Akram Khan a Israel Galván v Hellerau

foto: Jean Louis Fernandez

V sobo­tu 19. září od 16.00 v dráž­ďan­ském cen­t­ru Helle­rau vystou­pí dvo­ji­ce svě­to­vých jmen — Akram Khan a Isre­al Galván.

Co pojí indic­ký chrá­mo­vý tanec kathak a špa­něl­ské fla­men­ko? Ryt­mic­ky slo­ži­té podu­py, sofis­ti­ko­va­ná prá­ce prs­tů a dla­ní, obřad­né drže­ní těla. Oba tan­ce před­sta­vu­jí for­ma­tiv­ní his­to­ric­ké kul­tur­ní ele­men­ty a mají dra­ma­tic­ký pře­sah v čase a pro­sto­ru. V roce 2014 necha­li legen­dy svě­to­vé­ho tan­ce Akram Khan a Isra­el Gal­ván roze­znít svá těla ryt­mic­ký­mi struk­tu­ra­mi obou tan­ců. Jejich spo­leč­né před­sta­ve­ní je udá­los­ti, k jaké dochá­zí jed­nou za desetiletí. 

Zájezd na před­sta­ve­ní Toro­ba­ka pořá­dá Diva­dlo Archa ve spo­lu­prá­ci s Evrop­ským cen­t­rem umě­ní Helle­rau. Pro­gram Moving Audi­en­ce je umož­něn díky pod­po­ře evrop­ské­ho pro­jek­tu Theatron

Vstu­pen­ka v ceně 590,-Kč zahr­nu­je zpá­teč­ní jíz­den­ku z Pra­hy do Dráž­ďan. Před­pro­dej připravujeme.