O DOBRÉM DIVADLE ROZHODUJE KAŽDÝ HLAS

Vel­ká výroč­ní anke­ta por­tá­lu I‑DIVADLO.CZ o nej­lep­ší insce­na­ci roku 2013, nej­lep­ší jevišt­ní výko­ny, nej­lep­ší diva­dlo i pro tanečníky.

 

Upo­zor­ňu­je­me, že hla­so­vat lze nej­poz­dě­jí do 16. 2. 2014. Anke­ta tedy vstu­pu­je do fini­še. Nomi­no­vat může­te vše, co si pod­le Vaše­ho názo­ru nomi­na­ci zaslou­ží, pro milov­ní­ky pohy­bo­vé­ho diva­dla např. taneč­ní a pohy­bo­vé výko­ny per­for­me­rů Čecho­vé, Kři­ván­ko­vé, Novot­né, Třešňá­ko­vé, Vacov­ské, Voráč­ko­vé, Kune­še či Vizváry­ho, nebo nej­lep­ší insce­na­ce roku 2013, nej­lep­ší herec­ké výko­ny a jiné tvůr­čí poči­ny, dále nej­ob­lí­be­něj­ší diva­dlo, akci roku, zvol­te osob­nost roku z diva­del­ní bran­že. Neroz­pa­kuj­te se také nomi­no­vat pro­pa­dá­ky, nepo­ve­de­né herec­ké výko­ny nebo „bobí­ky“ roku 2013. Ke kaž­dé kate­go­rii lze uvést až pět nominací.

Ti nej­vět­ší pří­z­niv­ci dob­ré­ho diva­dla ješ­tě nehla­so­va­li, pro­sí­me, aby to nene­cha­li na posled­ní chví­li. A jak si sto­jí prů­běž­né výsled­ky? Kaž­do­roč­ně píše­me o vyrov­na­nos­ti, ten­to­krát je sko­ro až neu­vě­ři­tel­ná a je jen málo kate­go­rií, kde se již pro­fi­lu­je prav­dě­po­dob­ný vítěz. Roz­ho­du­je tedy kaž­dý hlas! Letoš­ním spe­ci­fi­kem snad je, že na někte­rá diva­dla, jejichž poči­ny jsme v nomi­na­cích čeka­li, hla­su­jí­cí jako­by zapo­mně­li, ale snad se to ješ­tě změ­ní. Na výsled­ky dych­ti­vě čeka­jí i sama diva­dla. Anke­ta je ote­vře­na všem diva­del­ním pří­z­niv­cům a je spo­je­na se slo­so­vá­ním účast­ní­ků o vol­né vstu­pen­ky do vybra­ných diva­del po celé republice.

Více na http://www.i‑divadlo.cz/ankety