 

V La Fab­ri­ce budou podru­hé v his­to­rii slav­nost­ně udě­le­ny ceny Čes­ké kul­tur­ní DNA. „Gala­ve­če­rem v La Fab­ri­ce, na kte­rém pře­dá­me pěti lau­re­á­tům ceny, zahá­jí­me sou­čas­ně i celý letoš­ní fes­ti­val,“ říká Adri­a­na Svět­lí­ko­vá s tím, že se letos pře­da­jí tři ceny za výji­meč­ný počin na poli nové­ho diva­dla, jed­nu cena za mimo­řád­ný dlou­ho­do­bý pří­nos, roz­voj a pod­po­ru nové­ho diva­dla a jed­nu cena pro zahra­nič­ní­ho pro­mo­té­ra, kte­rý výji­meč­né pod­po­ru­je čes­kou nezá­vis­lou scénu.

Pro­gram fes­ti­va­lu, tak jako v minu­los­ti, vzni­kal ve spo­lu­prá­ci s diva­dly, a pro­dukč­ní­mi domy, beze­zbyt­ku praž­ský­mi. Jed­not­li­vé sub­jek­ty nomi­nu­jí díla ze své pro­duk­ce s ohle­dem na urči­tá kri­té­ria, a kurá­tor­ky pro­gra­mu – Adri­a­na Svět­lí­ko­vá a Dag­mar Kan­tor­ko­vá, tvo­ří finál­ní dra­ma­tur­gii. V té se kro­mě domá­cí tvor­by letos význam­ně uplat­ní i zahra­nič­ní tvůr­ci. Fes­ti­val pre­zen­tu­je napří­klad rapo­vou ope­ru The City nebo fran­couz­ské­ho mima a beat­bo­xer Juli­e­na Cot­te­reaua a dal­ší.
„12. roč­ník fes­ti­va­lu je sku­teč­nou reflexí nové­ho diva­dla  minu­lé­ho roku. Přes cena­mi ověn­če­ná před­sta­ve­ní /One step befo­re the fall/ až po stá­le hle­da­jí­cí ori­gi­nál­ní for­my /Sticker/, je to diva­dlo sou­čas­né, sebe­vě­do­mé a tvůr­čí, prá­vě tako­vé, jaký je i jeho divák,“ říká ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra Adri­a­na Světlíková.

Nezá­vis­lý sub­jekt Nová síť, hlav­ní orga­ni­zá­tor pro­gra­mu, v posled­ním obdo­bí navá­zal funkč­ní spo­lu­prá­ci s význam­ný­mi stát­ní­mi insti­tu­ce­mi. Má za sebou napří­klad úspěš­nou pre­zen­ta­ci čes­ké taneč­ní a diva­del­ní tvor­by v Edinbur­ghu na fes­ti­va­lu Frin­ge. Dal­ším sub­jek­tem, s nímž navá­za­la Nová síť spo­lu­prá­ci je Národ­ní gale­rie a její Veletrž­ní palác. Tam bude síd­lit fes­ti­va­lo­vé cen­t­rum zva­né HNÍZDO, ve kte­rém po celou dobu fes­ti­va­lu pro­bí­há od rána do noci roz­ma­ni­tý pro­gram. „Divá­ci ale i širo­ká veřej­nost si sem můžou zajít na výbor­nou kávu a nasy­tit se čer­s­tvý­mi pokr­my, kte­ré pro Hnízdo při­pra­vi­la Galet­ka,“ říká Šár­ka Zahál­ko­vá, autor­ka kon­cep­tu fes­ti­va­lo­vé­ho cen­t­ra. HNÍZDO se zahníz­di­lo v pří­ze­mí Veletrž­ní­ho palá­ce a na všech­ny akce je vstup zdar­ma.
V Hnízdě se ale nebu­de jen rela­xo­vat. „Pro­gram pat­ří dis­ku­zím s teo­re­ti­ky i prak­ti­ky, výtvar­ným díl­nám pro děti, diva­dlem, hud­bou, kon­cer­ty a DJs ve večer­ních hodi­nách,“ dodá­vá Zahál­ko­vá, kte­rá z naby­té­ho pro­gra­mu vypi­chu­je ale­spoň jed­nu udá­lost: „Inspi­ra­tiv­ní bude jis­tě pon­děl­ní ote­vře­ná dis­ku­ze Kde leží hra­ni­ce mezi výtvar­ným umě­ním a diva­dlem?, kte­rou bude mode­ro­vat Hele­na Musi­lo­vá, ředi­tel­ka Sbír­ky moder­ní­ho a sou­čas­né­ho umě­ní Národ­ní gale­rie v Pra­ze.“
Designer­ské­ho řeše­ní pro­sto­ru Hníz­da se uja­la Scho­las­ti­ka, ate­li­ér pro­duk­to­vé­ho desig­nu pod vede­ním Jana Čap­ka. Sou­čás­tí kon­cep­tu je také inter­ak­tiv­ní pro­stor Mar­ti­ny Staň­ko­vé vybí­ze­jí­cí k vaší účas­ti. „Zde se divák mění za auto­ra a sám může pro­stor HNÍZDA upra­vo­vat pomo­cí folií,“ dodá­vá Zahálková.

Infor­ma­ce ke kon­krét­ním před­sta­ve­ním najde­te na www.malainventura.cz

Odkaz nad video spot Male inven­tu­ry: www.youtube.com/watch?v=BQElqPnoK3c
Odkat na video spot z minu­le­ho gala­ve­ce­ru: www.youtube.com/watch?v=5lV_ta_9ht4
Odkaz na video spot izra­el­ske repo­ve ope­ry: www.youtube.com/watch?v=-IPZFHv3y0c

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.