ŠÉFREDAKTOŘI

Pro rok 2014 má Taneč­ní zóna dva šéfredaktory.

 

Obsah a for­mu tiš­tě­né revue vtisk­ne Vla­di­mír Hulec, kte­rý se jako redak­tor Diva­del­ních novin a dra­ma­turg fes­ti­va­lu Next Wave… dlou­ho­do­bě zabý­vá oblas­tí non­ver­bál­ní­ho a taneč­ní­ho diva­dla, a ve funk­ci šéf­re­dak­tor­ka půso­bil už v 90. letech, kdy prů­lo­mo­vě změ­nil tvář teh­dej­ších Taneč­ních lis­tů. „Mám-li něja­ké téma, jež by se vinu­lo celým rokem, nazval jsem si je Tanec jako ote­vře­ný svět. Pra­co­vat chci po celý rok kla­de­ním otá­zek. Co je tanec dnes? Co je a jaká by měla být taneč­ní kri­ti­ka? Jaké jsou před tan­cem výzvy, a co za sebou zane­chá­vá? Tan­čí­me na tros­kách XX. sto­le­tí? Na kon­ci roč­ní­ku by se odpo­vě­di na tyto a dal­ší otáz­ky měly skle­nout v celek, jenž by aspoň tro­chu osvět­lil, či nabí­dl, jak by Taneč­ní zóna měla vypa­dat a co od ní chtít, — či co taneč­ní­ci, čte­ná­ři, taneč­ní inte­lek­tu­á­lo­vé oče­ká­va­jí,“ uvá­dí ke své vizi příští­ho roč­ní­ku Hulec.
Jana Návra­to­vá, kte­rá ved­la redak­ci od roku 2005, bude ve funk­ci šéf­re­dak­tor­ky pečo­vat o tyto webo­vé strán­ky a nadá­le při­spí­vat do tiš­tě­né Taneč­ní zóny. „Tanec se pořád vyví­jí a náš časo­pis chce s jeho dyna­mi­kou držet ryt­mus a krok. Nový por­tál má ambi­ci být komu­ni­kač­ní plat­for­mou prak­tic­kých infor­ma­cí, dis­tri­bu­to­rem obo­ro­vých — a pokud mož­no dob­rých — zpráv, medi­ál­ním pod­po­ro­va­te­lem čin­nos­ti a akti­vit taneč­ních sub­jek­tů. Dou­fám, že se nám naše vize poda­ří napl­nit,“ komen­tu­je novou kon­cep­ci elek­tro­nic­ké­ho taneč­ní­ho média Jana Návratová.