SVĚT TANCE 2014

Abychom se měli v dyna­mic­kém roce 2014  na co těšit, nahléd­li jsme zvě­da­vě do plá­nů něko­li­ka význam­ných zahra­nič­ních subjektů.

Při­ná­ší­me něko­lik tipů na pre­mi­é­ry či udá­los­ti, kte­ré se letos usku­teč­ní a kte­ré bychom si (v ide­ál­ním pří­pa­dě) nemě­li nechat ujít. Kdy se vám nepo­da­ří objet celý taneč­ní svět, neva­dí, sle­duj­te naše strán­ky – bude­me se sna­žit „být v obraze“. 

Akram Khan & Isra­el Galván

Akram Khan a Isra­el Gal­ván – pro divá­ky zce­la nové spo­je­ní. Prv­ní spo­lu­prá­ce. Plno napě­tí, plno oče­ká­vá­ní. Na prv­ní pohled dva zce­la odliš­né svě­ty, brit­sko-ban­gla­déš­ský taneč­ník Akram Khan na jed­né stra­ně, Isra­el Gal­ván – tem­pe­ra­ment­ní mis­tr špa­něl­ské­ho fla­men­ka na stra­ně dru­hé. Mezi indic­kým tan­cem kathak a špa­něl­ským fla­men­kem by málo­kdo hle­dal spo­leč­né rysy. Přes­to jsou si oba taneč­ní­ci v něčem vel­mi podob­ní: pří­má inter­ak­ce s hudeb­ní­ky, oblé pohy­by paží, ryt­mi­ka nohou, inspi­ra­ce tradicí. 

V jejich setká­ní je tou­ha učit se od sebe navzájem.

Svě­to­vá pre­mi­é­ra: 2. červ­na 2014, MC2, Gre­no­ble, Fran­cie
Špa­něl­sko: 27. červ­na 2014, Tea­tros del Canal, Mad­rid
Ang­lie: pod­zim 2014, Sadler‚s Wells, Lon­dýn
Umě­lec­ký šéf/ choreograf/ taneč­ník: Akram Khan, Isra­el Gal­ván
Svě­tel­ný design: Micha­el Hulls
Kos­týmy: Kimi Naka­no
Pro­duk­ce: Fabi­a­na Piccioli

 

Talk to the demon- Ulti­ma Vez, Wim Wan­de­key­bus
Tvor­ba Wima Van­de­key­buse je zná­má jako taneč­ní diva­dlo plné emo­cí, výbuš­nos­ti, vnitř­ních kon­flik­tů a síly. Ve svém novém pro­jek­tu se bude zabý­vat aty­pic­kou silou – silou nevin­nos­ti a ticha. Van­de­key­bus pra­co­val již s nej­růz­něj­ší­mi for­ma­mi zvu­ku. Nyní, během tvor­by Talk to the demon, chce zjis­tit, jak sil­né ticho může být. Kde jsou hra­ni­ce ticha? Co může fun­go­vat v tichu, bez jedi­né­ho tónu fun­go­vat, a co ne? 

Na pro­jek­tu pra­cu­je Van­de­key­bus se šes­ti uměl­ci a dítě­tem. Dal­ší z otá­zek, kte­rou si poklá­dá je, jak veřej­nost a média mani­pu­lu­jí s dět­ský­mi emo­ce­mi a myš­len­ka­mi. Říká: „ Pokud je dět­ská nevin­nost napa­de­na, jsme všich­ni napadeni.“

Před­pre­mi­é­ra: 4. dub­na 2014, Pra­ha
Svě­to­vá pre­mi­é­ra: 6. květ­na 2014, Antverpy

 


Cine­dans – dan­ce on scre­en fes­ti­val
V tom­to roce se usku­teč­ní 11. roč­ník úspěš­né­ho nizo­zem­ské­ho fes­ti­va­lu Cine­dans, jehož hlav­ním zámě­rem je pro­po­jit dvě média – tanec a kine­ma­to­gra­fii. Jejich spo­je­ním vzni­ka­jí taneč­ní fil­my, kte­rých během fes­ti­va­lu máme šan­ci zhléd­nout nespo­čet. Mimo jiné jsou v rám­ci fes­ti­va­lu pořá­dá­ny dis­ku­ze, worksho­py a lek­ce pro veřej­nost.
Ten­to rok navíc Cine­dans ve spo­lu­prá­ci s fil­ma­řem Pete­rem Del­pe­u­tem vyzý­vá všech­ny fes­ti­va­lo­vé nad­šen­ce k vytvo­ře­ní vlast­ní cho­re­o­gra­fie – jed­no­du­ché, avšak krás­né pohy­by izo­lo­va­né od okol­ní­ho svě­ta – to je klí­čem pro vytvo­ře­ní vaše­ho videa! Svůj výtvor máte mož­nost při­dat na blog: foundchoreography.blogspot.com. Prá­vě z těch­to pří­spěv­ků Peter Del­peut vybe­re ty nej­za­jí­ma­věj­ší, kte­ré budou poz­dě­ji pre­zen­to­vá­ny v rám­ci fes­ti­va­lu.
Ješ­tě při­po­meň­me, že se v letoš­ní sou­tě­ži popr­vé obje­ví i čes­ký dan­ce for came­ra – film Jaku­ba Jah­na: Hamle­to­phélia. Bude­me držet pal­ce!
12. — 16. Břez­na 2014, EYE, Amsterdam

 

Bat­she­va dan­ce com­pa­ny
Izra­el­ská taneč­ní sku­pi­na letos osla­ví své 50. výro­čí. Sku­pi­nu zalo­ži­la Baro­ness Bat­she­va de Rothschild v roce 1964. Umě­lec­kou šéf­kou sou­bo­ru, kte­rý hra­je dodnes v Izra­e­li klí­čo­vou roli, byla slav­ná Martha Gra­ham. Pod vede­ním nyněj­ší­ho umě­lec­ké­ho šéfa Oha­da Naha­ri­na, kte­rý se posta­vil do čela sku­pi­ny v roce 1992, pra­cu­je v sou­čas­nos­ti 34 taneč­ní­ků. V roce 2012 začal vzni­kat roz­sáh­lý archiv sku­pi­ny, obsa­hu­jí­cí doku­men­ty, fot­ky, videa, pozván­ky a zku­šeb­ní plá­ny. Všech­ny mate­ri­á­ly jsou ulo­že­ny ve spe­ci­ál­ní kolek­ci v knihov­ně v Tel Avi­vu. Cílem je vytvo­řit detail­ní his­to­rii sku­pi­ny v hebrej­šti­ně a ang­lič­ti­ně. Celý archiv by měl být dokon­čen k jubi­leu sku­pi­ny, v létě 2014.

Pina Bausch — Tanzthe­a­ter Wup­per­tal
Pro ten­to rok, po vel­kém 40. výro­čí Tanzthe­a­ter Wup­per­tal, je se chys­tá pre­mi­é­ra dlou­ho oče­ká­va­né­ho fil­mu Ahnen ahnen. Film je aty­pic­ký tím, že nemá žád­ný scé­nář. Jed­ná se o dílo vzni­ka­jí­cí za běhu, ze zázna­mů zkou­šek před­sta­ve­ní Ahnen. Nato­če­ný mate­ri­ál ležel 25 let v archi­vu. Letos se koneč­ně pro­mě­ní v doku­ment , kte­rý umož­ní nahléd­nout do jedi­neč­né tvor­by Piny Bausch a jejích spolupracovníků.

Svě­to­vá pre­mi­é­ra: 18. led­na, Oper­nhaus, Wuppertal

 

Cloud Gate
Šťast­ně začal rok 2014 sku­pi­ně Cloud gate, jed­né z nej­stě­žej­něj­ších taneč­ních sku­pin Asie. Chi­cagská cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ce Alpha­wo­od Foun­dati­on obda­ro­va­la sku­pi­nu v čele s Lin Hwai- minem 5 mili­o­ny dola­rů. Pení­ze budou mimo jiné vyu­ži­ty na opra­vu stu­dia, kos­tý­mů a archi­vu, kte­ré byly zni­če­ny během požá­ru v roce 2008. Hlav­ním úko­lem však bude vybu­do­vat nový pro­stor­ný kom­plex s nej­mo­der­něj­ším vyba­ve­ním. Slav­nost­ní ote­vře­ní nové­ho kom­ple­xu Cloud gate je plá­no­vá­no na jaro 2015.

 

JR- New York City Ballet
Fran­couz­ský foto­graf JR bude zpes­t­ře­ním nové­ho roku v newy­or­ském bale­tu. Umě­lec byl vede­ním bale­tu vyzván k vytvo­ře­ní insta­la­ce s taneč­ní­ky New York City Ballet pro jejich pro­jekt Art Series 2014. Výsled­né­mu dílu jsou vyhra­ze­ny tři spe­ci­ál­ní veče­ry NYCB Art Series, kde si navíc kaž­dý divák odne­se malý útr­žek jeho prá­ce vytvo­ře­ný spe­ci­ál­ně pro tuto příležitost.

http://www.nycballet.com/artseries/

Veče­ry pro­běh­nou 23. led­na, 7., 13. úno­ra v New York City Ballet

 


Eastman, Yabin & Her fri­ends
Sidi Lar­bi Cher­ka­oui a Yabin Wang není pro divá­ky novým spo­je­ním. Antverp­ský taneč­ník s pekingskou uměl­ky­ní již něko­li­krát spo­lu­pra­co­val, vždy ale spí­še v komor­něj­ším for­má­tu due­tu. Nyní se roz­hod­li sdí­let podi­um s více taneč­ní­ky v pro­jek­tu Gene­sis. Sidi Lar­bi Cher­ka­oui při­zval tři uměl­ce, taneč­ní­ky ze sku­pi­ny Eastman a Yabin Wang zazá­ři­la spo­leč­ně se tře­mi čle­ny pekingské­ho sou­bo­ru Yabin & Her fri­ends. Oba uměl­ci říka­jí: Nemu­sí­me mlu­vit stej­nou řečí, abychom moh­li tvo­řit a dohro­ma­dy vzkvé­tat, sta­čí mít stej­ný cíl a komu­ni­ko­vat spo­lu jas­ně a upřím­ně. Tím­to doká­za­li oba uměl­ci najít ces­tu k uspo­ko­je­ní jak divá­ku v Číně, tak v Belgii.

Pre­mi­é­ra: 14. lis­to­pa­du 2013, Nati­o­nal Cen­t­re for Per­for­ming Art, Peking
Evrop­ská pre­mi­é­ra: 11. led­na 2014, Desin­gel, Antverpy 

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.