Bazaar Festival 2019 uvede provokativní umělce

FOTO:Molnar Janos

FOTO:Molnar Janos

Pátý roč­ník praž­ské­ho diva­del­ní­ho a taneč­ní­ho fes­ti­va­lu Baza­ar se usku­teč­ní od 14. do 18. břez­na 2019 v Pra­ze. Uve­de výrazná před­sta­ve­ní a ukáz­ky z chys­ta­ných insce­na­cí ze střed­ní a východ­ní Evro­py, kte­ré letos popr­vé dopl­ní také uměl­ci z Blíz­ké­ho výcho­du. Fes­ti­val zahá­jí insce­na­ce Gra­ce mezi­ná­rod­ně uzná­va­né­ho sou­bo­ru Hodworks výraz­né evrop­ské cho­re­o­gra­f­ky Adri­enn Hód. Sobot­ní Baza­ar, pře­hlíd­ka prá­vě vzni­ka­jí­cích pro­jek­tů, nabíd­ne excen­t­ric­ké­ho per­for­me­ra a hudeb­ní­ka Ivo Dim­che­va s per­for­man­ce I‑Cure. Dva závě­reč­né fes­ti­va­lo­vé dny budou pat­řit před­sta­ve­ní Opo­je­ní a zlost němec­ké­ho sou­bo­ru LIGNA. Ten ote­vře otáz­ku zda a proč jsou auto­ri­tář­ské reži­my tak láka­vým řeše­ní v obdo­bí kri­ze. Pro­ta­go­nis­tou celé udá­los­ti je při­tom pub­li­kum, kte­ré ovlá­dá scé­nu. Vstu­pen­ky jsou k dostá­ní v před­pro­de­ji v síti GoOut. 

Tema­tic­ky se bude letoš­ní Baza­ar Fes­ti­val věno­vat hroz­bám a nezod­po­vě­ze­ným otáz­kám uvnitř člo­vě­ka i ve spo­leč­nos­ti: Od potla­če­ných vnitř­ních poci­tů až k vel­kým spo­le­čen­ským změ­nám ohro­žu­jí­cím svo­bo­du lidí uvnitř i vně evrop­ské­ho regi­o­nu. Lze zvrá­tit chod dějin a spo­leč­nost léčit? Jsou někte­ré hroz­by zako­ře­ně­né v kaž­dém z nás? Divá­ci se mohou těšit na pět inten­ziv­ních dnů plných vyna­lé­za­vých i odváž­ných insce­na­cí,” dodá­vá dra­ma­turg fes­ti­va­lu Ewan McLaren.

Pře­hlíd­ka pro­gre­siv­ních a myš­len­ko­vě kon­tro­verz­ních scé­nic­kých pra­cí a uká­zek pro­běh­ne od 14. do 18. břez­na v diva­dlech Alfred ve dvo­ře, Archa, Ponec a ve Stu­diu Alta. Baza­ar Fes­ti­val 2019 zahá­jí insce­na­ce Gra­ce mezi­ná­rod­ně uzná­va­né­ho maďar­ské­ho sou­bo­ru Hodworks, kte­rý úpl­ně popr­vé vystou­pí v Pra­ze. Pod vede­ním výraz­né cho­re­o­gra­f­ky Adri­enn Hód spo­leč­ně vytvo­ři­li obřad bez pra­vi­del, neo­do­la­tel­nou zpo­věď čtyř nezve­de­ných a nad­mí­ru upřím­ných postav, kte­ré uka­zu­jí své nahé a suro­vé osob­ní pří­běhy jako přes­ně vysta­vě­né taneč­ní situ­a­ce. Fes­ti­val uza­vře před­sta­ve­ní Opo­je­ní a zlost němec­ké­ho sou­bo­ru LIGNA, kte­rý v tom­to inter­ak­tiv­ním pro­jek­tu divá­kům uštěd­ří půso­bi­vou lek­ci z dějin fašis­mu a auto­ri­tář­ských režimů.

Na pro­gra­mu letoš­ní­ho Baza­ar Fes­ti­va­lu je dále sólo­vá per­for­man­ce liba­non­ské taneč­ni­ce Khou­loud Yas­si­ne Hrdi­no­vé. Před­sta­ví se také dva pro­jek­ty, kte­ré byly v minu­lých letech na fes­ti­va­lu uve­de­ny jako work-in-pro­gress: PLI Vik­to­ra Čer­nin­ské­ho a Won­der­ful World mezi­ná­rod­ní­ho usku­pe­ní Collecti­ve B. Jádrem fes­ti­va­lu bude opět Sobot­ní Baza­ar — pře­hlíd­ka prá­vě vzni­ka­jí­cích scé­nic­kých a taneč­ních pro­jek­tů. Sobot­ní večer ovlád­ne excen­t­ric­ký per­for­mer a hudeb­ník Ivo Dim­chev s per­for­man­ce I‑Cure. Po vel­kých ohla­sech z minu­lé­ho roč­ní­ku fes­ti­val zopa­ku­je čtyř­den­ní workshop Bushe Hart­shor­na nazva­ný Posky­to­vá­ní a při­jí­má­ní zpět­né vaz­by, kte­rý je ote­vřen širo­ké veřej­nos­ti. Kom­plet­ní pro­gram bude zve­řej­něn v prů­bě­hu února.

Baza­ar jako mís­to hluč­ných debat a dia­lo­gu. Baza­ar jako mís­to výměn a ne náku­pů. Baza­ar jako neří­ze­né tržiš­tě myš­le­nek, nápa­dů, barev a vůní z nej­růz­něj­ších kou­tů Evropy.

Pro­gram fes­ti­va­lu Baza­ar 2018:

ČTVRTEK 14. 3.
18:00 Khou­loud Yas­si­ne (Liba­non): HRDINOVÉ, Alfred ve dvo­ře
20:00 Slav­nost­ní zahá­je­ní Baza­ar Fes­ti­val 2019:
Adri­enn Hód a Hodworks (HU): GRACE, PONEC — diva­dlo pro tanec (250 Kč / 150 Kč)

PÁTEK 15. 3.
19:00 Vik­tor Čer­nic­ký: PLI (CZ/SK) PONEC — diva­dlo pro tanec (200 Kč / 100 Kč)
21:00 work-in-pro­gress Collecti­ve B (CZ/AT/FR/SLO/PL): WONDERFUL WORLD, Stu­dio ALTA (100 Kč)

SOBOTA 16. 3.
16:30 Sobot­ní Baza­ar, Stu­dio ALTA (200 Kč / 100 Kč)
ukáz­ky z budou­cích děl:
Tomáš Janyp­ka (SK/CZ): SONGLINES
Tabu­la Rasa (CZ): PROROCTVÍ
Ste­am Room (BG/MK): DRAG ON
a dal­ší
20:30 Ivo Dim­chev: I‑CURE, Stu­dio ALTA (250 Kč / 150 Kč)
21:30 Par­ty — DJ Mary C (Radio Wave), Stu­dio ALTA — kavár­na (vstup zdarma)

NEDĚLE 17. 3.
20:00 LIGNA: OPOJENÍ A ZLOST, Diva­dlo Archa (290 Kč / 190Kč)

PONDĚLÍ 18.3.
20:00 LIGNA: OPOJENÍ A ZLOST, Diva­dlo Archa (290 Kč / 190Kč)

WORKSHOPY
Workshop cho­re­o­gra­f­ky Adri­enn Hód, 12. a 13. 3. Stu­dio Alta od 10 do 15 hodin (1 200 Kč / 900 Kč)
Posky­to­vá­ní a při­jí­má­ní zpět­né vaz­by — Bush Hart­shorn (UK), 14. – 17. 3., Nová síť (2 000 Kč / 1 000 Kč)

Fes­ti­va­lo­vý pas: plná cena 1 000 Kč / stu­den­ti, seni­o­ři 700 Kč
Vstu­pen­ky jsou k dostá­ní v před­pro­de­ji GoOut, na webech jed­not­li­vých diva­del a na poklad­ně diva­dla Alfred ve dvo­ře.
Před­pro­dej: bit.ly/Bazaar2019
WEB: www.bazaarfestival.cz
FB: www.fb.com/bazaar.festival

Pod­po­ři­li: Magis­trát hl. m Pra­hy, Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Stát­ní fond kul­tu­ry, Měst­ská část Pra­ha 7, Čes­ko-němec­ký fond budouc­nos­ti, Goethe Insti­tut v Pra­ze, Maďar­ský insti­tut v Pra­ze, Nati­o­na­les Per­for­man­ce Netz, Insti­tut umě­ní — Diva­del­ní ústav

Pro­sto­ry: Alfred ve dvo­ře, Diva­dlo Archa, Stu­dio Alta, Ponec – diva­dlo pro tanec

Medi­ál­ní part­ne­ři: Čes­ký roz­hlas Vlta­va, Radio Wave, A2, Full Moon, Taneč­ní Zóna, Diva­del­ní novi­ny, divadlo.cz, i‑divadlo.cz

Pod­po­ře­no pro­jek­tem Cre­a­te to Con­nect -> Cre­a­te to Impact (Spo­lu­fi­nan­co­vá­no z pro­gra­mu Evrop­ské unie Kre­a­tiv­ní Evropa).

Kon­takt pro média: Eliš­ka Míkov­co­vá, eliska@bazaarfestival.cz, + 420 606 77 44 35