JE TU TRADIČNÍ NOVOROČNÍ ANKETA!

Pra­vi­del­ně zkra­je roku oslo­vu­je­me před­sta­vi­te­le čes­ké taneč­ní a diva­del­ní scé­ny, aby se krát­ce vyjá­d­ři­li k dění prá­vě uply­nu­lé­ho roku. Ten­to­krát by nás zají­ma­la i odpo­věď na otáz­ku – co oče­ká­va­jí od roku 2014; prak­tic­ky i hypoteticky.

 

Zde tedy zada­né otáz­ky, níže pak odpo­vě­di na ně:

  

  1. 1.       Co nej­vý­znam­něj­ší­ho se pod­le vaše­ho názo­ru udá­lo v tan­ci v roce 2013?
  2. 2.       Jaké výzvy a úko­ly na vás čeka­jí v roce 2014?

 

LENKA VÁGNEROVÁ, taneč­ni­ce a choreografka

1. Naro­di­la se mi dce­ra, kte­rá je pro mne tou nej­vět­ší udá­los­tí uply­nu­lé­ho roku. Je mou inspi­ra­cí nejen pro tanec, diva­dlo, ale hlav­ně pro život. Pro mne osob­ně byl rok 2013 prv­ním inten­ziv­ním rokem fun­go­vá­ní LV&C com­pa­ny a jsem ráda za vše, co jsme za ten rok pro­dukč­ně i umě­lec­ky zvládli.

 

2. Výzvou jsou pro mne samo­zřej­mě všech­ny pro­jek­ty a worksho­py kte­ré plá­nu­ji. Napří­klad spo­lu­prá­ce na evrop­ském pro­jek­tu Mee­ting The Odys­sey, jehož sou­čás­tí je i pro­dukč­ní plat­for­ma Pro­Fi­tArt, nové kopro­dukč­ní čes­ko-němec­ké před­sta­ve­ní LV&C com­pa­ny, nebo kre­a­ce pro švéd­ský Norr­dans. Co postrá­dá­me je hlav­ně stá­lá zku­šeb­na a záze­mí. Mož­nost pre­zen­to­vat svá před­sta­ve­ní v Pra­ze pra­vi­del­ně a čas­tě­ji. Rádi bychom také vidě­li v diva­dlech na taneč­ních před­sta­ve­ních více­ro diváků.

 

ALENA PEŠKOVÁ, šéf­ka bale­tu DFXŠ v Liberci

1.  Tak, nebu­du se zde bla­mo­vat něja­kým stří­le­ním od boku – ani zda­le­ka jsem nevi­dě­la vše, co bych měla a chtě­la vidět. Nicmé­ně – za veli­ce význam­né pova­žu­ji veš­ke­ré pro­po­jo­vá­ní tan­ce s ostat­ní­mi obo­ry lid­ské­ho sna­že­ní. Pro­to bych uved­la Fes­ti­val tele­viz­ní tvor­by Zla­tá Pra­ha. Sice jsem ji „nepro­ži­la“ celou, ale jako akce mě baví, i když bych sub­jek­tiv­ně její pro­gram vybí­ra­la tro­chu jinak…

Roz­hod­ně si mys­lím, že by se tanec – stej­ně tak jako v post­mo­der­ní době všech­ny obo­ry lid­ské čin­nos­ti – neměl uza­ví­rat do vlast­ní kul­tov­ní spo­leč­nos­ti, kde si tles­ká­me sami sobě a „civi­lo­vé nema­jí šaj­nu“ … co já vím napří­klad o sou­čas­né čes­ké poezii? Tak­že je dob­ře, že si tanec najde tak moc­né­ho (ne)přítele jakým je tele­vi­ze. I když, kdo mě zná, se smě­je… už dva­cet let tele­vi­zi nemám:). Tro­chu se jí bojím, samo­zřej­mě jako kaž­dý „nástroj“ může být dob­rým slu­hou, ale zlým pánem. A já mám vždy svo­bod­nou vůli ji pře­pnout, vypnout nebo roz­mlá­tit … jen­že ruku na srd­ce – má svo­bod­ná vůle je limi­to­vá­na silou mé vůle, to je tře­ba si při­znat … a tak se při­zná­vám:) do obý­vá­ku ji nepus­tím, ale kola­bo­ro­vat s ní v rám­ci tan­ce se mi líbí:)

2. Pro Libe­rec budu chys­tat v rám­ci „udá­los­ti sezó­ny“ krat­ší věc. Ješ­tě nejsem plně roz­hod­nu­tá, ale láká mě něco jako „zpět­ná vaz­ba“ – dva hudeb­ní­ci na jeviš­ti – pia­no a hang drum – a nikdo neví, impro­vi­zu­jí-li oni pod­le pohy­bu taneč­ní­ků, či nao­pak: Na nej­svě­těj­ší hoře sto­jí sta­řec, a zapi­su­je do kni­hy: „Zapi­su­ješ to, co se děje? Nebo se děje to, co napíšeš?““

Pak bych měla při­pra­vit v Pra­ze ve spo­lu­prá­ci s hudeb­ním skla­da­te­lem Zbyň­kem Matě­jů Barok­ní kaba­ret… hmmm, už to spo­je­ní baro­ka a kaba­re­tu! A na pod­zim opět pro Libe­rec „sou­čas­nou“ Popelku.

Jinak obec­ně jako výzvu osob­ně i pro­fes­ně, fyzic­ky i meta­fy­zic­ky cítím v tom, že se potře­bu­ji vrá­tit k zákla­dům, k jed­no­du­chos­ti a řemeslu. Sou­hla­sím s Goethem, že k pra­vé­mu umě­ní se může­me vyzdvih­nout jen přes doko­na­le zvlád­nu­té řemes­lo. Na uměl­ce si dnes hra­je kdekdo, ale dob­ře zvlád­nu­té řemes­lo se vidí málo.

Dal­ší výzvou by pak pod­le mého měla být téma­ta v tan­ci. Byla jsem se podí­vat v Národ­ním diva­dle na Mini­a­tu­rách. Kro­mě dvou to pro mě byla kri­ze prá­vě v téma­tech. Všich­ni chce­me straš­ně mlu­vit, a nahlas, ale CO chce­me říct, je až to posled­ní. Ono se to vždyc­ky na něco navlék­ne. Něja­ký „pseu­do-humor“, „pseu­do-emo­ce“, opuš­tě­nost v davu, gen­de­ro­vá téma­ti­ka, (teď už mlu­vím o Pon­ci), 2. svě­to­vá vál­ka, 3. svě­to­vá vál­ka,  orgas­mus-leni­nis­mus atd…A tak tu jsou více či méně doko­na­lé pohy­by, scé­nic­ké efek­ty, ale O ČEM TO JE? Nevím, mož­ná mlu­vím i o sobě, když mi to vadí. Tak­že můj příští balet – Mno­ho pohy­bu pro nicJ.

 

LUCIA KAŠIAROVÁ, pro­du­cent­ka Alt@RT, cho­re­o­gra­f­ka, performerka

1. Pro mě je nej­dů­le­ži­těj­ší udá­los­tí v tan­ci už tře­tím rokem slo­ven­ský fes­ti­val  Kiosk. Není to tím, že jsem Slo­ven­ka. Je to jedi­ný  fes­ti­val,  kte­rý  si  i  v  dneš­ní pře­fes­ti­va­lo­va­né době doká­že udr­žet pra­vou pova­hu fes­ti­va­lu protka­nou čis­tou osla­vou tan­ce, přá­tel­ských i pro­fes­ních setká­ní a dlou­hých pro­vo­ka­tiv­ních  dis­ku­zí. To  všech­no je dopl­ně­no kva­lit­ním pro­gra­mem. KIOSK doka­zu­je, že pro kva­li­tu a moti­va­ci nemu­sí umě­lec nut­ně opouš­tět své domá­cí vody.

2.  Dou­fám,  že  se  nám  poda­ří  pře­kva­po­vat sami sebe i oko­lí… že neu­sne­me  na  vav­ří­nech  a  nespo­ko­jí­me  se  s tím, na co jsme si v ALTě zvyk­li. Přá­la bych si, aby  mla­dá gene­ra­ce taneč­ní­ků nás  star­ší vypro­vo­ko­va­la novým pohle­dem, myš­le­ním, akcí. Stej­ně tak bych chtě­la  povzbu­dit  gene­ra­ci  star­ší, aby se nebá­la expe­ri­men­tu, aby se nesty­dě­la za svá  ošun­tě­lá těla a uká­za­la nám své pozná­ní  své zkušenosti.

Mojí vel­kou  tou­hou  je,  aby změ­na, kte­rá nasta­la v Taneč­ní zóně, při­nes­la sku­teč­nou změ­nu. Aby to nezů­sta­lo jen u výmě­ny jmen, ale aby nastal sku­teč­ný posun v kri­tic­kém vní­má­ní taneč­ních akcí.

Mojí osob­ní výzvou je dokon­če­ní před­sta­ve­ní IMAGO. Dou­fám, že se nelek­nu emoč­ní­ho pato­su, kte­rý jsem v sobě díky němu obje­vi­la a vymáčk­la ho na dřeň,  a tím  při­po­mně­la  lidem,  že  za pláč, smích, čí lás­ku se nemuse­jí sty­dět, i když děla­jí alternativu.

Miřen­ka Čecho­vá, cho­re­gra­f­ka, performerka, 

1. Neme­la jsem bohu­žel mož­nost vidět vše, co se v uply­nu­lé sezo­ně v tan­ci udá­lo, a tak snad jen to, čeho jsem byla sama svěd­kem. Pova­zu­ji za vel­ký úspěch účast třech čes­kých taneč­ních před­sta­ve­ní na Frin­gi v Edinbur­ghu. Mys­lím si, ze vytvo­ře­ní Czech Dan­ce Show­ca­se bylo dob­rým pro­mo­ter­ským tahem a čes­ký tanec zde dosvěd­čil, že rezo­nu­je v zahra­nič­ním kon­tex­tu víc než dob­ře. Umís­tě­ní před­sta­ve­ni One Step Befo­re the Fall a Boys Who Like to Play with Dolls na Aerowa­ves je dal­ším neví­da­ným úspě­chem. A nako­nec jeden z nej­od­váž­něj­ších poči­nů: Kon­fe­ren­ce Vize Tan­ce 2013 jako setka­ní pro­tiv­ní­ků na bitev­ním poli, pova­zu­ji se skvě­lou vlaš­tov­ku k dal­ší­mu dia­lo­gu a snad i mož­nost ke vzá­jem­né­mu poro­zu­mě­ní těch, kte­ří by se jin­dy roz­hod­ne nesetkali.

 

2. Kro­mě při­pra­vo­va­né pre­mi­é­ry Fai­th, kte­rou pra­vě zkou­ším na resi­den­ci ve Washing­to­nu D.C. a jejíž pre­mi­é­ra se usku­teč­ní v úno­ru v Diva­dle Ponec, (spo­leč­ně s fil­mo­vým doku­men­tem, kte­rý dou­fej­me do té doby stih­nu), mě čeká hned násled­ně nový pro­jekt Spit­fi­re Com­pa­ny Ani­mal Exi­tus, v nemž se setkám s novou per­for­mer­kou, total­ně novým výtvar­ným kon­cep­tem a opět po dlou­hé době s reži­sé­rem Petrem Bohá­čem ve spo­leč­ném tvůr­čím pro­ce­su. Tak­že samé výzvy, bez nichž to pře­ci ani nejde. 

 

 

PETR ZUSKA, umě­lec­ký šéf bale­tu Národ­ní­ho diva­dla v Praze

1.  Objek­tiv­ně a v celé šíři to pocho­pi­tel­ně nemo­hu posou­dit. Pro mne osob­ně to však byla beze­spo­ru má pre­mi­é­ra bale­tu Romeo a Julie. Jed­nak se má mysl oko­lo ní téměř celý rok toči­la a snad i pro­to, že je to ver­ze veli­ce nová, netra­dič­ní a mys­lím i přelomová.

 
2.  Nej­bliž­ší pre­mi­é­ra Čes­ká balet­ní sym­fo­nie II – v rám­ci oslav Roku čes­ké hud­by, pro nějž cho­re­o­gra­fic­ky zpra­cu­ji  1. větu z Dvo­řá­ko­vy Sta­bat Mater.

V květ­nu mám pak pre­mi­é­ru v Bos­ton Ballet, jenž bude mít v reper­toá­ru jeden z mých star­ších opu­sů. A jako kaž­dý rok budu inten­ziv­ně bojo­vat za zlep­še­ní pla­to­vých pod­mí­nek mých taneč­ní­ků a zvý­še­ní naše­ho roz­počtu. Obé je ve srov­ná­ní se svě­tem na veli­ce trist­ní úrovni.

 

JIŘÍ  BARTOVANEC, taneč­ník in Sasha Waltz&Guests

1. Pře­de­šlý rok byl pro mě význam­ný stým výro­čím od pre­mi­é­ry Nižin­ské­ho Svě­ce­ní jara. Před­sta­ve­ní, kte­ré se sta­lo legen­dou a záro­veň základ­ním kame­nem moder­ní­ho tan­ce. Bylo zají­ma­vé sle­do­vat, jak se v loň­ském roce toho­to téma­tu cho­pi­li dva význam­ní evropští cho­re­o­gra­fo­vé – Sasha Waltz a Akram Khan. Já osob­ně jsem měl mož­nost se blí­že sezná­mit s jeho původ­ním nastu­do­vá­ním i se podí­let na tvor­bě nové cho­re­o­gra­fie na ori­gi­nál­ní Stra­vin­ské­ho hud­bu. Byla to pro mě nejen výzva, ale i pří­le­ži­tost k zamyš­le­ní nad tím, o jak nad­ča­so­vou cho­re­o­gra­fii se jed­ná, jak a kam se sou­čas­ný výra­zo­vý tanec posu­nul. Jak úžas­ným komu­ni­kač­ním pro­střed­kem je, a doká­že k lidem pro­mlou­vat napříč kul­tu­ra­mi i časem.

 

2. Pro rok 2014 mám něko­lik plá­nů. Tím hlav­ním je pří­pra­va nové cho­re­o­gra­fie, do kte­ré bych chtěl zapo­jit něko­lik taneč­ní­ků z růz­ných zemí. Výzvou je pro mě sku­teč­nost, že musím sklou­bit nejen tvůr­čí prá­ci, ale také nároč­nou admi­nis­tra­ti­vu, kte­rá je s tím spo­je­ná. Bohu­žel, uměl­ci jsou u nás sta­vě­ni do pozi­ce mul­ti­pro­fes­ních mana­že­rů, kte­ří se muse­jí vypo­řá­dat se vším, na čem jin­de pra­cu­jí celé týmy. Od pří­prav žádos­tí o finanč­ní grant, přes smlou­vy s uměl­ci, diva­dly, přes pro­pa­ga­ci až po vede­ní účet­nic­tví. Samot­ná tvůr­čí prá­ce pak před­sta­vu­je jen část, což je ško­da, neboť člo­věk musí roz­pty­lo­vat svo­ji ener­gii a sou­stře­dě­nost na mno­ho povin­nos­tí najed­nou. Toto pova­žu­ji za výzvu.

 
PAVEL STROUHAL, cho­re­o­graf, taneč­ník, šéf stu­dia Stage, pro­du­cent Pra­gue City Tap festivalu

 1.  Na domá­cí scé­ně je to, ale­spoň dle mého vše­o­bec­né­ho pově­do­mí jed­no­znač­ně tvor­ba Len­ky Vág­ne­ro­vé, Cir­ku La Puty­ka a sou­bo­ru 420PEOPLE.

V zahra­ni­čí je těž­ké vybí­rat, vzni­ká ohrom­né množ­ství skvě­lých věci, o kte­rých se ani nedo­zví­me. Cel­ko­vě se mi do vku­su tre­fu­je napří­klad dra­ma­tur­gie Sadler´s Wells v Londýně.

  1. Jed­nou vel­kou výzvou je samo­zřej­mě taneč­ní cen­t­rum Stage. Dále mě čeká muzi­kál Cats, kte­rým bude ote­vře­no nové diva­dlo v Plzni. A pak je pře­de mnou tře­tí roč­ník Pra­gue City Tap Fes­ti­va­lu. A mno­ho dal­ší­ho J.

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.

1 komentář

Komentáře nejsou povoleny.