Ostružina na cestách 4

foto: archiv Ostružiny z. s.

Posled­ní díl foto­sto­ries, kte­ré nám ze zahra­nič­ní ces­ty posí­lá Ostru­ži­na! DĚKUJEME! A PŘÍŠTĚ ZASE!

Neo­do­la­tel­ný vysavač.
Fra­fer­dir: Copenhagen
Faer­ské sleč­ny si nás chtě­ly nechat a pta­ly se, kdy zase přijedeme.
Koneč­ně jsme se sezná­mi­li s Guri Poul­sen. Oko­lo její­ho ate­li­é­ru s kera­mi­kou jsme den­no­den­ně cho­di­li a divi­li se, jak se sem dostal. Její man­žel půvo­dem pochá­zí z Rumun­ska a v ’68 pomá­hal čes­ké rodi­ně, kte­rá tam po inva­zi nechtě­ně zůstala.
Vol­né chví­le a slunce!
Objev v míst­ním labe­lu. Dív­čí vokál­ní sku­pi­na Kata, kte­rá se věnu­je folk­lór­ním pís­ním. Check them out!
A samo­zřej­mě lokál­ní iko­na — Fra­ter­cu­la Antarcti­ca, ali­as Lundi.
A ješ­tě jed­na z před­sta­ve­ní v Nor­di­chou­se ze 7/4.
PRVNÍ & DRUHÝ DÍL NALEZNETE !!! ZDE !!!
TŘETÍ DÍL NALEZNETE !!! ZDE !!!